דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

המידע המובא להלן מיועד לסייע לך, לקוח קבוצת מנורה מבטחים (להלן: "הקבוצה" או "קבוצת מנורה מבטחים" או כל פנייה בגוף ראשון), להבין מהם סוגי המידע שאנו אוספים, אופן האיסוף, השימושים שנעשה במידע וזכויותיך לגביו, מתוך מודעות לכך שהגנה על הפרטיות ושמירה על המידע הינו מרכיב חשוב בקשר שביננו לבינך.

"הקבוצה" או "קבוצת מנורה מבטחים" כוללת את מנורה מבטחים החזקות בע"מ וכל החברות שבשליטתה, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות (ומבלי לגרוע) מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ ושומרה חברה לביטוח בע"מ.

כללי

אנו מספקים מוצרי ביטוח וחיסכון, פנסיה וגמל, פיננסים ואשראי ("השירותים" ו"המוצרים"). אנו זקוקים למידע אודותייך לצורך אספקת השירותים והמוצרים הללו.

איסוף המידע והשימוש בו נעשים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") ועל פי ההוראות הרגולטוריות שחלות עלינו, כגון הוראות המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

מסמך זה מוסיף על הוראות הגנת הפרטיות האמורות במסמכים הרלוונטיים למוצר הספציפי שרכשת (כמו למשל פוליסת ביטוח מסויימת שרכשת). במקרה של סתירה יגברו התנאים שפורטו במסגרת השירות הספציפי אליו נרשמת, ולכן אנו ממליצים לך לקרוא את המידע שאנו מוסרים לך לגבי הגנת הפרטיות.

אין חובה חוקית למסור את המידע, אך סירובך עלול למנוע מאיתנו לספק לך שירותים ומוצרים מסויימים.

מדיניות פרטיות זו חלה על מידע שמזהה אותך באופן אישי. במקרה בו תמסור לנו מידע על אחרים (כמו עובדים, ילדים ואחרים התלויים בך), עלייך לוודא כי הם מסכימים לכך, ולאמור במסמך זה.

אנו רשאים לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב מיד עם פרסומם באתר. שינויים כאמור יחולו עלייך, ולכן חשוב שתתעדכן בהם, מעת לעת. 

סוגי המידע שאנו אוספים

אספקת השירותים והמוצרים שלנו דורשת איסוף של סוגי מידע, כגון:

 • פרטי זיהוי ופרטי קשר - שם מלא, מספר תעודת זהות ומספרי זיהוי אחרים (מספר רכב ומספר רישיון נהיגה), תאריך לידה, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מין, מצב משפחתי ומידע שתמסור לצרכי אבטחה, בעת השתתפות בסקרים, או בפנייה לשירות הלקוחות שלנו.

 • מידע לגבי הכשרה מקצועית - השכלה, רקע תעסוקתי וחברות בארגונים מקצועיים.

 • מידע על מיקומך - כולל מידע על נסיעות לחו"ל.

 • מידע רפואי - לרבות מידע על נכות, תרופות, פציעות, טיפולים רפואיים, תוצאות בדיקות רפואיות, היסטוריה רפואית.

 • מידע על פעילות באתר האינטרנט שלנו - כתובת IP, מיקום, פרטים על מכשיר הקצה בו נעשה שימוש באתר וזמני פעילות.

 • מידע אודות ציוד הקצה בו אתה משתמש - דגם מכשיר טלפון נייד, גירסת מערכת הפעלה, וכתובת IP.

 • פרטי תשלום ומידע כלכלי - מספר חשבון בנק, הכנסה, מספר כרטיס אשראי ותוקפו ומידע בקשר לדירוג אשראי.

 • הקלטות קול ותמונה (וידאו) וצילומים של תעודות זיהוי ומסמכים ומידע המופק מהם.

 • מידע שאנו רשאים להשתמש בו על פי דין - כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מידע מלשכות אשראי, מידע ממאגרי מידע שקשורים לענף הביטוח או החיסכון הפנסיוני.

