דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ביטוח משאית מקיף וצד ג' לרכב שאינו פרטי ומסחרי עד 3.5 טון "משאית TOP"

פוליסה לביטוח מקיף וצד ג' לרכב שאינו פרטי ומסחרי עד 3.5 טון מכסה נזק לרכב המבוטח ו\או לרכוש של צד שלישי וכוללת בין היתר כיסויים בגין הסיכונים הבאים:

1. אש, ברק, התפוצצות, התלקחות.

2. התנגשות מקרית, למעט התנגשות של מטען ו/או סחורה המצויים ברכב עצמו ו/או נגררים על ידו, בכלי הרכב המבוטח. 

3. התהפכות תוך כדי נסיעה, למעט התהפכות כלי הרכב, שאירעה תוך כדי או כתוצאה מפריקה וטעינה, אלא אם נרשם אחרת ב"דף הרשימה".

4. גניבת כלי הרכב, אשר בעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 45 ימים מיום גניבתו כפי שדווחה על ידי המבוטח, וכל נזק שנגרם תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה, ובלבד שהגניבה לא בוצעה על ידי המבוטח ו/או עובד ו/או בן משפחה של המבוטח ו/או מי הפועל עבורו ו/או מטעמו, לרבות קבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, העובדים ו/או פועלים עבור המבוטח. גניבה - כמשמעה בסעיף 413.ב. לחוק העונשין התשל"ז-1977, וכך בלבד.

5. שוד, פריצה, וכל נזק לכלי הרכב, שנגרם עקב, תוך כדי או בעת ניסיון לכך. לצורך פוליסה זו: "פריצה" משמעה - חדירה לתוך כלי רכב סגור ונעול, שנעשתה בכוח ובאלימות, תוך השארת סימנים המעידים על כך. "שוד" משמעו - גניבת כלי הרכב או חלקים ממנו, תוך שימוש באלימות או באיום באלימות כלפי אדם כלשהו.

6. שיטפון, סערה, שלג, ברד, התפרצות הר געש.

7. מעשה זדון, אולם אם נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח ו/או עובד ו/או בן משפחה של המבוטח ו/או מי מטעמו, ו/או מי הפועל עבורו ו/או מטעמו, לרבות קבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם - פטור המבטח מחבותו.

8. ביטוח כלפי צד שלישי רכוש.


הרחבות הכלולות בכיסוי הבסיסי (ללא תוספת פרמיה):

1. תוספת שווי רכב לשנת היצור האחרונה בלבד.

2. גרירה ושרותי דרך.

3. שמשות לרכב עד גיל 20 שנה.

4. גבול אחריות כלפי צד שלישי (נזקי רכוש) – 1,000,000 ₪ 

5. מכשיר עבודה.

6. כיסוי הוצאות עד 15% מגובה הנזק או 5,000 ₪ - הנמוך מביניהם.

7. הגנה משפטית ע"ס 40,000 ₪ 

8. כיסוי לנזקי גוף אשר לא מכוסים בביטוח חובה על סך 150,000 ₪ למקרה ולא יותר מ 350,000 ₪ לתקופה.


הרחבות תמורת פרמיה נוספת:

1. כיסוי לפרעות ומהומות.

2. משאית חלוקה חלופית.תנאי התאמה למסלול:

1. עבר ביטוחי מוכח ונקי מתביעות לשנת ביטוח אחרונה לאותו מספר רישוי.

2. תעודת חובה משולמת בכרטיס אשראי במנורה לאותה תקופה.

3. נהגים מעל גיל 24 (קיימת אפשרות לנהגים מעל גיל 21 תמורת תוספת פרמיה).

4. רישיון נהיגה לסוג הרכב המבוטח מעל 12 חודשים מלאים.

5. התוכנית אינה כולל משאיות – חומ"ס, לימוד נהיגה, משא להובלת רכב, אשפה (דחסנית), משא עבודה מלגזה, משא טאטוא, משאית קידוח, משאית מנוף רהיטים, ביובית. 

6. משקל המשאית לא יעלה על 15 טון.

  • השירותים כרוכים בהשתתפות עצמית, פירוט הכיסויים והתנאים המחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה וחריגה, לרבות בדף הרשימה.

 

כיצד רוכשים את הביטוח?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים.


---------------
המידע הנ"ל הינו לידיעה בלבד, אינו מהווה הצעה, אין בו כדי להוות תחליף לייעוץ אישי על ידי בעל רישיון הניתן בכפוף לחוק ואינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה במקור. כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה, ולא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסה. התנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם עקב הסתמכות על המידע הנ"ל. ט.ל.ח.

בחזרה לעמוד ביטוח רכב