דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מעבר בין קרנות הפנסיה החדשות

מבוא

החל מאוקטובר 2003 הוחלה הרפורמה המאפשרת מעבר עמיתים בין קרנות פנסיה חדשות, כאשר המעבר נעשה תוך שמירה מלאה על רצף וותק וזכויות של המבוטחים, ואינו כרוך בעלות כספית כלשהי.

בהתאם לחוזר האוצר, החל מחודש אוקטובר 2008 נכנסות לתוקף הוראות האוצר המעודכנות בעניין מעבר מבוטחים בין קרנות פנסיה חדשות, ובין קופות גמל, והחל מחודש ינואר 2009 גם עבור מעבר בין ביטוחי מנהלים. במסגרת הוראות אלו חלו שינויים בתנאי הזכאות למעבר ובתהליך המעבר כולו.

מאיפה לאיפה ניתן להעביר כספים?

ניתן להעביר כספים בין מוצרים פנסיונים שונים. בין קרנות הפנסיה החדשות, בין קופות גמל לא משלמות לקצבה (הוניות) מקופת גמל לא משלמת לקצבה לקרן פנסיה, בין קרנות השתלמות, מקרנות השתלמות נזילות לקרן הפנסיה, בין ביטוחי מנהלים, מביטוח מנהלים לקרן פנסיה.

 • לא ניתן להעביר כספים בין קרנות הפנסיה הותיקות לקרנות הפנסיה החדשות.
 • לא ניתן להעביר כספים מקרן פנסיה או קופת גמל לקרן השתלמות 

מי זכאי לעבור בין קרנות פנסיה?

כל עובד, בין אם הוא שכיר או עצמאי, המבוטח בקרן פנסיה חדשה או שיש לו צבירות עבר בקרן פנסיה חדשה זכאי להעביר את זכויותיו, בכל עת, לקרן פנסיה חדשה אחרת, קופת גמל או ביטוח מנהלים- בכפוף לתנאי הזכאות שלהלן:

 • מבוטח שאינו מקבל פנסיית זקנה מהקרן המעבירה.
 • מבוטח שאינו מקבל פנסיית נכות או הגיש בקשה לפנסיית נכות וכל עוד הוא אינו זכאי לפנסיית הנכות מהקרן המעבירה.
 • לא הוטל צו עיקול על כספי המבוטח בקרן הפנסיה המעבירה.
 • מבוטח שקיימת לו הלוואה פעילה בקרן המעבירה.
 • לא ניתן להעביר כספים של עמית שנפטר.

איך עוברים בין קרנות פנסיה?

להעברת כספים למנורה מבטחים פנסיה, ניתן לפנות למרכז קשרי הלקוחות של מנורה מבטחים בטלפון 2000* או ישירות במייל. 

האחריות הביטוחית בעת המעבר בין הקרנות

 • המועד הקובע בו נכנס לתוקף הכיסוי הביטוחי לפי תקנות הקרן המקבלת עבור מבוטח פעיל בקרן המעבירה - הינו מועד התשלום הראשון או מועד קבלת הבקשה, המאוחר מביניהם, ובתנאי שלא חלפו 120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד התשלום הראשון.
 • המועד הקובע בו נכנס לתוקף הכיסוי הביטוחי לפי תקנות הקרן המקבלת עבור מבוטח לא פעיל בקרן המעבירה - הינו מועד קבלת הבקשה בקופה המקבלת
 • הקרן המעבירה - תהיה אחראית לתשלום פנסיות נכות ופנסיות שאירים בהתאם לתקנונה בגין אירוע מזכה שאירע לפני המועד הקובע.
 • הקרן המקבלת - תהיה אחראית לתשלום פנסיות נכות ופנסיות שאירים בהתאם לתקנונה בגין אירוע מזכה שאירע במועד הקובע ולאחריו.


שימו לב - המועד הקובע, בהתאם לחוזר משרד האוצר, מותנה בהעברת תשלומים לקרן המקבלת. במקרה בו לא יועברו תשלומים שוטפים, עבור מבוטח פעיל, לקרן המקבלת - לא ייכנס לתוקף הכיסוי הביטוחי בקרן המקבלת!

תקופת אכשרה לנכות ולשאירים

 • מבוטח פעיל או מבוטח בריסק זמני בקרן המעבירה – הקרן המקבלת תזקוף לזכותו את תקופת האכשרה שנצברה בקרן המעבירה.
 • מבוטח לא פעיל – לא תיזקף לזכותו תקופת האכשרה שנצברה בקרן המעבירה.


חשוב לציין כי תקופת האכשרה שתילקח בחשבון בקרן המקבלת מתייחסת לכיסוי הפנסיוני שהיה למבוטח בקרן המעבירה ובגין הגדלות בכיסוי תחושב תקופת אכשרה חדשה.

מועדי העברת כספים בין הקרנות

תוך 20 ימי עסקים מהמועד הקובע. למעט עבור עמית פעיל שבו חלפו מעל 10 ימי עסקים ממועד שליחת ההודעה על קבלת הבקשה (נספח ג') ועד למועד שליחת הבקשה (נספח א' ונספח ד') אז יש להעביר כספים תוך 10 ימי עסקים.

לעמוד לובי קרן הפנסיה של מנורה מבטחים