דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות של מנורה מבטחים מציע שתי תוכניות שמטרתן לעזור למבוטחים להתמודד עם ההוצאות הכלכליות הגבוהות שכרוכות בגילוי של מחלה קשה. הפיצוי הכספי מסייע לשמור על רמת החיים המשפחתית גם בתקופת האשפוז והטיפול. 

הצטרפו עכשיו לאחד הביטוחים שלנו

ביטוח מחלות קשות

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.