דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מחשבון תגמולי בריאות

מחשבון זה מאפשר לבדוק את גובה תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח עבור הליכים רפואיים שונים

דגשים חשובים:

בפוליסות פרט לכיסוי ניתוחים מהשקל הראשון אשר שווקו החל מה-1.7.2016 או בהסכמים קבוצתיים שחודשו החל מתאריך זה, אין זכאות להחזרים בגין הוצאות ניתוח. ניתן לבצע ניתוחים רק על ידי מנתחי הסכם ובתי חולים שבהסכם עם מנורה מבטחים וזאת בכפוף לאישור זכאות וקבלת התחייבות ממנורה מבטחים. לאיתור נותני שירות שבהסכם לחץ כאן.

בחלק מפוליסות הבריאות של מנורה מבטחים נקבע סכום תגמולי הביטוח בהתאם לרשימה של ניתוחים המפורטים בפוליסה, ואשר בצד כל אחד מהם נקוב סכום תגמולי הביטוח. בהתאם לתנאים בפוליסות בריאות אלה, סכום תגמולי הביטוח שישולם למבוטח, בגין מקרה שאינו מופיע ברשימה האמורה, נקבע לפי מקרה דומה לאחד מהמקרים המפורטים ברשימה.

מנורה מבטחים רשאית לשנות את פירוט תגמולי הביטוח אחת לשנה לכל היותר, עקב שינוי הסכום שמנורה מבטחים משלמת לנותן שירותים הקשור עימה בהסכם.

ט.ל.ח.
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת.

האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.