דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

הודעה בדבר ממשק אינטרנטי

הודעה בדבר ממשק אינטרנטי

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מקים בימים אלו ממשק אינטרנטי מרכזי לאיתור חשבונות עמיתים, "הר הכסף", אשר יאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים.

בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2012-9-18 העוסק בנושא האמור (להלן: "החוזר"), חייבת החברה המנהלת להעביר באופן ממוכן ומאובטח אל הממשק האינטרנטי המרכזי, מידע לגבי כלל החשבונות של עמיתי קרנות הפנסיה שבניהולה. המידע יכלול מספר ת.ז. של העמית ואינדיקציה אודות קיומו של חשבון אחד או יותר לעמית, במוצרים הפנסיונים האמורים.

הסרת נתונים מהממשק האינטרנטי

את/ה זכאי/ת לבקש מהחברה להסיר מהממשק הנ"ל את המידע אודות חשבונותיך בקרנות הפנסיה שבניהול החברה. החל משבועיים מיום קבלת הבקשה, או מיום העברת המידע הסמוך לממשק, לפי המאוחר, תחדל החברה להעביר פרטים אודות חשבונות שהוסרו מהממשק כאמור לעיל. בקשה בכתב להסרה מהממשק יש לשלוח בצירוף צילום ת.ז. אל מוקד קשרי לקוחות של החברה שפרטיו הם:

עמיתי קרן הפנסיה

 • באמצעות דואר אלקטרוני - לחץ.
 • באמצעות הדואר לכתובת הבאה: ת.ד. 3507, רמת-גן 5213603.

עמיתי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

 • באמצעות דואר אלקטרוני- לחץ
 • באמצעות הדואר לכתובת הבאה: ת.ד. 1929, רמת-גן 521180.

הליך בדיקת הזכאות לכספים בחשבון עמית שנפטר

 • להנחיות בדבר הגשת תביעת פנסיית שאירים - לחץ כאן
 • לפדיון כספים מקופת הגמל או קרן השתלמות של עמית שנפטר - לחץ כאן

הנחיות נוספות:

 • לפדיון כספים מהקרן - לחץ כאן
 • לפדיון כספים מקופת הגמל או קרן השתלמות - לחץ כאן.
 • להעברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות - לחץ כאן.

טפסים:

 • לפדיון כספים מהקרן - לחץ כאן.
 • לפדיון כספים מקופת הגמל או קרן השתלמות - לחץ כאן.
 • להעברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות - לחץ כאן.

מוקדי קשרי לקוחות