דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח עד 15% מניות 11409

קוד אוצר: 512245812-00000000000828-11409-000

נכסי המסלול, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100% , יושקעו במדדי אג"ח יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 15% , בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן 

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שנים קודמות

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.
(**) המסלול החל את פעילותו במהלך חודש מאי 2017