דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

משיכת כספי תגמולים בפטור ממס מלא או חלקי

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופת גמל), התשכ"ד-1964, קובעות כי משיכת כספים מרכיב התגמולים כסכום חד פעמי חייבת במס של 35% או בגובה המס השולי, הגבוה מבין השניים. בתנאים מסוימים שיפורטו להלן ניתן לקבל פטור ממס, מלא או חלקי:

פטור ממס במקרה של מיעוט הכנסות: 

1. אם סך ההכנסה החודשית בתקופת הזכאות (3 חודשים האחרונים שלפני הגשת הבקשה של שני בני הזוג, יחדיו, נמוכה מההכנסה המזערית, תשלם הקופה לעמית מהתגמולים העומדים לזכותו, סכום בפטור ממס שהוא ההפרש שבין ההכנסה המזערית לבין סך הכנסות בני הזוג כאמור בהצהרה. בהכנסה יילקחו בחשבון גם קצבאות ילדים, וכספים שיתקבלו במסגרת מקרנות פנסיה/קופות גמל למיניהן וכו'.

2. "ההכנסה המזערית" - סכום שכר מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (נכון ליום 1.1.2021 – 5,300 ₪ ברוטו לחודש), ואם בשנת המס היה לעמית ולבן זוגו לפחות ילד אחד שטרם מלאו לו 18 שנה – כפל הסכום האמור.

3. ניקח לדוגמא: משפחה להם יש שני ילדים והכנסה החודשית מגיעה ל- 8,000 שקלים בחודש, שימו לב יש לקחת בחשבון גם הכנסות כמו קצבת ילדים. שכר המינימום בשנת 2017 הוא 5,000 שקלים לחודש. במקרה זה יהיה ניתן למשוך ללא מס סכום של 2,000 שקלים עבור כל חודש או 6,000 שקלים בלבד.

שימו לב: לצורך קבלת הפטור ממס על העמית לצרף לבקשת המשיכה טופס 159א [להורדת הטופס לחץ כאן ] ולצרף אישורי בנק המעידים על הכנסתו. את הבקשה יש להגיש לחברה, ואין צורך לפנות לצורך קבלת הפטור לרשות המיסים.  

פטור ממס במקרה של הוצאות רפואיות:

1. אם ההוצאות הרפואיות בשנת המס של העמית או של קרובו, למעט הוצאות לטיפול שיניים, גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו, של בן זוגו, של קרובו שלטובתו נשא בהוצאות הרפואיות ושל בן הזוג של קרובו האמור, תשלם הקופה לעמית מהתגמולים העומדים לזכותו את סכום ההוצאות הרפואיות הללו בפטור ממס.

2. ניקח לדוגמא: קיים חיסכון ברכיב התגמולים בגובה 100,0000 שקלים. עלות ההוצאות הרפואיות בשנת המס הרלבנטית היא 30,000 שקלים. הסכום אותו ניתן למשוך בפטור ממס יהיה רק 30,000 שקלים. משיכת יתרת כספי רכיב התגמולים תהיה חייבת במס.

שימו לב: לצורך קבלת הפטור יש לפנות לפני הגשת בקשת המשיכה לרשות המיסים, ואת האישור שהתקבל מרשות המיסים יש לצרף לבקשת המשיכה שתוגש לחברה. 

פטור ממס במקרה של נכות:

בהתקיים כל התנאים הבאים, ניתן לבצע פדיון של כספי רכיב התגמולים בפטור ממס:

 • שיעור הנכות הינו 75% או יותר
 • הנכות היא לכל החיים (נכות צמיתה)
 • הנכות היא תוצאה של מחלה או פגיעה שאירעה לאחר הצטרפותו של העמית לקופה. כלומר במידה והנכות החלה לפני ההצטרפות לקרן הפנסיה/קופה, לא ניתן יהיה למשוך את כספי רכיב התגמולים מהקרן/קופה בפטור ממס לפי סעיף זה.
 • הנכות נקבעה לעמית או לקרובו. הגדרת הקרוב הינה: בן-זוג, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג ובן-זוגו של כל אחד מהם.
 • הנכות נקבעה לפי אחד החוקים הבאים: 
  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];
  • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;
  • חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957;
  • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;
  • פרק ג' (ביטוח אמהות), פרק ו'2 (ביטוח נפגעי עבודה) ופרק ט'2 (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968;
  • חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994;


שימו לב: לצורך קבלת הפטור יש לפנות לפני הגשת בקשת המשיכה לרשות המיסים, ואת האישור שהתקבל מרשות המיסים יש לצרף לבקשת המשיכה שתוגש לחברה. 

פטור ממס בגין הפקדות היסטוריות:

1. עמית שכיר שגילו 60 לפחות, ואשר (1) פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות; או (2) פרש ממקום עבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם בעבורו כספים לקופת תגמולים לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר, זכאי למשוך בפטור ממס את כספי מרכיב התגמולים, הנובעים מהפקדות שהופקדו בקרן הפנסיה עד ליום 31.12.1999.

2. עמית עצמאי שגילו 60 לפחות זכאי למשוך בפטור ממס את כספי מרכיב התגמולים, הנובעים מהפקדות שהפקיד כעמית-עצמאי בקרן הפנסיה עד ליום 30.4.1997.

שימו לב: לצורך קבלת הפטור ממס על העמית לסמן את הבחירה המתאימה בטופס המשיכה שיוגש לחברה.


---------------
לתשומת לב! פדיון תגמולים, חלקי או מלא, פוגע בצבירת הכספים ובפנסיה שתשולם ופוגע בזכויותיך הביטוחיות בקרן. פדיון כספי הפיצויים, חלקי או מלא, פוגע בצבירת הכספים ובפנסיה שתשולם.