דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

תוכניות ביטוח - מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים

להלן פוליסות ביטוח המוענקות כהטבה עבור חלק מעמיתי קרנות ההשתלמות:


דף פרטי ביטוח חיים קבוצתי - גובה צבירה - מוות מכל סיבה 10,000 ש"ח, מוות מתאונה בגובה הצבירה ועד תקרה של 150,000 ש"ח. לצפיה.

מידע בגין הגשת תביעה בקרות מקרה ביטוח

הרינו להודיעך כי הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הראל"), רכשה את פעילות ביטוח החיים והבריאות של אליהו חברה לבטוח בע"מ (להלן: "אליהו").

העברת הפעילות תיכנס לתוקף החל מיום 1.1.2013. החל ממועד זה תישא הראל בכל ההתחייבויות מכוח תנאי תכניות הביטוח על שם המבוטחים ואשר נוהלו עד למועד זה על-ידי אליהו.

זכויותיהם וחובותיהם של בעלי הפוליסה והמבוטחים תישארנה ללא שינוי ולא תיפגענה מעצם העברת הפעילות.

הגשת תביעה לעמיתים המבוטחים בביטוח חיים קבוצתי בקופת הגמל/קרן ההשתלמות

לצורך הגשת תביעה בקרות מקרה ביטוח בפוליסות ביטוח חיים קבוצתי שמספרן 3046,3200 בקופת הגמל/קרן ההשתלמות יש לפנות אל הראל חברה לביטוח בע"מ בטלפון 03-7549636 ; פקס 03-7348169 ; כתובת אינטרנט: www.harel-group.co.il.

  • פוליסה קבוצתית השתלמות TOP לחץ כאן


נוהל הגשת תביעה לעמיתים המבוטחים בביטוח חיים קבוצתי בקופת הגמל/קרן ההשתלמות

לצורך הגשת תביעה בקרות מקרה ביטוח בפוליסות ביטוח חיים קבוצתי שמספרה 219212 בקרן ההשתלמות יש לפנות אל מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ בטלפון 03-7552413 ; כתובת מייל : ccgemel@newmivt.co.il.