דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הנחיות למשיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים עצמאים (פדיון)

פוליסת תגמולים לעצמאים הנה תכנית המשלבות חיסכון לטווח ארוך עם ביטוח, המיועדת לאוכלוסיית העצמאים. תכנית זו כפופה לתקנות קופות הגמל.

פוליסת הביטוח שברשותך הינה נכס כלכלי - אנו ממליצים לשמור עליה. הפוליסה מבטיחה לך רשת ביטחון כלכלית בעת קרות מקרה ביטוח המכוסה על פי הפוליסה.

במקרה של משיכת הסכומים שנצברו לזכותך בחלקם או במלואם, הכיסויים הביטוחיים, לרבות רכיב הריסק שבה יוקטנו או יבוטלו בהתאם.

לתשומת לבך, קיימת חשיבות לרצף ביטוחי, וכי העדר כיסוי מתאים, עלול לחשוף אותך ואת בני משפחתך המבוטחים לנזק.

בטרם תעבירו בקשה לפדיון, אנו מציעים שתפנו לסוכן הביטוח שלך או למוקדי שירות לקוחות בטלפון 2000* או לטלפון 03-7107777 לצורך הבנת משמעויות הפדיון.

באפשרותכם לבדוק האם ברשותכם פוליסת חיסכון במנורה מבטחים ואת הסכום שנצבר בפוליסה עד כה באזור המידע האישי - אם הנכם רשומים למידע האישי, לחצו כאן לכניסה.

באפשרותכם לבצע משיכה חלקית או מלאה של הכספים בפוליסה.

באפשרותכם להגיש בקשה לפדיון פוליסת ביטוח חיים לעצמאיים באופן מקוון בקישור הבא.

מקבל הפדיון

במהלך תקופת הביטוח, בפוליסות מסוג תגמולים לעצמאים כספי הפדיון ישולמו לבעל הפוליסה. 

מהם המסמכים הנדרשים לפדיון?

 1. בקשה לפדיון תגמולים לעצמאים (נספח ד'), מלא וחתום על ידי בעל הפוליסה: טופס בקשה לפדיון מפוליסת תגמולים לעצמאים, הנחיות למילוי טופס בקשה לפדיון תגמולים לעצמאים.
 2. צילום תעודת זהות של בעל הפוליסה.
 3. אסמכתא בנקאית לחשבון הבנק אליו יועברו כספי הפדיון - צילום המחאה או אישור מהבנק לניהול חשבון. אם סכום הפדיון גבוה מ-400,000 ש"ח יש לצרף מס' זה"ב כאסמכתא בנקאית.
 4. במקרה של אפוטרופוס יש לצרף:

  - צו מינוי אפוטרופוס נאמן למקור.

  - צילום ת.ז של האפוטרופוס.
 5. אישורים הנדרשים כדי לקבל פטור ממס או הפחתה באחוז המס.

לאן לשלוח את המסמכים?

אפשר לשלוח את המסמכים דרך אחד מאמצעי התקשורת הבאים:

 • דואר אלקטרוני: LifeIns-m@menora.co.il​
 • פקס: 03-7602746
 • דואר ישראל: אלנבי 115 תל אביב, מיקוד 61008

חובת זיהוי המבוטח ומקבל הפדיון

פוליסות ביטוח מסוג תגמולים לעצמאים הכוללות מרכיב חסכון כפופות לצו איסור הלבנת הון.

החל מ-17.2.2002 נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון המחייב זיהוי והצהרה כי אתה פועל עבור עצמך ולא עבור אחר

מיסוי

מהם תנאי משיכת תגמולים לעצמאים בהתאם לתקנות קופות גמל?

 1. תקופה התנאים לקבלת הכספים מיסוי:

  פוליסות קצבה שהופקו עד 30 באפריל 1997, לגבי כספים שהופקדו עד 31/12/1999 קבלת כספים בסכום חד פעמי:

  כספים שהופקדו עד 31.12.99 ניתנים למשיכה באחד מהתנאים הבאים:

  - לקופה ותק של 15 שנה.

