דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

משיכת כספי פיצויים

משיכת כספים בסיום העבודה לפני גיל פרישה

בעת סיום יחסי עובד מעביד, פיטורין, התפטרות, או גיל פרישה, ניתנים הכספים שנצברו בתוכניות השונות למשיכה.
קיימות תקנות מס הכנסה בדבר הזכאות למשיכת הכספים.
כעקרון קיימות שתי דרכים למימוש הזכויות:

 • מימוש הזכויות ע"י קבלת סכום הוני.
 • מימוש הזכויות ע"י קבלת קיצבה.  

מימוש הזכויות בעזיבת עבודה לפני גיל פרישה

עובד המסיים את עבודתו לפני גיל פרישה ומבקש למשוך במזומן כספים שנצברו לזכותו מקופת גמל לשכירים, מביטוח מנהלים, או קרן פנסיה, יוכל לעשות זאת כפוף לתקנות המס.

התנאי הראשון: שהמעביד מאשר בכתב את עובדת סיום יחסי עובד מעביד.
התנאי השני: שהמעביד מוכן להעביר לזכותו את הזכויות הכספיות שנצברו.
התנאי השלישי: שהכספים עמדו בבדיקת חבות מס (כספי פיצויים) ונמשכו בהתאם לכללים ולתקנות לגבי כספי תגמולים.

פיצויי פיטורין - פטור ע"פי סעיף 9(7א')(א)
לגבי פיצויי פיטורין המשולמים, או מועברים לזכות העובד, נעשית בדיקה כפולה ע"י מס הכנסה.
הבדיקה הראשונה: האם הפיצויים רגילים (100% פיצויים), או פיצויים מוגדלים.
הבדיקה השניה: האם הפיצויים עברו את "תקרת המענק הפטור" x שנות עבודה, (בשנת המס 2019, תיקרת המענק הפטור 12,380 ₪).

להלן מספר דוגמאות:

דוגמה א': עובד סיים את עבודתו לאחר 10 שנות עבודה. שכרו האחרון 6,000 ש"ח.
סה"כ הפיצויים ששולמו לו - 60,000 ש"ח.
במקרה זה - הפיצויים רגילים - 100% (6,000 x 10 שנים).
הפיצויים לא עוברים את התיקרה - 12,380 ש"ח x 10 = 123,800 ש"ח
לכן במקרה זה הפיצויים יהיו פטורים ממס.

דוגמה ב': עובד סיים את עבודתו לאחר 10 שנות עבודה, שכרו האחרון 6,000 ש"ח, הפיצויים ששולמו 80,000 ש"ח.
במקרה זה, הפיצויים מוגדלים, אך סה"כ הפיצויים לא עברו את ה"מענק הפטור" × שנות עבודה (123,800₪ ) ולכן ניתן לפנות לפקיד שומה ולבקש פטור על הפיצויים. כיום כל פקיד שומה רשאי להגדיל את הפטור עד ל-150% פיצויים.

דוגמה ג': עובד סיים עבודתו לאחר 20 שנות עבודה. משכורתו האחרונה 18,000 ש"ח.
סה"כ מענק פרישה- 360,000 ש"ח.
(20 × 12,380₪) הסכום הפטור - 247,600 ש"ח.
הסכום החייב - 112,400 ש"ח.
במקרה זה נוצרה חבות מס. במידה והעובד לא יבחר באחת האופציות להקטנת נטל המס, יחוייב הסכום של 112,400 ש"ח במס, עפ"י המס השולי שמתקבל מהוספת הסכום להכנסות העבודה בשנת המס בה פרש.

כאמור על מנת להקטין את נטל המס קיימות 3 אפשרויות עפ"י תקנות מס הכנסה:

1. רצף פיצויים - סעיף 9(7א')(4)
סעיף זה מאפשר לעובד שאינו מעוניין לקבל את כספי הפיצויים, אלא להשאירם בקופת גמל לפיצויים, לדחות את התחשבנות המס לעתיד.
התנאים לכך הם:

1. אם מודיע העובד לשלטונות המס על בחירתו ב"רצף פיצויים", והבקשה אושרה.

2. העובד משאיר את כל הפיצויים העומדים לזכותו בקופת/ות גמל לפיצויים.

