דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

פנסיה משלימה

מנורה מבטחים משלימה (לשעבר: מבטחים החדשה פלוס) היא קרן פנסיה משלימה הגדולה ביותר בישראל. הקרן מעניקה למבוטחיה כיסוי ביטוחי למקרה מוות ואבדן כושר עבודה. בנוסף, מעניקה קרן הפנסיה, פנסיית זקנה מגיל פרישה לכל החיים (לרבות פנסיית שאירי פנסיונר - בהתאם למסלול הפנסיה שבחר הפנסיונר במועד פרישתו).


קוד אוצר קרן הפנסיה מנורה מבטחים משלימה 512245812-00000000000665-0000-000


למידע על קודי האוצר - לחץ כאן.

למי מיועדת מנורה מבטחים משלימה?

הקרן המשלימה של מנורה מבטחים נותנת פתרון לצרכי העמיתים הבאים:

 • לבעלי שכר גבוה שניצלו כבר את תקרת התשלום המותרת לקרן הפנסיה המקיפה החדשה ומעוניינים בהגדלת הכיסוי הפנסיוני, בהתאם לרמת השכר הגבוהה שלהם.
 • לבעלי שכר גבוה שמעוניינים להגדיל את החיסכון בקרן מבלי להגדיל את הכיסויים הביטוחים בבחירה במסלול יסוד.
 • למי שצבר או קיבל סכום כסף גדול ורוצה להמירו בקבלת פנסיה חודשית מגיל הפרישה לכל החיים.

במועד הפרישה יוכל העמית לבחור בין מספר מסלולים:

 • פנסית זקנה לכל החיים לעמית בלבד (מותנה בכך שאינו נשוי ואין לו ידוע/ה בציבור).
 • פנסית זקנה לכל החיים לעמית ולבן/בת הזוג אחריו, לכל חייהם.
 • פנסית זקנה לעמית לכל החיים, עם הבטחת מינימום 60 תשלומים ועד 240 תשלומים.
 • פנסית זקנה לכל החיים לעמית ולבן/בת הזוג אחריו, עם הבטחת מינימום 60 תשלומים ועד 240 תשלומים.

עקרונות מנורה מבטחים משלימה – תכנית הפנסיה של מנורה מבטחים פנסיה וגמל

פנסיה מגיל פרישה ולכל החיים 

 • עמית המבוטח בקרן זכאי לפנסיית זקנה החל מגיל 60 ולכל החיים ע"פ בחירת העמית.
 • הפנסיה המשולמת צמודה במלואה למדד במהלך השנה.
 • עמית המבוטח במנורה מבטחים יכול לבחור מתוך מגוון של מסלולי פרישה בהתאם למצבו המשפחתי ובהתאם לצרכיו.
 • מסלולי הפרישה כוללים מסלולים המבטיחים פנסיה של לפחות 60 חודשים ועד 240 חודשים עם הבטחת תשלום הפנסיה למוטבים או ליורשים.
 • ניתן לקבל שילוב של סכום חד-פעמי (ערך פדיון הפיצויים) עם פנסיה חלקית, בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי.
 • עמית יכול לקבל סכום חד-פעמי מהיוון של עד 25% מפנסיה של חמש שנים ובמקביל, יקבל העמית קיצבה חודשית שתחושב בהתאם להיוון שביצע.
 • חדש וייחודי - מסלול פרישה מותאם לקצבת הזיקנה מביטוח לאומי.

פנסיית נכות (אובדן כושר עבודה) 

פנסיית נכות צמודה למדד במהלך השנה תשולם למבוטח פעיל במבטחים שאיבד את כושרו לעבוד. פנסיית הנכות המרבית הינה בשיעור של 75% מהשכר אשר יחושב ע"פי הגבוה מבין: השכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לאירוע או השכר הממוצע ב-12 החודשים שקדמו לאירוע, בכפוף לתקרה הקבועה בתקנון.


במקרה של נכות כתוצאה מתאונת דרכים או מפעולות איבה, תשולם פנסיית נכות מלאה ללא קיזוז מול גורמים אחרים. בנוסף לתשלום הפנסיה החודשית לעמית, במקרה של נכות, תפקיד קרן הפנסיה דמי גמולים מלאים (בהתאם להיקף הנכות שנקבע למבוטח), לחשבונו של העמית בקרן, במקום תשלומי העמית והמעסיק. זאת גם לעמית שנפגע בתאונת עבודה או בפעולות איבה ובכדי להבטיח את פנסיית הזקנה של העמית.


נכה סיעודי זכאי לפנסיית נכות מוגדלת ב-40% ביחס לפנסיית הנכות הרגילה, למשך כל תקופת הזכאות.


חדש - מסלול נכות מתפתחת - המסלול מקנה העלאה קבועה של פנסיית הנכות בשעור ריאלי שנתי של 2%. מיועד לכל מי שצופה גידול בהכנסתו העתידית.

