דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

תנאי השימוש באתר

השימוש באתר אינטרנט זה של קבוצת מנורה מבטחים ("האתר") כפוף לתנאים המפורטים להלן. השימוש באתר ייחשב להסכמה מצידך לכל תנאי השימוש. האתר מספק מידע על מוצרי הקבוצה, ובכלל זה, מוצרי ביטוח וחיסכון, פנסיה וגמל, פיננסים ואשראי ("המוצרים" ו"השירותים") ואף מאפשר ביצוע פעולות שונות בקשר אליהם. ייתכן ומוצרים או שירותים מסויימים כפופים להוראות ו/או כללים נוספים, שיופיעו באתר בסמוך למוצר או השירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור במסמך זה. במקרה של סתירה יגברו התנאים הספציפיים לכל מוצר או שירות.

"קבוצת מנורה מבטחים" או "הקבוצה" כוללת את מנורה מבטחים החזקות בע"מ וכל החברות שבשליטתה, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות (ומבלי לגרוע) מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ.

כללי: 

1. האמור בתנאי שימוש אלה חל על כל מוצר ו/או מידע ו/או שירות ו/או כל תוכן אחר, מכל מין וסוג המוצג באתר ו/או הקשור בו בכל פורמט, לרבות פורמט המוצג במכשיר הטלפון הנייד או כל מכשיר קצה אחר ("תוכן" או "תכנים").

2. השימוש בתכנים הוא אישי ואינו ניתן להעברה. אינך רשאי להסב ו/או להמחות או לשעבד את זכויותיך בהתאם למסמך זה ללא הסכמת קבוצת מנורה מבטחים מראש ובכתב.

3. הקבוצה רשאית להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיה ו/או את מתן השירותים באתר לכל גורם אחר, ללא חובת מתן הודעה מראש. 

השימוש באתר:

4. הנך מתחייב לגלוש באתר בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית.

5. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו למטרות שלא לשמן נועד האתר, מטרות האסורות על פי תנאי השימוש באתר ולמטרות בלתי חוקיות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו, להעלות לאתר (upload), לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר –

(א) העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; 

(ב) העלול להזיק לאתר; 

(ג) האסור לפרסום או לשימוש, או שהוא בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע/דיבה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר; 

(ד) העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלול לגרום להטלת אחריות משפטית; 

(ה) העלול להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

(ו) העלול להפר את הוראות מסמך זה, אלא אם ניתנה לך הרשאה לכך מראש ובכתב של הקבוצה;   

(ז) העלול לגרוע מזכויותיה של הקבוצה; 

(ח) הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל בתוכנות מחשב; 

(ט) הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של קבוצת מנורה מבטחים.

6. אי נקיטת פעולה על ידי הקבוצה לגבי הגנת על זכויותיה ביחס לתכנים לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה על פי דין.

7. אין לעשות כל שימוש בתוכן האתר למטרות מסחריות של המשתמש, כגון פעולות שיווק, קידום מכירות, פרסומות וכדומה, ללא אישור מפורש מראש ובכתב של הקבוצה.

8. מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכותה, קבוצת מנורה מבטחים רשאית למנוע לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת גישת משתמש שפעל בניגוד לתנאי השימוש באתר. בנוסף, קבוצת מנורה מבטחים רשאית להפסיק את מתן המוצרים או השירותים ולבטל את הרשאת הגישה שניתנה לך לאתר לפי שיקול דעתה, בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא צורך בהודעה מוקדמת.

9. קבוצת מנורה מבטחים אינה יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור, קבוצת מנורה מבטחים שומרת לעצמה את הזכות למסור לאחרים בכל עת כל מידע אשר יידרש ממנה לפי כל דין, כמו גם את זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת מנורה מבטחים פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי השימוש באתר.

