דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

תכנית הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה)

זה הזמן לדאוג לעתיד שלך ושל היקרים לך. מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ מנהלת את קרן הפנסיה הגדולה במדינה, מנורה מבטחים פנסיה (לשעבר מבטחים החדשה), ומעמידה לרשותכם מגוון רחב של מסלולי ביטוח והשקעה שיבטיחו לכם ולמשפחותיכם כיסוי מקיף במיוחד וביטחון עתידי.

להצטרפות לקרן הפנסיה כשכיר באמצעות מערכת יעד פנסיוני לכניסה >> 

קרן הפנסיה מעניקה לך פנסיה לכל החיים בכל אחד משלושת המצבים:

קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה, הינה קרן הפנסיה הגדולה במדינה. הקרן מעניקה לעמיתיה פנסיה לכל החיים בשלושה מצבים שונים – פרישה, נכות ופנסיית שארים.

הצטרפות לקרן אפשרית גם לעובדים שכירים וגם לחוסכים עצמאים

פנסיית פרישה - החיים מתחילים בגיל 60

עם הגעתו לגיל 60, עמית המבוטח בקרן זכאי לפנסיה למשך כל החיים לפי מסלול הפרישה אותו הוא בחר בהתאם לצרכיו.

 • מסלולי הפרישה כוללים מסלולים המבטיחים פנסיה של לפחות 60 חודשים ועד 240 חודשים, עם הבטחת תשלום הפנסיה למוטבים או ליורשים.
 • הפנסיה המשולמת צמודה במלואה למדד פעם בשנה.
 • ניתן לקבל שילוב של סכום חד-פעמי עם פנסיה חלקית, בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.
 • עמית יכול לקבל סכום חד-פעמי מהוון של עד 25% מהפנסיה בגין חמש שנים ובמקביל, יקבל העמית קצבה חודשית שתחושב בהתאם להיוון שביצע.


למידע נוסף על פנסית זקנה >> 

פנסיית נכות - אבדן כושר עבודה ושמירת הריון

פנסיית נכות משולמת לעמית הקרן במקרה של נכות או אבדן כושר עבודה מסיבות שונות. פנסיית הנכות המרבית הינה בשיעור של 75% מהשכר המבוטח, אשר יחושב על פי הגבוה מבין השנים: השכר הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לאירוע או השכר הממוצע ב-12 החודשים שקדמו לאירוע, בכפוף לתקרה הקבועה בתקנון.

 • תאונת דרכים - במקרה של נכות כתוצאה מתאונת דרכים, שאינה תאונת עבודה, תשולם פנסיית נכות מלאה ללא קיזוז מול גורמים אחרים. 
 • שחרור - בנוסף לתשלום פנסיית הנכות החודשית, תפקיד קרן הפנסיה דמי גמולים (בהתאם להיקף הנכות שנקבע למבוטח), לחשבונו של העמית במקום תשלומי העמית והמעסיק. הפקדה זו מכונה "שחרור" והיא מגדילה את הצבירה של העמית שמצוי בנכות, ובכך מבטיחה שפנסיית הזקנה של העמית לא תיפגע בשל נכותו. הפקדת שחרור תתבצע גם לעמית שנפגע בתאונת עבודה או בפעולות איבה. 
 • נכה סיעודי - נכה סיעודי זכאי לפנסיית נכות מוגדלת ב-33% ביחס לפנסיית הנכות הרגילה, למשך כל תקופת הזכאות.
 • שמירת הריון - הקרן מעמידה לרשות עמיתות מנורה מבטחים פנסיה כיסוי ביטוחי במקרה של אי יכולת לעבוד עקב שמירת הריון.
  למידע נוסף על הזכויות הפנסיוניות בשמירת הריון >>> 

זכאויות מיוחדות:

 • נכות מתפתחת - בחירה באפשרות זו מקנה העלאה קבועה של פנסיית הנכות בשיעור ריאלי שנתי של 2%. אפשרות זו מיועדת לכל מי שצופה גידול בהכנסתו העתידית.
 • ועדה רפואית - מנורה מבטחים מאפשרת לעמית בקרן או לנציגו, לבחור בעצמו רופא מטעמו להשתתפות בוועדה הרפואית (ובמקרה שכזה הועדה תכלול שני רופאים). עלות הרופא מטעם העמית תשולם על ידי מנורה מבטחים פנסיה על פי כללי הקרן.


למידע נוסף על פנסיית נכות >> 

פנסיית שאירים - דאגו ליקרים לכם

זכאות לפנסיית שאירים קיימת בכל אירוע של פטירת המבוטח, כולל אירוע של תאונת עבודה או פעולות איבה. הקרן מאפשרת לעמיתים שאין להם שארים (בן/בת זוג וילדים מתחת לגיל 21) לוותר על כיסוי ביטוחי לשארים בכל אחד ממסלולי הביטוח, ובכך להגדיל את החיסכון לפנסיית הזקנה.

 • פנסיית שאירים מחושבת כשיעור מההכנסה הקובעת לנכות ולשאירים, לפי גיל ההצטרפות של העמית לקרן ולפי מסלול הביטוח אותו בחר.
 • הפנסיה המרבית לשאירים יכולה להגיע עד לכדי 100% מהמשכר המבוטח (בהתחשב במין העמית, גיל ההצטרפות ומסלול הביטוח שבו הוא בחר). 
 • אלמן או אלמנה וכן ילדיו של עמית שהקפיא זכויותיו בקרן ואינו משלם לקרן באופן שוטף זכאי גם הוא לפנסיית שאירים הנגזרת מן הסכום הצבור בקרן.


למידע נוסף על פנסיית השארים >> 


מנורה מבטחים מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי המבוטחים שנהנים מראש שקט בקרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה. לקבלת הצעה פנו אלינו במייל, בטלפון 2000* או פנו לסוכן הביטוח שלכם במנורה מבטחים.

למידע נוסף על:

לעמוד תכניות הפנסיה של מנורה מבטחים לחצו כאן