3. העובד מתחייב בפני שלטונות המס למצוא מעביד חדש אשר יפקיד כספי פיצויים במקום העבודה החדש, לאותה קופת/ות גמל לפיצויים (בפועל אין הקפדה על אותה קופה). (נא לשים לב שעל העובד להשאיר את כל כספי הפיצויים בקופות גמל לפיצויים, אסור לו לקבל כספי פיצויים חלקיים מהמעביד ורק חלק להשאיר בקופות גמל לפיצויים)

ההודעה על בחירה ב"רצף פיצויים", תוגש עם סיום העבודה, במידה והעובד התקבל מידית לעבודה אצל מעביד חדש, יצרף אישור מהמעביד החדש בדבר הסכמתו לצבור כספי פיצויים בקופות הגמל לפיצויים הקיימות.

במידה ולעובד אין עדיין מעסיק חדש, ניתנה לו אורכה של שנה מסיום עבודתו למצוא מעסיק חדש, שימשיך צבירת פיצויים בקופות הגמל הקיימות לפיצויים. נשתמש לצורך המחשה בדוגמא של עובד שזכאי ל- 360,000 ש"ח פיצויים לאחר 20 שנות עבודה, ובחר "ברצף פיצויים".

כיצד תחושב לגביו חבות המס בעת סיום העבודה אצל המעסיק השני.

20 שנות צבירה אצל מעסיק א' 10 שנות צבירה אצל מעסיק ב'

__________________ + ____________________       

360,000 ש"ח פיצויים צבירת פיצויים נוספת


החישוב שייעשה לגביו:
(סה"כ הפיצויים אצל שני המעסיקים פחות הסכום הפטור כפול 30 שנות עבודה) חלקי התחשבנות במס לגבי "הסכום החייב".
כמובן שניתן לעשות "רצף פיצויים" אצל מספר מעסיקים.

יתרונות ב"רצף פיצויים":

 • המשכת התוכניות (ביטוחי מנהלים, או קרן פנסיה, או קופת גמל) עפ"י התנאים המקוריים.
 • במידה ושיעורי המס בעתיד יקטנו, הרי שחבות המס תקטן.
 • במקרה מוות, יינתן לגבי הפיצויים, אצל כל המעסיקים פטור כפול.
 • במידה והשכר בעתיד יקטן, יקטן נטל המס לגבי כל צבירת הפיצויים, שהרי יהיה זכאי ל"סכום פטור" × שנות עבודה.


במסגרת תיקון 171 לפקודה, אישרה וועדת הכספים של הכנסת תנאים חדשים לרצף הפיצויים.
עפ"י התיקון, יוכל המעסיק בעת סיום העבודה לבצע בנוסף להשלמת חוק וותק פיצויים, אם קיים, גם הפקדה של מענקי פרישה נוספים (פיצויים מוגדלים) למטרת "רצף פיצויים".
המגבלה היא שהסכום המקסימלי שיותר להפקיד בנוסף לפיצויים הרגילים, הינו עד תקרה של 4 פעמים שכר ממוצע במשק × מס שנות עבודה אצל המעסיק.

לדוגמא: סיום עבודה, אחרי 20 שנה. שכר אחרון 25,000 ₪. פיצויים שמופקדים בתוכניות הקיימות 450,000 ₪. בנוסף - מקבל ממעסיק מענקים נוספים של 550,000 ₪. במקרה זה יוכל להפקיד - 50,000 ₪ השלמה בקופות הקיימות לקיצבה ואת ה - 500,000 ₪ הנותרים לרצף פיצויים. (כי ה – 500,000 פחות ממספר שנים × 4 ×שכר ממוצע במשק).

“חרטה מרצף פיצויים"
עובד שבחר ב"רצף פיצויים" התחייב להשאיר את כל הפיצויים שנצברו לזכותו אצל המעביד הקודם, עד למועד סיום העבודה אצל המעסיק "החדש".
העובד רשאי להתחרט מבקשתו ל"רצף פיצויים" ולבקש לקבל את כספי הפיצויים שצבר אצל המעסיק הקודם, ללא עזיבת עבודה אצל המעסיק החדש. זאת יוכל לעשות רק תוך שנתיים ממועד סיום עבודתו אצל המעסיק הקודם. אם יתחרט תוך שנתיים, יהיה זכאי ל"סכום הפטור" x שנות עבודה, וחיוב במס ייעשה לגבי היתרה.
אם יבקש להתחרט מ"רצף הפיצויים" לאחר שעברו יותר משנתיים ממועד סיום עבודתו, הרי שכל כספי הפיצויים יהיו חייבים במס, ויאבד את כל הפטור x שנות עבודה. לפיכך אין לבחור באופציה של חרטה מ"רצף פיצויים" לאחר שנתיים ויותר.

