דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מנורה מבטחים חיסכון טופ פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 8684

קוד אוצר: 512245812-00000000008674-8684-000

נכסי המסלול, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול, יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 25%, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. כל נכסי המסלול יושקעו במטרה להשיג תוצאות הדומות לשיעור השינוי במדד "המדד המורכב" בהתאם למשקלם.

שנה נוכחית

לצפיה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות לחץ כאן. 

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה 2020תשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) הקופה החלה את פעילותה בנובמבר 2016.

שנה נוכחית - שיעור דמי ניהול ינואר - דצמבר 2019 (**)

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

(**) הקופה החלה את פעילותה בנובמבר 2016.

שנה נוכחית - הוצאות לניהול השקעות 2019 (**)

שנים קודמות - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה (**)תשואה נומינלית ברוטו (*)

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

(**) הקופה החלה את פעילותה בנובמבר 2016.