דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הנחיות למשיכת כספים - עמית שכיר/ עצמאי

משיכה מקופת גמל והשתלמות על ידי עמית שכיר/ עצמאי

עד סך 50,000 ₪ - למשיכה מהקופות שלהלן:

"מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים" / "מור מנורה מבטחים"/ "אומגה קרן השתלמות"/ "רשף קופת גמל לתגמולים"/ "הילה קופת גמל לתגמולים ופיצויים"/ "מנורה מבטחים השתלמות" 

יש לגשת עם המסמכים המפורטים מטה לאחד מסניפי בנק לאומי

למשיכה מיתר הקופות ו/או בסכום הגבוה מ-50,000 ₪- יש לפנות למוקד קשרי לקוחות בטלפון 2000*

 

בנוסף, מסמכים שחובה להגיש לצורך משיכת כספים מקופת גמל:

א. אסמכתא בנקאית - העתק המחאה או אישור ניהול חשבון בנק.

ב. צילום תעודת זהות.

ג. במשיכת כספי פיצויים יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • ככל וטרם חלפו 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה בינך ובין מעסיקך, יש לצרף אישור מעסיק לשחרור כספי פיצויים/ פס"ד שבו נקבעה זכאותך לכספי הפיצויים.
 • במידה וחלפו 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה בינך ובין מעסיקך יש לצרף טופס 161 או אישור פקיד שומה, שים לב, ככל שבטופס 161 מופיע שאתה זכאי לכספי פיצויים מהמעסיק, מקופת הגמל ומגורם נוסף (קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים) האישור אינו תקף ועליך להמציא אישור פקיד שומה בלבד.

  לידיעתך, ככל שמעסיקך לא דיווח לחברה על סיום יחסי עובד-מעביד, נהיה זקוקים למידע על סיום יחסי עובד-מעביד, כדלקמן:
  אם ברשותך מצוי כבר אישור מהמעסיק על סיום העבודה- תידרש להעביר אותו
  אם אין ברשותך אישור שכזה (לא נורא, אין צורך שתפנה למעסיק לצורך קבלתו) – תידרש להעביר אישור על תקופות עבודה מהמוסד לביטוח לאומי, שאותו ניתן להזמין באתר של המוסד לביטוח לאומי.
 • במידה וקיימים עיקולים לעמית: ביטול עיקול או יתרת עיקול מעודכנת לתאריך הבקשה.

 

תנאים למשיכת הכספים:

א. כספי תגמולים שהופקדו עד לתאריך 1.1.05

 • בהגיעו לגיל 60, אם העמית פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות. עליו להציג אישור סיום העסקה חתום על ידי המעסיק.
 • אם פרש העמית ממקום עבודה ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך 6 חודשים ממועד עזיבת העבודה. עליו להציג אישור סיום העסקה חתום על ידי המעסיק.
 • כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת העבודה, אם העובד החל להיות עצמאי. עליו להציג אישור סיום העסקה חתום על ידי המעסיק ואישור עוסק מורשה.
 • כעבור 13 חודשים ממועד עזיבת העבודה, אם העובד החל לעבוד במקום עבודה חדש שבו אין מפרישים עבורו כספים לקופת תגמולים לקצבה. עליו להציג אישור סיום העסקה חתום על ידי המעסיק.

ב. כספי תגמולים שמקורם בהפקדות החל מיום 01.01.05 ועד ליום 31.12.07 - ניתנים למשיכה בגיל 60 אם עברו 5 שנים מיום ההפקדה הראשונה באותו חשבון.

ג. כספי תגמולים שהופקדו החל מ- 01.01.08 (תיקון 3) - כל ההפקדות החל מינואר 2008 הינן לקצבה ולצורך משיכתן יש להעבירן לקופה משלמת לקצבה.

 

מצבים מיוחדים נוספים בהם ניתן אישור למשיכת הכספים לעמית שכיר (בכפוף לתקנות):

 • הכנסות נמוכות
 • הוצאות רפואיות
 • נכותתנאים למשיכת כספים- עצמאי:

א. כספים שהופקדו עד לתאריך 31.12.05 (כולל)

 • בהגיע לגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון.
 • כעבור 15 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון .

ב. כספים שהופקדו בין 01.01.06-31.12.07 - בהגיע לגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון .

ג. כספים שהופקדו מה – 01.01.08 (תיקון 3) - כל ההפקדות החל מינואר 2008 הינן לקצבה .


מצבים מיוחדים נוספים בהם ניתן אישור למשיכת הכספים:
 

 •  הכנסות נמוכות
 • הוצאות רפואיות
 • נכות
 • פטירה ,פיצויים ותגמולי ביטוח.

*בכל מקרה אחר משיכת כספי התגמולים תהיה חייבת בניכוי מס עפ"י דין.

 

ד. מסמכים שחובה להגיש לצורך משיכת כספי תגמולים לעצמאי

    1. טופס משיכה.

    2. צילום ת.ז.

    3. העתק אסמכתא בנקאית- המחאה או אישור ניהול חשבון בנק.
הנחיות בשפות נוספות -

WITHDRAWAL FROM THE PROVIDENT FUND - LINK

Изъятие денег из пенсионной кассы - ссылка

السّحب من صندوق التوفير - رابط 

אנגלית  

רוסית 

ערבית