דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מה קורה כשמפעילים את הביטוחים בקרן הפנסיה?

חליתם או נפצעתם? אם נקבעה לכם נכות (גם אם זמנית) או שאינכם מסוגלים לעבוד באופן מלא או חלקי, ייתכן שתימצאו זכאים לקצבה מקרן הפנסיה. הנה מה שחשוב לדעת על ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה וביטוח שאירים

נהוג לחשוב שבקרן הפנסיה – חוסכים רק לפנסיה. כלומר, הפקדות וחיסכון שישמשו אותנו רק כשנצא לפנסיה, החל מגיל 60. אולם, בקרן פנסיה מקיפה ישנם שני ביטוחים חשובים נוספים: ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים במקרה של פטירה, לא עלינו.

אם עברנו תאונה, פציעה או שהתגלתה אצלנו מחלה כרונית או קשה, ייתכן שנגיע למצב המונע מאיתנו לעבוד, להתפרנס ולהמשיך להפקיד מידי חודש לחיסכון הפנסיוני. 

ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה מיועד בדיוק למצבים אלה: קרנות הפנסיה החדשות מעמידות לרשות כלל החוסכים שני כיסויים ביטוחיים חשובים - כיסוי למקרה של נכות או אובדן כושר עבודה, וכיסוי למקרה של מוות (שאירים). 

קצבת נכות או אובדן כושר עבודה

קצבת נכות משולמת לחוסכים בקרן הפנסיה (המכונים "עמיתים") במקרה של נכות או אובדן כושר עבודה, וזאת כתוצאה מאירועים שונים. הנכות שתיקבע על ידי קרן הפנסיה יכולה להיות מלאה או חלקית והיא תמיד תקפה לתקופה מוגבלת, שבסופה תבחן הזכאות על ידי ועדה רפואית.

קצבת הנכות המקסימלית שניתן לקבל מקרן פנסיה היא בשיעור של 75% מה"שכר הקובע", שמחושב כממוצע חודשי השכר המבוטח בתקופה הסמוכה למועד קרות התאונה או המחלה.

מי שכושר העבודה שלו נפגע ואינו יכול לעבוד, מטבע הדברים לא יוכל להפריש לקרן הפנסיה באותה התקופה. לכן, רכיב חשוב נוסף בביטוח הפנסיוני מפני אובדן כושר עבודה הוא רכיב ההפקדות לקרן בתקופת הנכות.

במילים אחרות, קרן הפנסיה נכנסת לנעלי העמית ונעלי המעסיק ומפקידה במקומם את ההפקדות לחיסכון בהתאם לשיעור הנכות שקבעה הקרן. כלומר, עמית שהוכר על ידי קרן הפנסיה כנכה בשיעור של 100%, יהנה גם מהפקדות מלאות לחשבון הפנסיה שלו בתקופת הנכות. אולם, עמית שהוכר כנכה בשיעור של 50% יהנה מהפקדות חלקיות לחשבון באותו השיעור (50% במקרה זה). את ההפרש יהיה עליו להשלים בעצמו, אחרת יפגע הכיסוי הביטוחי שלו באופן בלתי הפיך. 

מקרים נוספים המקנים זכאות לקצבת נכות:

  • תאונת דרכים – ככל שהתאונה לא הוכרה כ"תאונת עבודה" (במקרה כזה הכיסוי ניתן במסגרת הכיסוי של המוסד לביטוח לאומי ולרוב תקוזז הקצבה מקרן הפנסיה אל מול זו המשתלמת מהמוסד לביטוח לאומי), היא מזכה ככלל בקצבת נכות מקרן הפנסיה ככל שקבעה ככה ועדה רפואית של קרן הפנסיה.

  • שמירת הריון – הקרן מעמידה לרשות עמיתותיה כיסוי ביטוחי במקרה של אי יכולת לעבוד עקב שמירת הריון, בכפוף להחלטת הועדה הרפואית של קרן הפנסיה.למידע נוסף על הזכויות הפנסיוניות בשמירת הריון   

הטבות נוספות במסגרת הכיסוי במנורה מבטחים פנסיה וגמל:

  • נכות מתפתחת – קיימת אפשרות להעלאה קבועה של פנסיית הנכות בשיעור ריאלי שנתי של 2% עבור מי שצופה גידול בהכנסתו העתידית.

  • ועדה רפואית – מנורה מבטחים מאפשרת לעמיתים בקרן או לנציגיהם לבחור רופא מטעמם שישתתף בוועדה הרפואית . עמית המעוניין בכך מתבקש להודיע על כך לקרן הפנסיה מראש. ועלות שכרו של הרופא תשולם על ידי מנורה מבטחים פנסיה, על פי כללי הקרן.

  • נכות סיעודית – נכה סיעודי זכאי לפנסיית נכות מוגדלת ב-33% (עד לתקרה מסוימת המוגדרת בתקנון) ביחס לקצבת הנכות הרגילה, למשך כל תקופת הזכאות. למידע נוסף על קצבת נכות והנהלים להגשת תביעה 

קצבת שאירים - דאגו ליקרים לכם

במקרה של פטירה בטרם עת ובטרם הפרישה לפנסיה, עוברת הזכאות לכספים לשאירים או למוטבים ויורשים.

הראשונים בתור לזכאות הם השאירים המוגדרים כבן\בת זוג וילדים עד גיל 21, או ילדים בעלי מוגבלויות. במידה שאין לכם בני או בנות זוג וילדים, תוכלו לוותר על הכיסוי הביטוחי ובכך להגדיל את הצבירה בקרן הפנסיה.

הקצבה המרבית לשאירים יכולה להגיע עד לכדי 100% מהשכר הקובע. קצבת השאירים עשויה להשתנות מהאחת לשני ובין היתר, בהתאם למין העמית או העמיתה, גיל ההצטרפות האחרון לקרן הפנסיה ומסלול הביטוח הנבחר.

קצבת שאירים תשולם גם לשאירי עמיתים שבמועד הפטירה לא הפקידו באופן שוטף לקרן הפנסיה, או שלא הפקידו כלל. במקרה כזה, הקצבה לשאירים תיגזר מתוך הסכום הצבור בקרן, ולא על פי השכר המבוטח.

במקרה שבו נפטר עמית שאין לו שאירים, יהיו זכאים לכספים המוטבים שמינה העמית במידה ומינה, ואם לא מונו מוטבים, יורשיו החוקיים שיוכלו למשוך את הכספים.  

למידע נוסף על קצבת שאירים והנהלים להגשת תביעה

למידע נוסף על:

בחזרה לעמוד תוכניות פנסיה