2. פריסת מס - סעיף 8(ג)(3)

עפ"י סעיף זה רשאי העובד הפורש מעבודתו, למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס, ולבצע פריסת מס, דהיינו התחשבנות עם מס הכנסה לגבי "הסכום החייב" בפריסה על פני מספר שנות מס.

הכללים לפריסת מס:

 • עבור כל 4 שנות עבודה תינתן פריסת מס לשנה אחת.
 • מקסימום שנות פריסה - 6 שנים.
 • ניתן לפרוס מס קדימה (לשנים הבאות) וניתן לפרוס מס אחורה (לשנים הקודמות).


שתי הערות:

1. חישוב שנות הפריסה נעשה עפ"י עיגול לתקופה הקרובה. דהיינו מי שמסיים עבודתו לאחר 11 שנים כאילו סיים עבודתו לאחר 12 שנים וזכאי ל- 3 שנות פריסה. מי שסיים עבודתו לאחר 9.5 שנים, כאילו סיים עבודתו לאחר 8 שנים וזכאי ל- 2 שנות פריסה.

להלן דוגמא לפריסת מס - (לאחר 20 שנות עבודה)

-------------------- המענק - 400,000 ש"ח.
(20 x 12,380 ש"ח) הסכום הפטור- 247,600 ש"ח
-------------------- הסכום החייב- 152,400 ש"ח

בדוגמא שלפנינו זכאי ל- 5 שנות פריסה. אם יבחר בפריסת מס קדימה:

 • 2019 - 30,480 ₪ 
 • 2020 - 30,480 ₪
 • 2021 - 30,480 ₪ 
 • 2022 - 30,480 ₪ 
 • 2023 - 30,480 ₪ 

הסכום - 30,480 ₪ הינו חלוקת "הסכום החייב" –152,400 ₪ ל-5 שנים.
מס הכנסה יגבה מקדמה מראש עבור כל הסכום החייב, לאור התחשבות בהכנסותיו הצפויות בעתיד.
חישוב מס "אמיתי", ייעשה בתום כל שנת מס מ- 5 השנים.

נניח לדוגמא - שסוכם על מקדמה בגובה 30%. במקרה זה ייגבה מס הכנסה מקדמה של 45,720 ₪ מתוך הסכום החייב (152,400 ₪ * 30% = 45,720 ₪).
עפ"י הדוגמא שלפנינו, סכום 247,600 פטור, ומתוך הסכום החייב 152,400 ₪ , 45,720 ₪ ישולמו כמקדמה, ויתר הסכום יינתן לעובד.
חישוב המס הסופי ייעשה בתום כל שנת מס, כאשר להכנסות באותה שנת מס ייצרפו את הסכום שלגביו נתבקשה פריסה.

נניח שבתום שנת המס 2019, הכנסות העבודה של העובד היו 75,000 ₪. לסכום זה יצורף הסכום הקבוע 30,480 ₪. סה"כ חבות המס תיקבע כאילו בשנת המס 2019, היו הכנסות עבודה 105,480 ₪. בחישוב זה, המס שהיה מוטל על הסכום שנפרס 30,480 ₪ הוא 14%, ומכיוון שהמקדמה ששולמה מראש הייתה 30%, הרי לגבי שנת 2019 יהיה זכאי להחזר 16% × 30,480 ₪.

נניח שבתום שנת המס 2020, היו הכנסות עבודה נמוכות (העובד פתח עסק חדש ואין כמעט רווחים, או שהיה בלתי מועסק רוב השנה). נניח שהכנסות העבודה היו 25,000 ₪ . לסכום זה יצורף הסכום 30,480 ₪ , וחישוב המס ייעשה לפי הכנסות חייבות במס של 55,480 ₪.

