דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

יציאה לפנסיה - זקנה

ככל שברשותך חסכונות פנסיוניים בקרנות/קופות אחרות, ואתה מתכנן לרכזם בקרן הפנסיה כדי להגדיל את פנסיית הזקנה שתשולם לך, יש להתחיל בפעילות זו מוקדם ככל שניתן, כדי שבמועד הגשת בקשת פנסיית הזקנה, כבר יושלם תהליך ריכוז הכספים בקרן הפנסיה. אחרת, תהיה קבלת פנסיית הזקנה בגין כספים שיתקבלו בקרן לאחר מועד תחילת קבלת פנסיית הזקנה כרוכה בהגשת בקשה נוספת לפנסיית זקנה, על כל המשתמע מכך.


נשמח כמובן לסייע לך לרכז את החסכונות בקרן הפנסיה שלך, ולצורך כך ראשית יש לזהות את המוצרים שלך באמצעות פניה למסלקה הפנסיונית. הפניה למסלקה הפנסיונית אינה כרוכה בתשלום על ידיך. הפניה למסלקה נעשית באמצעות הקישור המצורף: לכניסה.


מאחר שאיסוף המידע מהמסלקה לוקח בין 3 ל-5 ימי עסקים, מומלץ להתחיל בתהליך זה מוקדם ככל שניתן.


למידע נוסף על פרישה לגמלאות - לחצו כאן  

גיל הזכאות לפנסיית זקנה 

גיל הזכאות לקצבת זקנה ניתן לבחירה בכל אחד ממסלולי הביטוח, פרט למסלול גיל פרישה 60. גיל תום הביטוח יכול להיות 60,62,64,67. מבוטח שלא בחר גיל תום ביטוח, יבוטח עד גיל 67.

 • עמית במנורה מבטחים פנסיה זכאי לבקש מקרן הפנסיה קצבת זקנה מיום שמלאו לו 60 שנה. יש להגיש לקרן בקשה לקצבת זקנה 3 חודשים לפני המועד בו מעוניינים להתחיל לקבל את הקצבה.    

 • ניתן לבקש לקבל קצבת זקנה בגין החודש העוקב למועד שבו מוגשת הבקשה בפועל, לכל המוקדם, ולא ניתן לבקש לקבל קצבת זקנה בגין חודשים מוקדמים למועד הגשת הבקשה. עמית המעוניין לשמור על רצף הכנסות (רצף בין קבלת משכורת אחרונה כעובד לבין תחילת קבלת קצבת הזקנה), חייב להקדים את מועד הגשת הבקשה לפני מועד תחילת קבלת קצבת הזקנה המתוכננת.    

 • ככל שהתביעה תוגש באיחור, לא יהיה ניתן לפרוש רטרואקטיבית, אולם ניתן לבחור בעד 3 תשלומים נוספים.    

 • מועד הפרישה יהיה ב-1 לחודש העוקב למועד אישור הזכאות שניתן ע"י החברה. אישור הזכאות יבוצע עד 10 ימי עסקים מקבלת מלוא המסמכים התקינים. מועד התשלום הראשון יהיה ב- 1 לחודש העוקב למועד הפרישה שייקבע.

     
 • חשוב להבהיר - קצבת הזקנה משולמת בדומה לשכר – בתחילת החודש העוקב שבעדו היא משולמת.   דוגמאות להמחשה (*מדובר בימי עסקים):

  הגשת מסמכים מלאים ותקינים ב-10/01. אישור זכאות עד ה-20/01:

  חודש הזכאות (הפרישה) הינו חודש פברואר ומועד תשלום ראשון יהיה בתחילת חודש מרץ.

  הגשת מסמכים מלאים ותקינים ב- 25/01. אישור זכאות עד ה-3/2:

  חודש הזכאות (הפרישה) הינו חודש מרץ ומועד תשלום ראשון יהיה בתחילת חודש אפריל.      

  הקצבה המשולמת צמודה למדד פעם בשנה. אחת לרבעון סכום קצבת הזקנה המשולמת מתעדכן על פי העודף או הגירעון האקטוארי-הדמוגרפי ועל פי העודף או הגירעון האקטוארי-תשואתי בהתאם לתוצאות הדוח האקטוארי של קרן הפנסיה.

מסלולי פרישה לפנסיית זקנהעמית המבוטח במנורה מבטחים פנסיה יכול לבחור מתוך מספר מסלולי פרישה בהתאם למצבו המשפחתי ובהתאם לצרכיו.

פירוט מסלולי הפרישה    

 1. קצבת זקנה לכל החיים וקצבה לשארי פנסיונר.
   
 2. קצבה מוגדלת תוך ויתור על קצבת שאירים (מסלול שאפשרי רק לעמית שבמועד הגשת הבקשה אין לו בן/בת זוג).  
   
 3. קצבה מופחתת והבטחת מינימום של 60/120/180/240 תשלומים חודשיים לפנסיונר. תקופת התשלומים המובטחים של עמית שגילו בתום תקופת התשלומים המינימלית שנבחרה יעלה על 87, תקוצר באופן אוטומטי למספר החודשים שבסופם יהיה גילו 87.