  - גיל 60 ולקופה ותק של 5 שנים.

 פטור ממס 

פוליסות קצבה שהופקו עד 30 באפריל 1997, לגבי כספים שהופקדו החל 1/1/2000 או פוליסות שהופקו ממאי 1997 החל מגיל 60, ניתן לקבל כספים בדרך של היוון קצבה בכפוף למפורט להלן:

 1. אם סכום הקצבה החודשית נמוך מ-5% משכר המינימום במשק. ניתן למשוך כסכום הוני בכפוף לאישור פקיד שומה.
 2. מבוטח המבקש להתחיל לקבל קצבה, רשאי להוון חלק מהקצבה ובלבד שסכום הקצבה לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי בסך 3,850 ₪ נכון למדד מרץ 2008 וממודד ל-1 בינואר בכל שנה.
 3. מבוטח המבקש להתחיל לקבל קצבה, רשאי להוון עד 25% מהקצבה לתקופה של עד 5 שנים, גם אם הקצבה החודשית נמוכה מסכום הקצבה המזערית, ובלבד שסכום הקצבה לאחר ההיוון לא יפחת מ- 5% משכר המינימום לחודש.

קבלת כספים בסכום חד פעמי - בהתקיים שלושת התנאים הבאים:

1. גיל פרישת חובה (גיל 67 לגבר ואישה).  

2. סך הכספים בכל קופות הגמל לקצבה של המבוטח (מלבד קרן ותיקה) אינו עולה על 80,000 ₪ נכון למדד מרץ 2008 וממודד ל-1 בינואר בכל שנה. 

3. אם משולמת קצבה עליה להיות גבוהה מסכום הקצבה המזערי.

פטור ממס - פוליסות הוניות - כספים שהופקדו לפני 31.12.2005

 1. לקופה ותק של 15 שנה.
 2. גיל 60 ולקופה ותק של 5 שנים.

פטור ממס - פוליסות הוניות- כספים שהופקדו החל מ-1.1.2006 ועד 31.12.2007

1. גיל 60 ולקופה ותק של 5 שנים.

פטור ממס - פוליסות הוניות - כספים שהופקדו מ- 1.2008

ההפקדות משנת 2008 ייחשבו כקצבה ויחולו לגביהם הגבלות משיכה כקצבה, או כהיוון קצבה לאחר הוכחת "פנסיית מינימום" במסגרת תיקון 3. בהתאם לכללי משיכת פוליסות קצבה.

כספי תגמולים לעצמאים שהופקדו ב"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה (תיקון 190) קבלת כספים בדרך של היוון קצבה (מגיל 60 ומעלה): הכספים נזילים וניתנים למשיכה בכל עת בניכוי מס על הרווחים. 15% מס על הרווחים הנומינליים.

כספים של מוטב ב"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה (תיקון 190) קבלת כספים בדרך של סכום חד פעמי (עד גיל 60): הכספים נזילים וניתנים למשיכה בכל עת בניכוי מס על הרווחים. 25% מס על הרווחים הריאלייםץ

כספים של מוטב ב"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה (תיקון 190). קבלת כספים בדרך של היוון קצבה (מגיל 60 ומעלה): הכספים נזילים וניתנים למשיכה בכל עת בניכוי מס על הרווחים. 15% מס על הרווחים הנומינליים.

משיכה שלא כדין משיכת כספים כסכום חד פעמי בטרם הגיע המועד החוקי של משיכת הכספים על פי תקנות קופות הגמל. 35% מס על כל הפדיון.

התנאים בהם לא ינוכה מס או ינוכה מס מופחת, גם במשיכה שלא כדין:

 1. בהצגת אישור מפקיד שומה על פטור ממס או על אחוז מס מופחת.

 2. במסגרת תקנות 34 ו-38 לתקנות קופות הגמל, קבע המחוקק כללים למשיכת תגמולים פטורים ממס בטרם המועד הקבוע בחוק וזאת בהתקיים אחד מהמקרים הסוציאליים הבאים:

 • נכות רפואית - עמית רשאי למשוך כספים בעילה של נכות רפואית צמיתה של 75% לפחות שלו או של קרובו (בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם) וזאת בתנאי שהאירוע קרה לאחר שהעמית הצטרף לקופת הגמל. פטור לפי עילה זו תינתן לפי אישור פקיד שומה בלבד על גבי טופס 159 של מס הכנסה.

