דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

צ'ק אפ דיגיטלי

כל החסכונות והביטוחים במקום אחד

תמונה עדכנית של החסכונות
נציג את הסכום שצברת בפנסיה ובמגוון אפיקי חיסכון
איתור כספים אבודים
נמצא עבורך "חשבונות רדומים", אם ישנם כאלה
תחזית עתידית
נרכז את הקצבאות הצפויות לכם ולבני משפחתכם
כל הביטוחים במקום אחד
כדי שנבין על מה אנחנו משלמים, כמה ולמי

* המידע שיוצג מתקבל מאתר המסלקה הפנסיוניות ומאתר הר הביטוח והועבר לאתרים אלו מחברות הביטוח והגופים המנהלים והינו באחריותם. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מאי נכונות ו/או חלקיות ו/או אי שלמות המידע שיתקבל כאמור.