  חשוב לשים לב! בתשלומים מובטחים לא יכול לבחור מי שהיה זכאי לקבל קצבת נכות בגין השנתיים שקודם למועד הפרישה.
   
 4. בחירה בין תשלום אחד ועד 3 תשלומים נוספים שישולמו כתשלום חד פעמי במועד תשלום הקצבה הראשונה וזאת תוך הקטנת סכום הקצבה שתשולם.
   
 5. היוון קצבת הזקנה - פעולת ההיוון מאפשרת לקבל סכום חד פעמי לצד פנסיית הזקנה החודשית. ניתן להוון את ההפרש שבין גובה הקצבה לסכום הקצבה המזערי או עד 25% מהקצבה החודשית לתקופה של עד 5 שנים. במשך תקופת ההיוון יקבל העמית קצבה בניכוי ההיוון. בתום תקופת ההיוון תשלם הקרן לפנסיונר את הקצבה המקורית לה היה זכאי מלכתחילה.

יצוין כי על הבקשה להיוון להיות מוגשת במעמד הגשת הבקשה לקצבה. חשוב לזכור, שלאחר שהעמית כבר החל לקבל קצבת זקנה, לא ניתן עוד לבקש לקבל סכום חד פעמי מהוון – ועל כן חשוב לשקול מראש, בטרם הגשת הבקשה לקצבה, אם מעוניינים לעשות שימוש באפשרות זו או שמוותרים עליה.

הגשת בקשה לפנסיית זקנה מבוצעת באמצעות תהליך דיגיטלי פשוט, נוח ומהיר - מכל מחשב או טלפון נייד. לכניסה לתהליך - לחצו כאן.


במידת הצורך, נציגי שירות הלקוחות שלנו ישמחו לסייע לכם בהגשת הבקשה בתהליך הדיגיטלי בטלפון 2000*.


בכדי לקצר את התהליך, בטרם הפנייה למוקד רצוי להצטייד במסמכים הבאים:   

 1. צילום תעודת זהות בהיר וקריא של העמית ושל בן זוגו, כולל ספח במצב פתוח.   
 2. המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק הכולל לוגו, חתימה וחותמת הסניף.   
 3. במידה והעמית פורש לפנסיה מוקדמת (טרם מלאו לו 67), טרם חלפו לפחות 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה בינו לבין מעסיקו האחרון, וברצונו לקבל קצבה גם מרכיב הפיצויים – נדרש אישור שחרור כספי הפיצויים ממעסיק זה. 
 4. במידה והעמית ממשיך לעבוד אצל מעסיקו וברצונו לקבל קצבה גם מרכיב הפיצויים, יש להציג אישור מהמעסיק לשחרור רכיב זה.  
 5. ככל שיש לך הכנסה נוספת יש להמציא אישור מפקיד שומה על גובה המס שיש לנכות מתשלום קצבת הזקנה. 

הליך הטיפול בתביעת שאירי פנסיונר

המפורט בעמוד זה מתייחס להוראות התקנונים שחלים על פנסיונר שהלך לעולמו לאחר ינואר 2006 (אך הצטרף לקרן לפני ינואר 2005), או פנסיונר שהצטרף לקרן לאחר ינואר 2005 והלך לעולמו.  

מי זכאי לקבל קצבת שארי פנסיונר?

מי שצוין בטופס בקשת קצבת הזקנה של העמית, במועד פרישתו לזקנה - בן/ת זוג/ילד. הפנסיה תשולם לבן/ת זוג ולבן נבחר עם מוגבלות לכל ימי חייו, וליתום (שצוינו כאמור בטופס הבקשה) - עד הגיעו לגיל 21.ככל שבמועד הגשת תביעת הזקנה לא נבחר מסלול עם כיסוי לשאירים (ועל כן קצבת הזקנה של העמית חושבה כך ששאיריו לא יהיו זכאים לקצבת שאירים) – לא יהיו שאיריו, מוטביו או יורשיו זכאים לקבל מהקרן כספים במקרה של פטירת הפנסיונר, אלא אם בחר הפנסיונר בתקופת תשלומים מובטחים והלך לעולמו בטרם חלפה תקופה זו.  

הגדרות בעמוד מידע זה:

בן זוג - מי שהיה במועד פרישתו נשוי לפנסיונר, או מי שהוכר כידוע לציבור לפי החלטת ערכאה שיפוטית מוסמכת או לפי החלטת החברה המנהלת בכפוף לכך שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בו כידוע בציבור של הפנסיונר – והקצבה ששולמה לפנסיונר, חושבה על פי נתוניו.  

יתום - אחד מאלה:

1. בנו הביולוגי, המאומץ כחוק או החורג של פנסיונר, שקצבת הזקנה חושבה על פי נתוניו, שטרם מלאו לו 21 שנים במועד פטירת הפנסיונר.

