דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

השתלות בחו"ל

השתלות

באם הנכם זקוקים להשתלה, עליכם לפנות לחברתנו לקבלת אישור מראש לזכאותכם לתגמולי ביטוח, בטרם ביצוע ההשתלה. פנייה לקבלת אישור מראש לביצוע השתלה מהווה תנאי לזכאותכם בהתאם לתנאי הפוליסה.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

טרם הגשת תביעה אנא וודאו כי בידכם פוליסה המעניקה כיסוי ביטוחי להשתלות. ניתן לבדוק זאת במוקד השירות של חברתנו בטלפון מספר 03-7107957 או באמצעות המידע האישי. רשומים למידע האישי? לחצו כאן לכניסה.

מה עלי לעשות?

אם יש לכם כיסוי לביצוע השתלות, באפשרותכם להגיש תביעה לחברה באמצעות סוכן הביטוח שלכם או ישירות לחברה. לצורך הגשת התביעה עליכם למלא ולהגיש טופס תביעה. לחצו כאן לטופס התביעה.
באם הנכם מעוניינים שסוכן הביטוח הקבוע בפוליסה יטפל בתביעתכם, יש למלא ולחתום על פיסקת המינוי המיועדת לכך בטופס התביעה.

מסמכים שיש לצרף:

עליכם למלא את טופס התביעה הכולל שאלון פרטים אישיים וחלק שנועד למילוי על ידי הרופא המקצועי המטפל (רופא מקצועי המטפל בכם בקשר עם הבעיה הרפואית הקשורה לניתוח כגון, נפרולוג, קרדיולוג וכו') ולשלוח אלינו עם המסמכים הבאים:

1. מכתב המלצה לביצוע השתלה מרופא מומחה בתחום הרלוונטי הקובע את הצורך בביצוע ההשתלה.

2. פרטים לגבי המוסד הרפואי בו הנכם מבקשים לבצע את ההשתלה.

3. מסמכים רפואיים רלוונטיים: סיכום מחלה מבית החולים, סיכומי מחלה מאשפוזים קודמים, אם היו.

4. יש להגיש תביעה במקביל לקופת החולים בה הנך מבוטח.

5. קבלות בגין כל ההוצאות הרפואיות ו/או ההוצאות הנלוות כגון: טיסות, שהייה וכלכלה בחו"ל.

6. צילום המחאה מבוטלת או אסמכתא מהבנק בנוגע לפרטי חשבון בנק המבוטח.

את המסמכים הנדרשים עליכם לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
 • באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל t-health@menora.co.il.
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה חברה לביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות בריאות
  ת.ד 927
  ת"א 6100802
 • באמצעות פקס: 03-7606744

מה צפוי בהמשך?

ברוב המקרים, אנו ניצור קשר עם המרכז הרפואי בחו"ל, נתאם עמו את ביצוע ההשתלה ונעביר לו התחייבויות כספיות מתאימות. לאחר ביצוע הניתוח, נסדיר מולו את התשלום.

לעיתים, לא ניתן יהיה להתחייב ישירות למרכז הרפואי בחו"ל למימון ההשתלה. במקרה כזה יהיה עליכם לשלם עבור ביצוע ההשתלה ולהמציא לנו את הקבלות המקוריות לצורך קבלת החזרים. ההחזר יועבר לחשבונך עד 30 ימים ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים. אם ידרשו לנו מסמכים נוספים אנו נפנה אליכם לקבלם.

בהתאם לחוק ההשתלות , יאושרו תביעות אשר עומדות בתנאי חוק ההשתלות בישראל ולחוק במדינה בה מבוצעת ההשתלה. באם נאלץ לדחות את תביעתכם אנו נשלח אליכם מכתב מנומק בו תפורטנה סיבות הדחייה.

מוקד טלפוני לשאלות ובירורים בנושא התביעה: 03-7107957.
שעות פעילות המוקד בימים א-ה בין השעות 8:00-16:00.

התיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח ועבור קטינים 3 שנים מיום הגעתם לגיל 18 - בכפוף להוראות הדין. מודגש בזאת כי הגשת תביעה לחברתנו אינה עוצרת או מאריכה את תקופת ההתיישנות.

מערכת הכללים

 • למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מ-1.9.2019 - לחצו כאן
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.08.2014 עד תאריך 31.08.2019 - לחצו כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.01.2013 עד תאריך 31.07.2014 - לחצו כאן.
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.06.2011 עד תאריך 31.12.3012 - לחצו כאן.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע.המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.