דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים גמל להשקעה פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 8684

קוד אוצר: 512245812-00000000008674-8684-000

נכסי המסלול, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול, יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 25%, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. כל נכסי המסלול יושקעו במטרה להשיג תוצאות הדומות לשיעור השינוי במדד "המדד המורכב" בהתאם למשקלם.

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

(**) הקופה החלה את פעילותה בנובמבר 2016.

הוצאות לניהול השקעות ינואר - דצמבר 2023

שנים קודמות

צפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.