דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

הנחיות למשיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים פרט (פדיון)

הנחיות למשיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים פרט (פדיון)

פוליסות פרט הנן פוליסות ביטוח שאינן מאושרות כקופות גמל. בפקודת מס הכנסה מוגדרות פוליסות פרט כתוכניות חיסכון והרווחים שנצברים בהן מוגדרים כהכנסה מריבית ויתכן ויחויבו במס רווחי הון.

פוליסת הביטוח שברשותך הינה נכס כלכלי - אנו ממליצים לשמור עליה. הפוליסה מבטיחה לך רשת ביטחון כלכלית בעת קרות מקרה ביטוח המכוסה על פי הפוליסה.

במקרה של משיכת הסכומים שנצברו לזכותך בחלקם או במלואם, הכיסויים הביטוחיים, לרבות רכיב הריסק שבה יוקטנו או יבוטלו בהתאם.

לתשומת לבך, קיימת חשיבות לרצף ביטוחי, וכי העדר כיסוי מתאים, עלול לחשוף אותך ואת בני משפחתך המבוטחים לנזק.

בטרם תעבירו בקשה לפדיון, אנו מציעים שתפנו לסוכן הביטוח שלך או למוקדי שירות לקוחות בטלפון 2000* או לטלפון 03-7107777 לצורך הבנת משמעויות הפדיון.

באפשרותכם לבדוק האם ברשותכם פוליסת חיסכון במנורה מבטחים ואת הסכום שנצבר בפוליסה עד כה באזור המידע האישי:

באפשרותכם לבצע משיכה חלקית או מלאה של הכספים בפוליסה.

באפשרותכם להגיש בקשה לפדיון פוליסת פרט באופן מקוון בקישור הבא.

באפשרותכם להגיש בקשה לפדיון פוליסת Top Finance באופן מקוון בקישור הבא.

מקבל הפדיון

 • במהלך תקופת הביטוח, בפוליסות מסוג פרט כספי הפדיון ישולמו לבעל הפוליסה, או למשעבד או למעקל או לאפוטרופוס או למיופה כח.
 • בתום תקופת הביטוח ישולם הפדיון לבעל הפוליסה אלא אם הוגדר מוטב למקרה חיים שונה מבעל הפוליסה.

מהם המסמכים הנדרשים לפדיון?

 1. טופס בקשה לפדיון מפוליסת פרט מלא וחתום על ידי בעל הפוליסה.
  להלן סוגי הטפסים בהתאם לפוליסה שברשותך:
  - טופס בקשה לפדיון מפוליסת פרט , הנחיות למילוי טופס בקשה לפדיון פוליסת פרט.
  - טופס בקשה ידני לפדיון מפוליסת TOP FINANCE חיסכון והשקעה או מפוליסת TOP KIDS.
  - הנחיות למילוי טופס בקשת פדיון פוליסת top finance.
  - בקשה לקבלת אנונה מפוליסת TOP FINANCE, הנחיות למילוי טופס לקבלת ארנונה פוליסת top finance.
 2. צילום תעודת זהות של בעל הפוליסה.
 3. אסמכתא בנקאית לחשבון הבנק אליו יועברו כספי הפדיון- צילום המחאה או אישור מהבנק לניהול חשבון. אם סכום הפדיון גבוה מ-400,000 ש"ח יש לצרף מס' זה"ב כאסמכתא בנקאית. בפוליסות מסוג Top Finance חסכון והשקעה, יש לצרף מספר זה"ב במידה וסכום הפדיון גבוה מ-600,000 ש"ח.
 4. במקרה של מיופה כח או אפוטרופוס יש לצרף:
  - ייפוי כח מקורי / צו מינוי אפוטרופוס נאמן למקור.
  - צילום ת.ז של מיופה הכח/ אפוטרופוס.
 5. בעת פדיון פוליסה בה קיים מוטב בקביעה בלתי חוזרת, יש לצרף:
  - הסכמה בכתב מהמוטב לביצוע הפדיון לטובת בעל הפוליסה.
  - צילום ת.ז. של המוטב הבלתי חוזר.

לאן לשלוח את המסמכים?

אפשר לשלוח את המסמכים דרך אחד מאמצעי התקשורת הבאים:

 • דואר אלקטרוני: LifeIns-m@menora.co.il​.
 • פקס: 03-7602746.
 • דואר ישראל: אלנבי 115 תל אביב, מיקוד 61008.

חובת זיהוי המבוטח ומקבל הפדיון

פוליסות ביטוח מסוג פרט הכוללות מרכיב חסכון כפופות לצווים המחייבים זיהוי המבוטח:

 • צו איסור הלבנת הון- החל מ- 17.2.2002 נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון המחייב זיהוי והצהרה כי אתה פועל עבור עצמך ולא עבור אחר.
 • חוק ה- FATCA - במרץ 2010, ארה"ב חוקקה חוק בשם: Foreign Account Tax Compliance Act הידוע כ- "FATCA". מטרת האמריקאים בחוק זה היא למנוע התחמקות ממס/ הלבנת הון ע"י אזרחים אמריקאים מחוץ לגבולות ארה"ב. חוק זה נכנס לתוקף בישראל, באופן הדרגתי, החל מיולי 2014. בעת פדיון בפוליסות פרט שהופקו לאחר 1.7.2014, נדרש זיהוי לבעל הפוליסה ולמבוטח שלא זוהו בעת הכניסה לביטוח. בפוליסה בה הפדיון מבוצע לטובת הילד המוטב בפוליסה, יזוהה הילד בעת הפדיון. הקביעה לכך שהנך אמריקאי או לא אמריקאי תתבצע לאחר קבלת תשובות על שאלון פטקא המברר אם הנך אמריקאי או קיימת לך אינדיקציה לאמריקאיות.

מיסוי

במועד פדיון פוליסות פרט, הרווחים שנצברו בפוליסות חייבים במס רווחי הון בגין כספים שהופקדו החל מ-1.12.2002 ואילך. להלן שיעור המס לניכוי לפי התקופות השונות:

מיסוי

תקופהתאריך ערך הכסףתאריך ערך הכסף

שימו לב

בפוליסות Top Finance חסכון והשקעה בבעלות חברה ינוכה מס חברות. 

הנחיות למשיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים פרט (פדיון)

קיזוז ריסק בעת פדיון מלא

בעת פדיון מלא של פוליסה שיש בה חוב פרמיות במועד הפדיון, ינוכה מתוך הצבירה חלק הריסק בגין הפרמיות שלא שולמו.

עיקולים

במידה וקיים עיקול על כספי המבוטח, הפדיון יבוצע בניכוי גובה העיקול העדכני בתוספת 20% מסכום זה. עלייך להמציא את המסמכים הבאים:

ככל שמדובר בעיקול של הוצל"פ: רשימת תיקים ארצית מהלשכה להוצאה לפועל וגובה חוב נכון להיום.

ככל שמדובר בעיקול לא של ההוצל"פ: גובה חוב נכון להיום.

הלוואות

במידה ובעת ביצוע הפדיון קיימת לבעל הפוליסה הלוואה, סכום ההלוואה יקוזז מסכום הפדיון.

חשוב לדעת!

זמן הטיפול בבקשה הינו כ-14 יום מעת הגעת המסמכים התקינים למשרדנו. בתום ה-14 יום יישלח לביתכם אישור על סיום הטיפול.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת במוקד השירות של מנורה מבטחים בטלפון 2000* בין השעות 08:00-17:00. כמו כן, באפשרותכם לפנות אלינו בכל שעה באמצעות פנה אלינו.