כל הסכום שנפרס (30,480 ₪ ) יהיה חייב לפי מדרגת מס בשיעור של 10% ולאחר נקודות זיכוי 0% מס. מכיוון שמראש שולמה מקדמה של 30%, מס הכנסה יחזיר 30% מהסכום שנפרס לאותה שנה. (30% החזר × 30,480).

נניח שבשנת המס 2021 היו הכנסות חייבות במס בשיעור 270,000 ₪ . לסכום זה יצורף הסכום 30,480 ₪ ובסה"כ ישולם מס לפי הכנסות של 300,480 ₪ . במקרה זה המס שבו חייב הסכום 30,480 ₪ הינו 35%, ומכיוון ששולמה מיקדמה של 30% יהיה על הנישום להוסיף לשלטונות המס 54% מהסכום.
כך ימשך החישוב עד שנת המס 2023.


מכאן מסקנה ברורה - פריסת מס קדימה כדאית למי שהכנסותיו (כשכיר, או עצמאי) יקטנו בעתיד ולכן שיעור המס על הסכום הנפרס יהיה נמוך.

פריסת מס אחורה

אותו עובד רשאי לבחור בפריסת מס לשנים קודמות, ובדוגמא שלפנינו לפרוס את הסכום החייב בסך 154,400 ₪ לשנות המס:

 • 2019 – 30,480 ₪ 
 • 2018 – 30,480 ₪
 • 2017 - 30,480 ₪
 • 2016 – 30,480 ₪
 • 2015 - 30,480 ₪


בפריסת מס לשנים קודמות אין צורך "בהתחשבנות" לאורך שנים, זאת מכיוון שהכנסותיו בשנים קודמות ידועות.
בפריסת מס "אחורה" יבחר עובד, שקיבל פיצויים מוגדלים, חלקם חייבים במס, ומשכורתו בשנים קודמות הייתה יחסית נמוכה.
מי שנמצא במס שולי גבוה בשנים שלפני סיום העבודה ועתיד להיות בשיעור מס שולי גבוה גם לאחר סיום העבודה, אופציית פריסת המס אינה אטרקטיבית לגביו.

שתי הערות מסכמות:

 • הראשונה: מי שפורש ב- 9 החודשים הראשונים של השנה, שנת סיום העבודה תהיה שנת הפריסה הראשונה. מי שמסיים עבודתו ב- 3 החודשים האחרונים של השנה, לגביו תתחיל פריסת המס מהשנה הבאה.
 • השניה: בפריסת מס, החישוב נעשה בערכים נומינליים, דהיינו ללא הצמדה וריבית, כך שסכומי ההכנסה הנזקפים לשנות המס הבאות נשחקים בשיעור עליית המדד.

3. רצף קיצבה - סעיף 9(7א')(ז)

על פי סעיף זה רשאי עובד המסיים את עבודתו, להגיש בקשה לייעד את כספי הפיצויים החייבים במס לקיצבה. לפעולה זו קוראים "רצף קיצבה". תנאי לכך הוא שהכספים שלגביהם מתבקש "רצף קיצבה" מופקדים בקופת גמל לקיצבה (פוליסת גמלא, עדיף, או קרן פנסיה).

עובד הבוחר באופציה זו יוכל למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס, או להשאירם בתוכנית בה ניצברו ויקבל אישור שכספים אלו פטורים ממס בעתיד. את יתרת כספי הפיצויים החייבים במס שעליהם נתבקש "רצף קיצבה" ימשוך כקיצבה (גמלא, או פנסיה) בגיל הזכאות ע"פי ההתקנות.

חרטה מ"רצף קיצבה" (למי שפרש מעבודתו בעבר עד 9.1.2000)

עובד המבקש למשוך את הכספים שייועדו לקיצבה בסכום הוני (לחזור מבקשה לרצף קיצבה), לגביו יבדוק מס הכנסה את התקופה שעברה מתחילת "רצף הקיצבה" ועד תאריך החרטה. לגבי הסכום שלגביו התבקש "רצף קיצבה" בעבר, יחולו הכללים הבאים:

 • אם עברו פחות מ- 6 שנים - כל הסכום חייב במס.
 • עבור 6 שנים - יינתן 20% פטור נוסף
 • עבור 7 שנים - יינתן 40% פטור נוסף
 • עבור 8 שנים - יינתן 60% פטור נוסף
 • עבור 9 שנים - יינתן 80% פטור נוסף
 • עבור 10 שנים ומעלה - יינתן 100% פטור נוסף.


