דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ביטוח בריאות פרטי

ביטוח הבריאות של השנה
שנה רביעית ברציפות
מצוינות בשירות
מובילים בסקרי שביעות רצון בתחום הבריאות
כיסוי רחב
לטיפולים וניתוחים, בדיקות, תרופות שלא בסל ועוד
מעל 1,800 רופאים ומנתחים
הנמצאים בהסדר עם מנורה מבטחים
רוצה לדעת עוד על ביטוח בריאות פרטי?
לקריאה
לקריאה
לקריאה
לקריאה
לקריאה >

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.