דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים גמל להשקעה - מסלולי השקעה

  קופות גמל להשקעה

 • מגוון מסלולי השקעה:

  • כללי    
  • מחקה מדד S&P500    
  • פאסיבי-מדדי מניות    
  • חו"ל    
  • מניות חו"ל-פאסיבי    
  • אג"ח    
  • מדדי אג"ח עד 25%    
  • שקלי טווח קצר    
  • הלכה  
  • כללי פאסיבי
 • מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי 8675

  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים גמל להשקעה מחקה מדד S&P500

  נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.  

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי-מדדי מניות 8683

  נכסי המסלול, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים גמל להשקעה חו"ל 13354

  מסלול אשר עשוי להתאים לשכירים ועצמאיים המחפשים פיזור השקעות רחב בחו"ל.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים גמל להשקעה מדדי מניות חו"ל - פאסיבי 13353

  מסלול אשר עשוי להתאים לחוסכים (שכירים ועצמאיים) המחפשים פיזור השקעות רחב תוך נטילת סיכון גבוה. בשל אופיו התנודתי של המסלול, הוא מומלץ בעיקר לחוסכים לטווח הארוך.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח 8678

  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אגרות חוב סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אגרות חוב להמרה ופיקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה; יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי מדדי אג"ח עד 25 אחוזים במדדי מניות 8684

  נכסי המסלול, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול, יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 25%, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 8693

  כסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה 8716

  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד; ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה; השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
   

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי פאסיבי 14678

  למידע נוסף