 • מידע הקשור למוצרים ולשירותים שלנו.

כיצד נאסף המידע? 

 • כשאתה מוסר לנו מידע - בהצטרפותך לשירותים שלנו, בהזנת פרטים באתר, באפליקציה, ובמערכות אחרות, או בפנייתך לשירות הלקוחות שלנו.

 • באופן אוטומטי כשאתה משתמש באתר האינטרנט או באפליקציות שלנו - אנו משתמשים ב-cookies (עוגיות) וטכנולוגיות דומות כגון tags וweb beacons, לרבות בכלים של צדדים שלישיים, כדי לנטר את פעילותך באתר שלנו. ניטור הפעילות שלך באתר מסייע לנו לייעל את השירותים שלנו (למשל באמצעות זיהויך בעת כניסה חוזרת לאתר), להתאימם אלייך ולשמור על אבטחת המידע. באמצעות העוגיות ייאסף אוטומטית מידע כגון כתובת IP, משך ביקור באתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן וכדומה. נוכל לשלב נתונים אלה עם מידע נוסף. תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. אם תחסום את העוגיות, יתכן שחלק מהשירותים לא יהיו לך זמינים או שתצטרך להזין פרטים מחדש.

 • מידע שמתקבל מצדדים שלישיים - צדדים שלישיים עשויים להעביר לנו מידע, כמו משרד הפנים-מרשם האוכלוסין (ע"פ דין), או חברות אחרות (בהתאם להסכמתך או לצורך אספקת שירות לך). בנוסף, יתכן שנקבל מידע אגרגטיבי מצדדים שלישיים עמם אנו משתפים פעולה.

 • מידע שמתקבל באופן רציף - חלק מהפוליסות שלנו מבוססות על מידע המתקבל אצלנו באופן רציף ונאסף באמצעים שונים כגון מכשיר הטלפון הנייד (למשל באמצעות הפעלת אפליקציה) או ציוד של צדדים שלישיים. פירוט נוסף על סוגי המידע, אופני האיסוף שלו והשימושים בו מצוי במסמכים הספציפיים הרלוונטיים הקשורים לכל פוליסה כאמור.    

השימושים במידע

נשתמש במידע בעיקר לצורך אספקת המוצרים והשירותים שלנו, לצורך ציות להוראות הדין ולהגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו. בהתאם להוראות הדין, אנו עשויים להשתמש במידע לצרכים הבאים:

שימושים תפעוליים

אספקת השירותים, התאמת השירותים אלייך, חיוב בגין השירותים, שמירה על קשר איתך ועם אחרים לגבי מוצרים ושירותים קיימים וחדשים שלנו, משלוח מידע שאנו מחוייבים לשלוח ומידע שימושי אחר, טיפול במוצרים שרכשת מאיתנו (כולל טיפול בתביעות), ניהול, בקרה ושיפור המערכות שלנו, טיפול בתלונות ומתן שירות לקוחות, קיום נהלים ומדיניות כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, המשכיות עסקית והתאוששות, שמירת רשומות ומסמכים, הפקת דוחות סטטיסטיים עבור צדדים שלישיים (כולל כלי ניתוח מתקדמים), ביצוע מחקרים לרבות מחקרי שוק וסקרים, איתור ומניעה של גניבה, הונאה וזיהוי פעולה לא חוקית, אימות זהותך וזיהויך בעת כניסה לשירותים, טיפול בבקשות עיון ותיקון, ציות לדרישות חוקיות ומסירת מידע לפי צווים שיפוטיים ושלטוניים, הגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים, לרבות מניעת הונאות (כולל שיתוף מידע במרשם התביעות שנגיש למבטחים נוספים), התחשבנות, התגוננות מתביעות ואכיפת הסכמים.

