דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

מנורה מבטחים השתלמות חו"ל

קוד אוצר: 512245812-00000000000828-13357-000

מדיניות ההשקעה קובעת כי נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל לרבות מניות, אג"ח סחיר ולא סחיר, הלוואות ועוד, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול, ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו בחו"ל (במישרין או בעקיפין) לא יעלה על 25%.

חשיפה לנכסי המסלול כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה, ובלבד ששיעור ההשקעה באמצעות תעודות סל וקרנות נאמנות לא יעלה על 40% מסך נכסי המסלול; יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. מסלול זה עשוי להתאים לשכירים ועצמאיים המחפשים פיזור השקעות רחב בחו"ל.

* המסלול החל את פעילותו בחודש ינואר 2021. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות ההשקעות המוצהרת בהתאם להוראות הדין.

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחץ כאן 

שנה נוכחית - תשואות (התשואות המוצגות הינן לפני ניכוי דמי ניהול)

שנה 2021תשואה נומינלית ברוטו (*)

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן 

שנה נוכחית - שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - ספטמבר 2021

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

(**) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.