דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

ביטוח עובדים זרים ותיירים

מנורה מבטחים מספקת תוכניות בריאות שנבנו במיוחד עבור עובדים זרים השוהים בארץ, אשר מבטיחות, הן להם והן למעסיקיהם, שקט נפשי וביטחון מלא. כמו כן, אנו מציעים ביטוח רפואי המיועד לכל אזרח זר השוהה בישראל באופן זמני. 

הצטרפו עכשיו לאחד הביטוחים שלנו

ביטוח עובדים זרים ותיירים

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.