שימושים שיווקיים

פרסום המוצרים והשירותים שלנו, מתן הטבות, שיווק ודיוור מותאם אישית על ידנו או מי מטעמנו, או פרסום מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שמסופקים בשיתוף פעולה איתנו. בנוסף, נעשיר את תוכן אתר האינטרנט שלנו באמצעות הצלבת מידע שמצוי בקבוצה, עוגיות, איסוף מידע אוטומטי באתר ושימוש במאגרי מידע של צדדים שלישיים שאנו רשאים להשתמש בהם על פי דין.

המידע ישמש אותנו או את מי מטעמנו גם למשלוח פרסומות ודיוורים, לרבות אלו המותאמים לך אישית, באמצעי המדיה השונים כגון דוא"ל, SMS, רשתות חברתיות ודרכים נוספות. ניתן לסרב לקבלת פרסומות בדוא"ל וב-SMS באמצעות פנייה לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 2000*, באמצעות שינוי העדפותיך בעמוד "עדכון פרטים" באתר, או באמצעות ביצוע פעולה כמפורט בגוף הפנייה השיווקית.

במקרים מסויימים תוכל לבקש מאיתנו למחוק מידע נוסף, אם הוא איננו דרוש לנו לתפעול השוטף, להגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, להתגוננות מתביעות או לציות להוראות הדין החל עלינו.

שים לב, גם לאחר משלוח בקשת סירוב או מחיקה כאמור, נמשיך לשלוח לך בכל אמצעי ההתקשרות הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח ללא הסכמתך. 

שימושים מחקריים ועיבודי מידע בכלים מתקדמים

אנחנו, או מי מטעמנו, עשויים לעבד מידע באמצעות כלי ניתוח מתקדמים (big data) ולשלב אותו עם מידע אחר, כגון מידע שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עיבוד בכלים אלה מאפשר לקבל החלטות בתחומים שונים על בסיס מידע שאיננו מזהה אותך באופן אישי, אלא מידע סטטיסטי ואגרגטיבי למשל מודלים לחישוב צפי ביטולים בתיק הביטוח.

מידע שנוצר עקב עיבוד זה יכול ויעבור לצדדים שלישיים כשהוא סטטיסטי ואגרגטיבי, באופן שלא יאפשר לזהותך באופן אישי במאמץ סביר.

לצורך השימושים שתוארו בפרק זה ושימושים אחרים, יתכן שנבצע פעולות אנונימיזציה ופסאודונימיזציה שיהפכו מידע אישי למידע לא מזוהה או למידע שלא ניתן לזיהוי במאמץ סביר. 

העברת מידע לצדדים שלישיים

יתכן שנעביר מידע אישי אודותייך לצדדים שלישיים, וזאת למימוש המטרות המותרות לנו, בהתאם להוראות הדין, בהתאם להרשאתך או בהתאם למדיניות פרטיות זו. בעת העברת מידע לצד שלישי, ננקוט את האמצעים הדרושים על מנת שמקבל המידע ישמור עליו כנדרש, לפי סוג המידע המועבר. יתכן שנעביר מידע (לרבות לחו"ל, ובין היתר גם לארה"ב ו/או למדינות שרמת ההגנה בהן על מידע פחותה מזו הקבועה בדין הישראלי) לצדדים שלישיים כגון:

קבלני משנה וספקים - כגון מבטחי משנה, סוכני ביטוח, מוסדות פיננסיים, יועצים, מבקרים ושמאים. בנוסף, יתכן ונעביר מידע לקבלני משנה כמו ספקי מיקור חוץ של פעילותנו העסקית, מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, חוקרים פרטיים ומתרגמים.

צדדים שלישיים - המספקים לנו תוכן או שירותי ניתוח התנהגות הגולשים באתר וטכנולוגיות אחרות. חלק מגופים אלה משתמשים בעוגיות בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם, ולא בהתאם למדיניות פרטיות זו.

צדדים שלישיים שייפת את כוחם לקבל מידע אישי אודותיך, או שהסכמת להעביר להם את המידע באופן אחר.

גופים אשר העברת המידע אליהם נדרשת על פי חובה או סמכות שבדין, או בהתאם להוראת רשות מוסמכת.