 • שמירת הריון: כיסוי ביטוחי לעמיתה בקרן במקרה של אי יכולת לעבוד עקב שמירת הריון. למידע נוסף על הזכויות הפנסיוניות בשמירת הריון לחצי על הקישור המצורף: שמירת הריון
 • הגדרה משופרת למקרה של נכות: מנורה מבטחים שיפרה את הגדרת הנכות בכך שהגדילה את האפשרות למציאת עבודה אחרת במקרה של נכות רק לעבודה המתאימה להשכלתו, הכשרתו או ניסיונו של העמית בקרן.
 • ועדה רפואית: מנורה מבטחים מאפשרת לעמית בקרן או לנציגו לבחור בעצמו רופא מטעמו להשתתפות בוועדה הרפואית הכוללת שני רופאים. עלות הרופא מטעם העמית תשולם ע"י מבטחים ע"פ הכללים המקובלים.

פנסיית שאירים למקרה מוות 

 • פנסיה צמודה למדד במהלך השנה תשולם לשאירי עמית שנפטר. זכאות לפנסיית שאירים קיימת בכל אירוע, כולל אירועים של תאונת עבודה או פעולות איבה.
 • פנסיית השאירים מחושבת בשיעור מההכנסה הקובעת לנכות ולשאירים לפי גיל ההצטרפות של העמית לקרן ולפי מסלול הביטוח אותו בחר.
 • הפנסיה המרבית לשאירים יכולה להגיע עד לכדי 120% מפנסיית השאירים הבסיסית ועד ל-100% מהמשכר המבוטח.
 • אלמן/ה של עמית שהקפיא זכויותיו בקרן ואינו משלם לקרן באופן שוטף, זכאי גם הוא לפנסיית שאירים הנגזרת מן הסכום הצבור בקרן.

מסלולי ביטוח - מנורה מבטחים משלימה

עמיתי מנורה מבטחים יכולים לבחור מתוך מגוון מסלולים פנסיונים ע"פ צרכיהם האישיים והעדפותיהם. להלן פירוט המסלולים:

ניתן לבחור במסלול יסוד שאינו כולל כלל כיסויים ביטוחים

 • מסלול כללי – מסלול ברירת המחדל בו פנסיית הנכות הינה בשיעור 75%, ופנסיית השאירים צפויה להיות 100% מהשכר המבוטח בקרן לעמיתים שהצטרפו עד לגיל 47.
 • מסלול עתיר חסכון – מעניק פנסיית זקנה גבוהה יותר כנגד כיסוי מופחת לנכות ולשאירים.
 • מסלול ביטוח שאירים מוגבר – מעניק פנסיית שאירים גבוהה יותר ופנסיות נכות וזקנה נמוכות יותר.
 • מסלול משווה – בו פנסיות הנכות, השאירים והזקנה צפויות להיות דומות.
 • מסלול ביטוח מרבי – מעניק כיסוי מרבי (עד גיל 60) – 75% מההכנסה הקובעת לנכות מלאה ו-100% מההכנסה הקובעת לשאירים כנגד הקטנת פנסיית הזיקנה. במסלול זה הכיסוי הביטוחי נפסק בגיל 60.
 • מסלול חסכון מרבי לפרישה מוקדמת – מאפשר למקסם את החיסכון הפנסיוני לגיל זיקנה, כנגד הקטנה מרבית של הכיסוי לנכות ולשאירים. במסלול זה הכיסוי הביטוחי נפסק בגיל 60.
 • מסלולים משולבים – שילוב בין המסלול הכללי לבין המסלול עתיר החיסכון או לבין המסלול עתיר הביטוח. ניתן לעבור בין מסלולי הביטוח השונים לאורך תקופת החיסכון, יתכן והקרן תדרוש מילוי הצהרת בריאות במעבר למסלולי מוטי ביטוח.


חשוב: בנוסף למגוון מסלולי הביטוח שמנורה מבטחים מציעה לעמיתיה, ובכדי להעניק ביטוח אופטימאלי בהתאם לצרכים, מנורה מבטחים מאפשרת לעמיתים שאין להם בן/בת זוג ואין להם ילדים מתחת לגיל 21, לוותר על כיסוי ביטוחי לשאירים בכל אחד מהמסלולים, ובכך להגדיל את החיסכון לפנסיית הזקנה. עמית יכול לוותר על פנסיה לשאירים בהצהרה בכתב, אותה יש לחדש כל 24 חודשים.

מסלולי פרישה - מנורה מבטחים משלימה

עמית במנורה מבטחים יכול לבחור את סוג הפנסיה המתאים לו לפני הפרישה לפי מצבו המשפחתי וצרכיו, מבין האפשרויות הבאות:

 • פנסיה לפורש לכל ימי חייו ולאלמנתו אחריו לכל ימי חייה.
 • הבטחת פנסיית זיקנה - אפשרות בחירה בתקופת הבטחה של 60, 120, 180 או 240 חודשים.
 • בחירה באפשרות זו מקנה לעמית/ה פנסיית זיקנה שתשולם לו, לכל ימי חייו.
 • לאלמנתו - פנסיה בסכום זהה שתשלום לה לכל תקופת ההבטחה שנבחרה, ולאחר מכן, תשולם לה פנסיה בגובה השיעור שקבע העמית בפרישתו.
 • במידה ולא הותיר העמית אלמנה, או שאלמנתו נפטרה במהלך תקופה זו, יתרת חודשי ההבטחה ישולמו למוטבים או ליורשים בתשלום חד-פעמי.
 • פנסיה מוגדלת שתשולם לפורש/ת ללא שאירים לכל ימי חייו/ה.