בהעלותך מידע/מסמכים לאתר, הנך מעניק לקבוצת מנורה מבטחים הרשאה בלתי מוגבלת ובלתי חוזרת, לעשות במידע/מסמכים האמורים כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי בכדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הנ"ל הועלו על ידך לאתר, בכפוף לתנאי השימוש באתר.

הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה נגד קבוצת מנורה מבטחים שעניינה הפרת זכויות קניין ו/או פרטיות בקשר עם המידע/מסמכים כאמור, להוציא מקרים בהם יוכח כי קבוצת מנורה מבטחים התרשלה בביצוע חובותיה על פי תנאי השימוש באתר.

10. אתר זה אינו מיועד לקטינים ולמי שאינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

קניין רוחני:

11. התכנים וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של קבוצת מנורה מבטחים. חל איסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מהתכנים, המוצרים או השירותים המוצגים באתר זה, למעט שליפת נתונים לצורך שימוש אישי בלבד.

12. האתר, התכנים הכלולים בו (לרבות המוצרים והשירותים), אופן הצגתם וסימני המסחר בו מוגנים על פי דין בהגנה של זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.

13. אין להסיר סימני זכויות יוצרים מעל גבי, או בתוך האתר, או לשנותם. חל איסור מוחלט לבצע באתר פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור (de-compilation) ופירוק (disassembly). אין להשכיר, להחכיר או להשאיל תוכן כלשהו מהאתר, ואין לעקוף אמצעי הגנה.

14. הקבוצה מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו בו.

15. השם של האתר וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, הם כולם רכושה של הקבוצה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

הגבלת אחריות:

16. האתר על כל המידע הנכלל בו, התוכנות שעליהן מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות שהם (AS IS). אין באמור באתר משום הצעה, שידול או ייעוץ או התחייבות מטעם הקבוצה לביצוע עסקאות עמה ו/או כל גורם אחר, אלא אם צויין במפורש אחרת. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, קבוצת מנורה מבטחים ממליצה לך להתייעץ עם יועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי על מנת לקבל ייעוץ אישי המותאם לך. כל שימוש שתעשה בתכנים הוא על אחריותך בלבד.

17. קבלת השירותים באתר ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגים שאינם מצויים תמיד בשליטת הקבוצה, כמו זמינות ותקינות רשת האינטרנט או ציוד הקצה שברשותך. קבוצת מנורה מבטחים ו/או מי מטעמה אינם אחראים לנזק (ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא בזה) שעלול להיגרם לך או למי מטעמך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין עיכוב או ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.

18. על אף שקבוצת מנורה מבטחים עושה כל מאמץ בכדי להבטיח את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע באתר, עדיין יתכן שבמידע המוצג באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. קבוצת מנורה מבטחים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן כלשהם שעלול להיגרם לך במישרין ו/או בעקיפין עקב קיום שיבושים אלה, והיא אינה מציגה לך כל מצג בדבר כדאיות השימוש בתכנים.

19. בכל מקרה של סתירה בין מידע שיוצג באתר לבין מידע המצוי במשרדי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי במשרדי קבוצת מנורה מבטחים המחייב, וקבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהם שעלולים להיגרם עקב סתירה כאמור.

20. אתה מתחייב בזאת לשפות את הקבוצה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או חסרון כיס שיגרמו לה כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלו על ידך.

21. אין באמור לעיל לגרוע מאחריות הצדדים עפ"י כל דין. 

קישורים ותכנים של צדדים שלישיים:

22. קבוצת מנורה מבטחים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת ("תכני הצד השלישי"), לרבות לא למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע שלהם והיא לא תישא באחריות לנזקים (ישירים או עקיפים) שייגרמו לך, אם יגרמו, עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו. עליך להפנות כל טענה הקשורה לתכני הצד השלישי (לרבות תנאים ומחירים החלים על אותם תכני צד שלישי) לצד השלישי הרלוונטי.

