דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ביטוח מחלות קשות

הצטרפו עכשיו לאחד הביטוחים שלנו

כיסוי רחב
לעשרות מחלות קשות ואירועים רפואיים
איתור מידע וליווי רפואי
בעת גילוי מחלת הסרטן
פיצוי מיוחד
גם בעת גילוי אחד מ-19 סוגי סרטן מוקדם
פיצוי למוטבים
בפטירת מבוטח וכאשר חלפו רק 48 שעות מגילוי המחלה
רוצה לדעת עוד על ביטוח בריאות?
לקריאה
לקריאה
לקריאה
לקריאה
לקריאה >

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.