2. בן נבחר עם מוגבלות – בנו הביולוגי, המאומץ כחוק או החורג של עמית מבוטח, שהמוסד לביטוח לאומי הכיר לראשונה בזכאותו לקצבת נכות כללית בהתאם לפרק ט' בחוק הביטוח הלאומי לאחר מועד הצטרפותו של אותו עמית לקרן אך בטרם הגיעו של הבן לגיל 21, ובלבד שאינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו במועד פטירת העמית או הפנסיונר וכל עוד אינו מסוגל לכלכל את עצמו ואין לו הכנסה כדי מחייתו כאמור, ובלבד שקצבת הזקנה חושבה על פי נתוניו. לעניין זה לא יראו כהכנסה כדי מחייתו קצבת נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי או קצבת זקנה של המוסד לביטוח לאומי.

הגשת בקשה לקצבת שאירי פנסיונר

בקשה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר יש להגיש, באמצעות מוקד קשרי הלקוחות בטלפון 2000*. ולמלא ולהגיש את המסמכים הבאים:  

• טופס תביעה; 

• טופס 101 (חתום ע"י אלמנה וכל יתום מעל גיל 18); 

• צילום תעודת זהות בהירה וקריאה, כולל הספח שבו מצוין מצב משפחתי ופרטי הילדים – ביחס לכל יתום שגילו מעל ל-18; 

• המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק (הכולל לוגו, חתימה וחותמת הסניף) – ביחס לאלמנה ולכל יתום שגילו מעל ל-18; 

• תעודת פטירה. 

• במידה ויתום שגילו מעל ל-18 מוותר על קבלת התשלום לטובת האלמנה - טופס "הצהרה וויתור יתום לטובת הורה"; 

• במידה והיתום הינו בן נבחר עם מוגבלות - יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי; 

• במידה שהשאירים מיוצגים ע"י עו"ד - ייפוי כוח לעו"ד, המופנה ספציפית ל"מנורה מבטחים פנסיה וגמל"; 

• במידה והשאירים מיוצגים ע"י סוכן ביטוח - ייפוי כוח לסוכן הביטוח.

לוחות הזמנים לטיפול בתביעת שאירי פנסיונר ותשלומה: 

• בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת התביעה תמסור החברה המנהלת לשאיר בכתב אישור על קבלת תביעת השאירים, וככל שהבקשה התקבלה חסרה – יפורטו המידע והאסמכתאות החסרות בתביעת השאירים; 

• בתוך 10 ימי עסקים מהמועד שבו התקבלה תביעת השאירים (או מהמועד שבו התקבל המידע הנוסף שהתבקש כאמור, לפי המאוחר) תודיע החברה המנהלת בכתב לשאיר אם נתקבלה תביעתו, או נדחתה. ככל שנדחתה התביעה, יפורטו במכתב הסיבות לדחייתה. 

• קצבת השאירים הראשונה תשולם ב-1 לחודש העוקב למועד אישור תביעת השאירים. קצבאות השאירים הבאות תשולמנה עד ליום ה-3 של כל חודש, בגין החודש הקודם. 

• ככל שתביעת השאירים לא הוגשה בצמידות למועד פטירת הפנסיונר, יכלול תשלום קצבת השאירים הראשונה תשלום בגין התקופה שמה-1 לחודש בחודש העוקב לחודש פטירתו של הפנסיונר ועד לתום החודש שקדם למועד התשלום האמור. 

• קצבת השאירים תתעדכן בהתאם לשיעור השינוי במדד אחת לשנה, בקצבה בגין חודש אפריל, בגין השנה הקודמת למועד העדכון – והכל בהתאם להוראות הממונה (ביחס למי שמקבל קצבת שאירים בגין פנסיונר שנפטר לפני יום 1 בינואר 2018, או בגין מי שפרש לפנסיה לפני יום 1 בינואר 2018 ונפטר לאחר מכן – תעודכן קצבת השאירים בהתאם לשינוי במדד מדי חודש בחודשו). בנוסף תתעדכן הקצבה בהתאם לעודף או הגרעון האקטוארי אחת לרבעון (או לשנה, בהתאם לסיבה שבגינה יש עודף או גרעון אקטוארי), בהתאם להוראות הממונה.

Менора Мивтахим предлагает вам различные способы подачи заявляния на получение пособия по старости - ссылка 

مينورا مفتحيم تعرض عليك العديد من الامكانيات فيما يتعلق بموضوع مخصصات الشيخوخه  - رابط 

לידיעתך, תקנות הקרן מתעדכנות מעת לעת ובכל מקרה של סתירה בין האמור במידע המפורט לעיל לבין תקנות הקרן, הנוסח הקובע יהא זה הקבוע בנוסח תקנון הקרן כפי שיהיה במועד האירוע המזכה (הגשת הבקשה). בכל מקרה של הגשת בקשה יש לפנות לבירור במוקד השירות הטלפוני שמספרו 2000*.