דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

שאירים

שאירים

האמור בקטע מידע זה מתייחס לתקנון קרן תשואה החל על מי שהצטרף לקרן לאחר 1/2005 או על מי שהצטרף לקרן לפני 1/2005 אך האירוע המזכה בפנסיית שאירים אירע לאחר 1/2006.

למידע נוסף בנושא תביעות שארים לחץ כאן  

הנחיות בשפות

Менора Мивтахим предлагает вам различные ссуды на льготных условиях - ссылка

تعرض منوره مِڤطحيم عليك عددا من القروض بشروط خاصة - رابط  

מי זכאי לקבל פנסיית שארים?

אלמנה/אלמן - מי שהייתה נשואה לעמית וגרה עמו טרם פטירתו ובעת פטירתו או ידועה בציבור שהוכרה ע"י בית משפט א ע"י המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהתגוררה וניהלה עימו משק בית משותף במשך שנה לפחות ברציפות לפני פטירתו ועד פטירתו או שנולד להם ילד משותף.

יתום - ילד ביולוגי או מאומץ כחוק של עמית שנפטר, שטרם מלאו לו 21 שנים לרבות ילד חורג שקיומו היה על המנוח ערב פטירתו ולרבות ילד מאומץ.

בן עם מוגבלות - בן של עמית שנכותו הוכרה לראשונה ע"י המוסד לביטוח לאומי (קצבת נכות כללית) אחרי מועד הצטרפותו של הורהו לקרן אך לפני הגיעו של הבן לגיל 21 ובלבד שאין לבן זה הכנסה כדי מחייתו במועד הפטירה למעט קצבה חודשית המשתלמת מהמוסד לביטוח לאומי.

הורה - הורה ביולוגי או מאמץ כחוק של עמית מבוטח שנפטר או הורה ביולוגי או מאמץ כחוק של בן זוג של עמית מבוטח שנפטר אשר במועד הפטירה היה סמוך על שולחנו של העמית, הוא אינו מסוגל לכלכל עצמו מעבודה, הוא מקבל הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה ואין לו הכנסה ממקור אחר, פרט לגמלת הבטחת הכנסה או קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

שיעור פנסיית השארים

 • אלמן - 60%.
 • יתום יחיד - 40%.
 • יתום יחיד בהעדר אלמן - 100%.
 • יתום שאינו יתום יחיד ובהעדר אלמן - 100% כשהם מחולקים באופן שווה בין כל היתומים.
 • הורה - 20%.
 • בן עם מוגבלות- 40%.

סכום קצבאות שארי עמית מבוטח לא יעלה על סכום הקצבה הבסיסית לשארים.

סייגים לפנסיית שארים

 • הייתה הפטירה עקב התאבדות, תותנה הזכאות לפנסיית שאירים בקיום תקופת אכשרה של 12 חודשים במעמד עמית פעיל בקרן. תקופה זו תימנה מיום ההצטרפות לקרן או ממועד חידוש החברות לפי המאוחר ועד הפטירה.
 • בפטירת עמית לא מבוטח, יהיו האלמנה והיתומים זכאים לקצבה שתחושב ע"י חלוקת הסכום היחסי של השאר מתוך היתרה הצבורה של העמית שנפטר במקדם המרה הקבוע בתקנון הקרן.
 • היה והעמית נפטר במהלך 60 החודשים לאחר משיכת תגמולים, תופחת הקצבה לשארים בשיעור המתקבל מחלוקת הסכום שנמשך בערך המהוון של הקצבאות. הערך המהוון של הקצבאות יחושב ע"י הכפלת הקצבה לכל שאר במקדמים הקבועים בתקנון.

החזרת כספים לשארים

במקרה של פטירת עמית, תתאפשר משיכת הסכום הצבור שנצבר לזכותו באחד המקרים הבאים:

 • אין לו שארים הזכאים לפנסיית שאירים כהגדרתם בתקנות.
 • סכום קצבאות השארים נמוך מפנסיית המינימום. במקרה זה רשאי כל אחד מהשארים למשוך את חלקו בסכום הצבור של העמית.