דוגמא:

פרש מעבודתו בשנת 1999: (לאחר 20 שנות עבודה)

סה"כ מענק פרישה ----------------- 300,000 ₪

(20 ×9,000*) הסכום הפטור -------- 180,000 ₪ *(הפטור בזמנו)

הסכום החייב ------------------------ 120,000 ₪

לגבי הסכום החייב - התבקש "רצף קיצבה" 120,000(₪ ).

במידה והעובד מבקש לחזור בו מ"רצף קיצבה":
לאחר 5 שנים - כל הסכום שייועד לקיצבה יחוייב במס.
לאחר 8 שנים - יינתן פטור נוסף של 60%. החישוב ייעשה בצורה הבאה - קופת הגמל לקיצבה תדווח למס הכנסה על הסכום המדוייק של הכספים שלגביהם אושר "רצף קיצבה" + התשואה שהושגה לגבי הסכום.
מכיוון שהסכום הפטור המקורי היה עבור 20 שנים, יינתן פטור נוסף של 60%, דהיינו פטור נוסף בגובה 12 x "המענק הפטור", כפי שיהיה בתאריך הביטול של "רצף הקיצבה". (12 × המענק הפטור = 60% מהפטור המקורי שהיה 20 × "המענק הפטור").
לאחר 10 שנים ויותר - ינתן פטור נוסף של 100%. מכיוון שהפטור המקורי היה 20 × "המענק הפטור", הרי שיהיה זכאי לנצל פעם נוספת 20 × "המענק הפטור" כפי שיהיה בתוקף בעת החרטה מ"רצף קיצבה".
בדוגמא שלפנינו - נתבקש רצף קיצבה ע"ס 120,000 ₪ , החרטה בוצעה לאחר 20 שנים. נניח בדוגמא שעליית המדד ב- 20 השנים 45%. התשואה בפוליסה הייתה 2.8% ריאלית. סכום המענק הפטור עודכן בגובה עליית המדד.
סכום החרטה מ"רצף קיצבה" ע"ס 302,281 ₪ (עלית המדד +2.8% לשנה).
תיקרת "המענק הפטור" במועד החרטה כיום 12,380 ₪ .


החישוב שייעשה:

חרטה מ"רצף קיצבה" ------------------- 302,281 ₪.
(20 ×12,380 ₪ ) הסכום הפטור --------- 247,600 ₪.
סכום חייב ------------------------------- 54,681.

הערות:

הראשונה - במקרה של "חרטה מרצף קיצבה" נעשית החרטה על כל הכספים שיועדו לקיצבה. לא ניתן לבצע חרטה על חלק מהסכום שייועד לקיצבה.

השניה - ניתן לבצע "רצף קיצבה", גם לגבי סכום כפול ומעלה מ"המענק הפטור". במיקרה זה לא כדאי להתחרט מ"רצף קיצבה", כי חלק מהכספים יהיו חייבים במס, אלא למשוך את הכספים כקיצבה (מיסוי קיצבאות בסעיף הבא).

השלישית - יש להישמר משנה זהירות ב"חרטה מרצף הקיצבה", כי כאמור חרטה מ"רצף קיצבה" פירושה - ביטול כל תוכניות הקיצבה שנצברו בגין אותן שנים, ואם קיימת גם קרן פנסיה, המשמעות שהעובד יאולץ למשוך פידיון כספים מקרן פנסיה (דבר שיגרום לנזק ניכר), ולא ניתן יהיה למשוך זכויות פנסיה מקרן הפנסיה עבור אותן שנים, אלא למשוך את הכספים לפי נוסחת "הפידיון".

הערה חשובה: עפ"י התיקון בחוק ההסדרים, אפשרות "חרטה מרצף קיצבה" ניתנת רק למי שפרש מעבודתו לכל המאוחר ב – 9.1.2000. לגבי מי שפרש מעבודתו החל מ - 10.1.2000 לא ניתן יותר פטור מוגדל בחרטה מרצף קיצבה וכספי הפיצויים שהופקדו ברצף קיצבה יהיו חייבים במס.