דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

קרנות ההשתלמות של מנורה מבטחים

מגוון מסלולי השקעה:

 • מסלול כללי   
 • מסלול פאסיבי-כללי   
 • חו"ל   
 • מניות חו"ל   
 • השתלמות מחקה מדד S&P500   
 • מנייתי   
 • אג"ח עד 10% מניות   
 • פאסיבי-אג"ח עד 15% מניות   
 • אג"ח עד 20%   
 • שקלי לטווח קצר   
 • הלכה   
 • אג"ח ממשלת ישראל - מפוקח הלכתית  

  קרנות ההשתלמות של מנורה מבטחים

 • מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי - 828

  מנורה מבטחים השתלמות, קרן השתלמות לשכירים ועצמאיים החל מיום 01.08.2010 מוזגו הקופות כדלקמן: קואטרו מנורה השתלמות א' (מ"ה 1270) מוזגה עם קופה מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (מ"ה 828) קואטרו מנורה השתלמות ב' (מ"ה 1300) מוזגה עם קופה מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי (מ"ה 828). 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי - כללי 11408

  נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות חו"ל 13357

  מדיניות ההשקעה קובעת כי נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו בחו"ל (במישרין או בעקיפין) לא יעלה על 25%. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות חו"ל 1409

  לפחות 90% מנכסי הקרן מושקעים בניירות ערך הנסחרים בבורסות חו"ל או בניירות ערך ישראליים העוקבים אחר מדדי מניות חו"ל.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות מחקה מדד S&P500

  נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות מנייתי 1256

  קרן השתלמות המיועדת לשכירים ועצמאיים. בעלת מרכיב השקעה של לפחות 50% במניות.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות אגרות חוב עד 10 אחוז מניות 1149

  קרן השתלמות המיועדת לשכירים ועצמאיים במסלול מוגבל עד 10% חשיפה למניות.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח עד 15 אחוז מניות 11409

  נכסי המסלול, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% , יושקעו במדדי אג"ח יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 15% , בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות אגרות חוב עד 20 אחוז מניות 9662

  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. 

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות שקלי לטווח קצר 1114

  הקרן משקיעה באגרות חוב שקליות ממשלתיות, אשר משך חייהן לא יעלה על שנה. 0% השקעה באגרות חוב קונצרניות ובמניות!

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות הלכה 13869

  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד; ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה; השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

  למידע נוסף
 • מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל 1408- מפוקח הלכתית

  לפחות 90% מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב ממשלתיות שקליות במשך פירעון ממוצע בינוני.0% השקעה במניות! "מסלול כהלכה" זה, עומד תחת פיקוח הלכתי מטעם בד"ץ וקיבל אישור על ידי ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים. נבדק בקפידה וקיבל את תעודת ועד הפיקוח ההלכתי אשר בהתאם לה אין למשקיע בקרן כל חשש איסור תורה כגון איסור ריבית, חילול שבת קודש, חמץ בפסח וכדומה. 

  למידע נוסף