מדיניות ההשקעות – 100% מכספי הצבירה בקרן מושקעים בשוק ההון. חישוב הזכויות בקרן נקבע על בסיס איזון אקטוארי, בהתאם לאישור משרד האוצר. הכספים המועברים לקרן והרווחים מההשקעות מצטברים לזכות העמית ומומרים עם הגיעו לגיל פרישה לפנסיה לכל החיים.

יתרונות מנורה מבטחים משלימה

 • גמישות בתשלומים לתוכנית – עמית רשאי להפקיד דמי גמולים בסכומים חד פעמיים או באופן שוטף על פי בחירתו. לא קיימת תקרת שכר להפקדות.
 • אפשרות להפקדת סכומים חד פעמיים והמרתם לקיצבה (פנסיה) לכל החיים - עמית שצבר או קיבל סכום כסף גדול ורוצה להמירו בקבלת פנסיה חודשית מגיל הפרישה לכל החיים יכול להפקיד כספים אלו בקרן המשלימה ולהמירם לפנסיה החל מגיל הפרישה כל חודש ולכל החיים
 • שיקולי מס – ניצול הטבות מס בעת ביצוע ההפקדות ובעת הזכאות, בנוסף לרווחים שנצברו במהלך שנות החברות, אינם חייבים במס (גם לאחר "רפורמת רבינוביץ").
 • פתרון פנסיוני משולב – התוכנית המשלימה מאפשרת לעמית פתרון פנסיוני להפקדות, משכר העולה על פעמיים השכר הממוצע במשק, ויחד עם ההפקדות השוטפות לתוכנית הבסיסית "מנורה מבטחים פנסיה" צובר העמית כספים לזקנה בהתאם לרמת הכנסתו.
 • שיעור צבירה גבוה לחסכון – סכום צבור גבוה עקב הוצאות ניהול נמוכות והעדר כיסויים ביטוחיים לנכות ולשאירים במסלול יסוד.
 • אפשרות למשיכת כספים – העמית רשאי, כל עוד לא קיבל פנסיה, למשוך את הסכום הצבור במלואו, או לחילופין לשלב בין משיכת הסכום הצבור בחלקו ולקבל פנסיה הנובעת מיתרת זכויותיו. המשיכות הינן בכפוף לתקנות מס הכנסה.
 • בחירה בין סוגי הפנסיה – בעת פרישה, תשולם הפנסיה לעמית בהתאם למצבו המשפחתי - עם או ללא שאירים, עם או ללא תקופת תשלום מובטחת (תשלום לתקופה מובטחת פירושו תשלום לשאירים וליורשים את יתרת הפנסיות עד לתום התקופה המובטחת בה בחר העמית, במקרה בו נפטר לפני תום התקופה).

איך מצטרפים למבטחים משלימה?

בכדי להצטרף לתכנית הפנסיה יש למלא טופס בקשת הצטרפות הכולל פרטי הוראת קבע (ניתן להחתים את הבנק על ההוראה או לשלוחה אלינו ללא חתימת הבנק ואנו במבטחים נטפל בהליך זה), עבור הפקדה חד פעמית יש לבצע העברה בנקאית לפקודת "מבטחים".


בכדי לקבל ערכת טפסי הצטרפות ומעטפת גוביינא למשלוח חזרה, עומדים לרשותכם מרכז המידע והשירות בטלפון 2000*, סניפי מבטחים ברחבי הארץ או "פנה אלינו" דרך אתר זה.


לידיעתכם – באפשרותכם ליהנות מהטבות מס נוספות באמצעות תשלום רטרואקטיבי לשנת המס הנוכחית. התשלום יבוצע בהעברה בנקאית לפקודת "מבטחים" ובתנאי שהתשלום ייפרע עד ה-31 בדצמבר.


תקופת החברות בתכנית, בכפוף לתקנות קרן הפנסיה תחל לאחר אישור מבטחים בכתב את בקשת ההצטרפות וקבלת התשלום הראשון. החברות בקרן תמשיך כל עוד ימולאו ההתחייבויות בהסכם ההצטרפות.

להסבר לגבי הצטרפות כעצמאי - לחץ כאן.

להסבר לגבי הצטרפות כשכיר - לחץ כאן.

מנורה מבטחים מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי המבוטחים שנהנים מראש שקט בקרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה לקבלת הצעה פנה אלינו במייל, בטלפון 2000* או פנו לסוכן הביטוח שלכם במנורה מבטחים.

בחזרה לעמוד תוכניות פנסיה