 • הוצאות רפואיות - עמית רשאי למשוך כספים בעילה של הוצאות רפואיות שהיו לו או לקרובו בשנת המס, כאשר סכום ההוצאות הרפואיות בגינן מבוקשת המשיכה צריך להיות גבוה ממחצית ההכנסה השנתית של העמית, של קרובו ושל בני זוגם. סכום המשיכה הפטור ממס בגין עילה של הוצאות רפואיות לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות שהוצאו על ידי העמית או על ידי קרובו (בהתאם לקבלות /הוכחות אחרות לסכום ההוצאות הרפואיות).

  פטור לפי עילה זו תינתן לפי אישור פקיד שומה בלבד על גבי טופס 159 של מס הכנסה.

 • מיעוט הכנסות - משיכה בפטור ממס בעילה של מיעוט הכנסות מותרת לעמית שהכנסתו והכנסת בן-זוגו וילדיו הקטינים בחודש מסוים אינה עולה על סכום ההכנסה המינימאלית שנקבעה בתקנות כמפורט בטבלה שמתפרסמת מדי שנה (הסכומים מבוססים על שכר המינימום במשק לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 המתעדכן מעת לעת).

  במקרה כזה, עלייך להגיש לקופת הגמל: ◦טופס מס הכנסה 159 א' מלא וחתום. יש לצרף לטופס אישורים מתאימים התומכים בבקשתך והמעידים על הכנסות מכל מקור שהוא, כולל סכומים אחרים שנמשכו מקופות גמל אחרות הן בשל עילה זו והן בשל עילות אחרות. 

העברה בין קופות (ניוד)

כספי תגמולים לעצמאים ניתנים לניוד בהתאם ל"תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) תשס"ח-2008" ולחוזר המפקח על הביטוח-"העברת כספים בין קופות גמל". התקנות קובעות כללים לגבי העברת כספים בין החברות ומועדי ההעברה. ניוד לפי תקנות הניוד אינו נחשב לאירוע מס. 

חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

בתאריך 6.2.2017 נכנס לתוקפו חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014, לפיו ניתן לנייד כספי פיצויים ותגמולים של שכירים לבן/בת זוג לשעבר. מטרת החוק להסדיר את חלוקת הזכויות הפנסיוניות בפוליסות ביטוח מסוג מנהלים ועצמאים, ובתוכניות פנסיה של בן הזוג לשעבר, כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני.

כספים אלו חייבים במס ויש להמציא אישור מפקיד שומה.

ניכוי עלות ריסק בפוליסה בחוב 

בעת פדיון מלא של פוליסה שיש בה חוב פרמיות במועד הפדיון, ינוכה מתוך הצבירה חלק הריסק בגין הפרמיות שלא שולמו. 

עיקולים

במידה וקיים עיקול על כספי המבוטח, הפדיון יבוצע בניכוי גובה העיקול העדכני בתוספת 20% מסכום זה. עלייך להמציא את המסמכים הבאים:

ככל שמדובר בעיקול של הוצל"פ:

 • רשימת תיקים ארצית מהלשכה להוצאה לפועל. 
 • גובה חוב נכון להיום. ככל שמדובר בעיקול לא של ההוצל"פ:

 • גובה חוב נכון להיום.

הלוואות

במידה ובעת ביצוע הפדיון קיימת לבעל הפוליסה הלוואה, סכום ההלוואה יקוזז מסכום הפדיון.

חשוב לדעת!

זמן הטיפול בבקשה הינו כ-14 יום מעת הגעת המסמכים התקינים למשרדנו.

בתום ה-14 יום יישלח לביתכם אישור על סיום הטיפול.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת במוקד השירות של מנורה מבטחים בטלפון 2000* בין השעות 08:00-17:00.