הגשת בקשה לפנסיית שארים

בקשה לפנסיית שארים

בקשה לפנסיית שארים ניתן להגיש במוקד קשרי לקוחות בטלפון 2000* בצרוף המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות בהיר וקריא כולל הספח שבו מצוין מצב משפחתי ופרטי הילדים.
 • צו קיום צוואה או צו ירושה - לצורך איתור מידע רפואי.
 • אישורים כי הילדים הינם ילדי המנוח (למשל צילומי תעודת זהות או תעודות לידה).
 • הוכחת מגורים משותפים, לדוגמה: חשבונות, הסכם שכירות או כל מסמך אחר שיעיד שהאלמנה גרה עם העמית תכוף לפטירתו.
 • המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק הכולל לוגו, חתימה וחותמת הסניף.
 • תעודת פטירה ואישור על סיבת הפטירה (סיכום פטירה מבית חולים ודו"ח משטרה, ככל שקיים).
 • במידה ובוצעה נתיחה, יש לצרף דו"ח נתיחה.
 • אישורים על בן עם מוגבלות.
 • צו הצהרה מערכאה שיפוטית על הכרה בידועה בציבור.
 • אישור מערכאה שיפוטית במקרה של ילד מאומץ.
 • אישורים עבור הורה נתמך - לרבות קבלת גמלת הבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980 ואישורים נוספים כנדרש בהגדרת הורה נתמך על פי תקנוני קרנות הפנסיה.

בעת הגשת התביעה לפנסיית שאירים, על השאירים למלא את הטפסים הבאים

 • טופס תביעה.
 • טופס 101 (חתום ע"י אלמנה וכל יתום מעל גיל 18).
 • עבור כל יתום מעל גיל 18 יש לצרף אסמכתה בנקאית הכוללת את שם הילד ומס' ת.ז או חתימה על טופס "הצהרה ויתור יתום לטובת הורה" (במידה ומוותר על התשלום לטובת ההורה).
 • במקרה שהתביעה מיוצגת ע"י עו"ד - יש להציג ייפוי כוח עו"ד המופנה ספציפית ל"מנורה מבטחים פנסיה וגמל".
 • במקרה שהתביעה מטופלת ע"י סוכן - יש להציג ייפוי כוח סוכן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקדי שירות הלקוחות בטלפון 2000*.

לערכה (קיט) לתביעת שאירים לחץ כאן

לוחות הזמנים לטיפול בתביעת שאירים

 • בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת התביעה תמסור החברה המנהלת לשאיר בכתב אישור על קבלת תביעת השאירים, וככל שהבקשה התקבלה חסרה – יפורטו המידע והאסמכתאות החסרות בתביעת השאירים;
 • בתוך 10 ימי עסקים מהמועד שבו התקבלה תביעת השאירים (או מהמועד שבו התקבל המידע הנוסף שהתבקש כאמור, לפי המאוחר) תודיע החברה המנהלת בכתב לשאיר אם נתקבלה תביעתו, או נדחתה. והאם צפוי רופא הקרן לדון בעניין תביעתו.
 • דחתה החברה המנהלת את תביעת השאיר, תפרט את הסיבות לדחיה וכן את הזכות לערער על החלטה זו.
 • קצבת השאירים הראשונה תשולם ב-1 לחודש העוקב למועד אישור תביעת השאירים. קצבאות השאירים הבאות תשולמנה עד ליום ה-3 של כל חודש, בגין החודש הקודם.
 • ככל שתביעת השאירים לא הוגשה בצמידות למועד פטירת העמית, יכלול תשלום קצבת השאירים הראשונה תשלום בגין התקופה שמה-1 לחודש בחודש העוקב לחודש פטירתו של העמית ועד לתום החודש שקדם למועד התשלום האמור.

לידיעתך, תקנות הקרן מתעדכנות מעת לעת ובכל מקרה של סתירה בין האמור במידע המפורט לעיל לבין תקנות הקרן, הנוסח הקובע יהא זה הקבוע בנוסח תקנון הקרן כפי שיהיה במועד האירוע המזכה (הגשת הבקשה). בכל מקרה של הגשת בקשה יש לפנות לבירור במוקד השירות הטלפוני שמספרו 2000*