דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

באם הנכם עומדים לעבור ניתוח בחו"ל, עליכם לפנות לחברתנו לקבלת אישור מראש לזכאותכם לתגמולי ביטוח, בטרם תבצעו את הניתוח. פנייה לקבלת אישור מראש לביצוע הניתוח מהווה תנאי לזכאותכם בהתאם לתנאי הפוליסה. באפשרותכם להגיש בקשה לתביעת השתלות וטיפולים בחו"ל באופן מקוון בקישור הבא.

  השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

 • השתלות

  כיסוי זה מקנה לכם מימון לבצע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל, כאשר מצבכם הרפואי מחייב זאת. מימון ההשתלה ו/או הטיפול המיוחד בחו"ל כפופים להוראות חוק ההשתלות התשס"ח-2008 ולהוראות החוק במדינה בה מבוצעת ההשתלה. יש לפנות לחברתנו על מנת לברר את זכאותכם לביצוע השתלה ו/או טיפול מיוחד בחו"ל מיד עם היוודע הצורך לבצעם.

  למידע נוסף
 • טיפולים מיוחדים בחו"ל

  כיסוי זה מאפשר לכם לבצע ניתוח באופן פרטי בחו"ל. באפשרותכם לבחור את הרופא שינתח אתכם וכן את בית החולים הפרטי בו יבוצע הניתוח. מימון הניתוח ו/או ההחזרים להם תהיו זכאים הינם בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותכם. על מנת לברר את זכאותכם לביצוע ניתוח בחו"ל ומימונו על ידי החברה יש לפנות לחברתנו טרם ביצוע הניתוח.

  למידע נוסף

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע.המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.