דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ

מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ הינה חברה בבעלות משותפת של מנורה מבטחים  (60%) והסתדרות המהנדסים בישראל (40%) המנהלת את אומגה קרן השתלמות (לשעבר: קרן השתלמות למהנדסים). הקרן הינה קופת גמל כמשמעותה בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה. הקרן מפעילה חמישה מסלולי השקעות לעמיתים: מסלול כללי, מסלול אג"ח, מסלול מניות, מסלול אג"ח עד 15% מניות ומסלול אג"ח עד 25% מניות.

  אודות

 • אודות

  מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ הינה חברה בבעלות משותפת של מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים בישראל.

  למידע נוסף

  אמנת שירות

 • אמנת שירות

  מנורה מבטחים הסתדרות המהנדסים מודה למבוטחיה על האמון שנתנו בה, ומבטיחה כי תפעל, ככל שניתן, על מנת לספק לכל מבוטחיה שירות מהמעלה הראשונה, וזאת במקצועיות, זמינות ושקיפות, תוך שמירה על הוראות ההסדרים התחיקתיים החלים עליה.  

  למידע נוסף

  דיווחים כספיים של החברה המנהלת

 • דיווחים כספיים של החברה המנהלת

  למידע נוסף

  קרן השתלמות אומגה

 • אומגה קרן השתלמות 286

  אפיק חסכון, המאפשר לעמיתיו ליהנות מניהול מקצועי ואיכותי. מדיניות ההשקעה במסלול זה כפופה להחלטות ועדת ההשקעות של קרן בכפוף להוראות הדין. ההצטרפות לקרן ההשתלמות מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסים או מי שהסתדרות המהנדסים קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה

  למידע נוסף
 • אומגה קרן השתלמות מסלול אג''ח 1445

  ההצטרפות לקרן ההשתלמות מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסים או מי שהסתדרות המהנדסים קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה.

  למידע נוסף
 • אומגה קרן השתלמות מסלול מניות 1446

  ההצטרפות לקרן ההשתלמות מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסים או מי שהסתדרות המהנדסים קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה. 

  למידע נוסף
 • אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15 אחוזים מניות 9802

  ההצטרפות לקרן ההשתלמות מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסים או מי שהסתדרות המהנדסים קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה. 

  למידע נוסף
 • אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25 אחוזים מניות 9803

  ההצטרפות לקרן ההשתלמות מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסים או מי שהסתדרות המהנדסים קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטרף לקופה.

  למידע נוסף

  נהלים ומידעים שונים

 • מדיניות ממשל תאגידי

  מדיניות תגמול נושאי משרה בתחום ההשקעות. 

  למידע נוסף
 • מדיניות תגמול נושאי משרה בתחום ההשקעות

  למידע נוסף
 • מדיניות תגמול נושאי משרה במנורה מבטחים פנסיה וגמל

  למידע נוסף
 • מדיניות הצבעה באסיפות כלליות

  למידע נוסף
 • תוכניות ביטוח

  למידע נוסף
 • עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

  למידע נוסף
 • מידע בדבר מסגרת כללית של היערכות החברה לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים

  למידע נוסף
 • פרסומים לציבור

  למידע נוסף
 • טיפול בהפקדות בלתי משויכות

  למידע נוסף
 • פירוט מתנות והטבות למבוטחים ועמיתים בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2008-9-6

  פירוט מתנות והטבות למבוטחים ועמיתים בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2008-9-6.

  למידע נוסף
 • אופן קידוד קופות הגמל וקרנות השתלמות

  למידע נוסף
 • אופן פניה לממונה פניות הציבור

  למידע נוסף
 • הודעה בדבר ממשק אינטרנטי

  למידע נוסף
 • חוזר איסוף מידע סטטיסטי

  למידע נוסף