23. הקבוצה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והקבוצה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

אבטחת מידע ופרטיות:

24. קבוצת מנורה מבטחים נוקטת אמצעי אבטחה סבירים ומקובלים כדי לשמור על המידע האישי שלך. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של קבוצת מנורה מבטחים. אשר על כן, כל עוד קבוצת מנורה מבטחים משתמשת באמצעי אבטחה סבירים, קבוצת מנורה מבטחים לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית לאתר והעברת מידע אישי אודותיך לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה בלתי מורשית כאמור. כמו כן, כגולש באתר חלה עליך האחריות לפעול למניעת חדירת וירוסים למחשב/תוכנות המצויות ברשותך, וקבוצת מנורה מבטחים פטורה מכל אחריות לעניין זה שהינו באחריותך הבלעדית.

25. שם המשתמש והסיסמה שניתנו לך לצורך הגישה לאתר הינם לשימושך האישי בלבד, וחל עליך איסור מוחלט להעבירם לצד ג' כלשהו ללא הרשאה מראש ובכתב של קבוצת מנורה מבטחים. באחריותך לנקוט בכל האמצעים הסבירים לשמירת שם המשתמש והסיסמה בסוד וכן אתה אחראי לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בשם המשתמש והסיסמה שלך על ידי גורם בלתי מורשה.

26. בעת גלישתך באתר והשימוש בו, נוכל לאסוף מידע אישי אודותייך ולהשתמש בו למטרות מוגדרות מראש, המפורטות במדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע שלנו. לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אישי אודותיך, אך סירובך לכך עלול למנוע מאיתנו לספק לך מוצרים ושירותים מסויימים במסגרת האתר. מדיניות הפרטיות שלנו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה ועל כן אנו ממליצים לך לקרוא אותה.

27. אם תתבקש על ידי הקבוצה למסור פרטים, עלייך למסור אך ורק פרטים נכונים ומדוייקים. אם תפר הוראה זו, הקבוצה תהא רשאית למחוק את רישומך ו/או לא לספק לך שירותים, מבלי לגרוע מזכויות הקבוצה שיעמדו לה כנגדך בגין הפרה כאמור.

28. אם תשתמש באתר באופן הכרוך במסירת מידע אישי על אחרים, עלייך לוודא כי הדבר נעשה לאחר שהם הסכימו לכך ולאמור במסמך זה. 

שונות:

29. הקבוצה אינה יכולה להתאים את השירותים ואת תנאי שימוש אלה לחוקי מדינות זרות. כל הפרה של דיני מדינה זרה הקשורה ו/או הנובעת מהשימוש בתכנים ו/או מהשירותים באתר, הינה באחריות המשתמש בלבד, ולקבוצה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

30. על התכנים, המוצרים, השירותים והשימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר תהיה נתונה לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל-אביב. במקרה שייקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלו אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר הסעיפים בתנאי השימוש יישארו בתוקפם.

31. קבוצת מנורה מבטחים שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש באתר ואת מדיניות הפרטיות בכל עת. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב מיד עם פרסומם באתר ויחולו על כלל המשתמשים באתר. לכן, אנו ממליצים לך לבדוק מעת לעת את הנוסח המופיע באתר.

32. הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התכנים ו/או המוצרים ו/או השירותים באתר, לרבות הוספת תכנים ו/או מוצרים ו/או שירותים, השעייתם או הפסקתם, וכן רשאית לשנות ו/או לשפר תוכן באתר או לסיים את הפעלת האתר בכל עת, ללא הודעה מראש.

33. פרסומי קבוצת מנורה הנדרשים על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו, זמינים לצפייה במערכת האינטרנט להודעות של הבורסה לניירות ערך – מאיה ("אתר הבורסה"). בכל מקרה של טעות, סתירה או אי-התאמה בין המידע המפורסם באתר הבורסה לבין המידע הרלבנטי המופיע באתר זה, המידע המפורסם באתר הבורסה גובר.

34. אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר - מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע. החלוקה לסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

35. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו בכל שאלה בטלפון 2000*.

גלישה מהנה!