מכירת עסקים - בכפוף להוראות הדין, נוכל להעביר מידע במסגרת מכירת עסקינו (כולם או חלקם), לרבות במשא ומתן למכירה כאמור, וכחלק מארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. על מקבל המידע במקרה כזה יחולו מגבלות השימוש במידע שחלות עלינו.

חברות הקבוצה - בכפוף להסכמתך, נעביר מידע לחברות קבוצת מנורה וביניהן, לצורך הצעות והטבות ביחס למוצריהן, לרבות אלו המותאמות לך אישית.
שים לב, אם תבקש מחברה אחת בקבוצה לעדכן פרטים, נהיה רשאים לעדכן את הפרטים גם בשאר חברות הקבוצה.


העברת מידע לממשק לאיתור מוצרי ביטוח ("הר הביטוח"):

רשות שוק ההון הקימה אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם. במידה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים, עליך ליצור קשר עם חברתנו בכתובת המייל Har.bit@menora.co.il. לידיעתך, אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל.


זכות עיון ותיקון

זכותך לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) שמצוי אצלנו, באמצעות הגשת בקשה בכתב. בבקשה כאמור ננקוט אמצעים כדי לזהות אותך. אם המידע אודותייך שנמצא ברשותנו איננו נכון, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו באופן שתואר לעיל.  

אבטחת מידע

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם לדינים ולהוראות החלים עלינו.

למשל, אנו משתמשים בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת. שרת קבוצת מנורה מבטחים איננו מחובר ישירות אל האינטרנט אלא מבודד ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה, ישנה השגחה ובקרה קבועה על כל ההתקשרויות אשר מתחילות או מסתיימות בקשר שלנו עם האינטרנט ואנו משתמשים במנגנוני הצפנה.

יחד עם זאת, עדיין קיימת סכנה לחדירות בלתי מורשות או שימוש אסור במידע על ידי צד שלישי לא מורשה.

לא נהיה אחראים כלפיך בשל כל נזק שיגרם, ככל שיגרם, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובע מחדירות בלתי מורשות של אחרים, כל עוד אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע סבירים.

כדי להגביר את אבטחת המידע, גם עלייך לנקוט אמצעי אבטחה הולמים, כמו למשל:

 • שימוש בתוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת.

 • הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות והונאה מקוונת ("פישינג") - הודעות דוא"ל מזויפות הינן הודעות הנשלחות כביכול מקבוצת מנורה מבטחים המבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון (למשל: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה).

 • תשומת הלב כי הקישור בהודעה כאמור יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של קבוצת מנורה מבטחים ממנה כביכול נשלחה ההודעה. בדרך זו מנסים גורמים זרים להשיג את נתוניך האישיים, שלא כדין, לצורך גישה לחשבונך באתר. לידיעתך, בשום מקרה לא נפנה אלייך בדוא"ל ונבקש שתעדכן את פרטיך האישיים ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל.

 • הורדות של תוכנות מאתרים רשמיים, הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI ציבוריות, הימנעות משיתוף מידע רגיש ברשתות החברתיות.

 • בכל מקרה של חשש כי מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה או במידה וקיבלת דוא"ל ו/או מסרון על החלפת פרטים אישיים שלא ביצעת בעצמך, פנה מיד לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 2000* או בדוא"ל: cyber@menoramivt.co.il.  

 הדין החל 

בעת שהייתך בחו"ל ייתכן ויחולו עלייך גם חוקי המקום בו אתה נמצא. בנוסף, יש מצבים בהם חלק מהשירותים שלנו מסופק לך באמצעות ספקים הנמצאים בחו"ל. העברת מידע אודותייך מחוץ לגבולות ישראל תהיה בהתאם להוראות הדין הישראלי, אך יחול על המידע גם דין המדינה בה הוא מאוחסן ומעובד.  

פרטי יצירת קשר

ניתן לפנות אל שירות הלקוחות שלנו בכל שאלה בטלפון 2000*.