דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקרן פנסיה / קופ"ג לחסכון לבעלי הכנסות נמוכות

פטור מניכוי מס במקור במשיכת סכומים מקרן פנסיה / קופ"ג לחסכון לבעלי הכנסות נמוכות

הוראות הדין קובעות כי משיכת כספים מרכיב התגמולים (מקרן פנסיה או מקופת גמל לחסכון) כסכום חד פעמי חייבת במס של 35% או בגובה המס השולי, הגבוה מבין השניים, ואילו משיכת כספים מרכיב הפיצויים ללא שהוצג טופס 161 (מהמעסיק או מרשות המיסים) חייבת במס של 47%.

נתנה רשות המיסים הקלה לבעלי הכנסות נמוכות – פטור מניכוי מס במקור בהתקיים תנאים מסויימים. מדובר בפטור מניכוי מס במקור, ולא בפטור מהמס. ככל שהעמית יצהיר הצהרה שאינה נכונה על בסיסה ניתן לו הפטור מניכוי המס במקור, ורשות המיסים תגלה זאת, היא תהיה רשאית לדרוש מהעמית לשלם את המס שלא נוכה במקור.

התנאים לפטור מניכוי מס במקור במשיכה מכספי רכיב הפיצויים בלבד:

1. סכום כספי רכיב הפיצויים הצבורים אצל הגוף המוסדי הינו עד 10,000 ש"ח

2. המשיכה היא של כספי פיצויים שהופקדו עד לתום שנת המס הקודמת (וכמובן שהסתיימו כבר יחסי העבודה ביחס לאותו המעסיק)

3. סך ההכנסות של המבקש (כולל הסכום שהוא מבקש למשוך) בשנת המס הינו עד 59 אלף ש"ח (גבר) או 72 אלף ש"ח (אשה) – בהתאם להצהרה שעליה יחתום המבקש

4. הסכום המרבי שניתן למשוך בפטור מניכוי מס לפי ההוראה הוא ההפרש בין סך ההכנסות שעליו הצהיר המבקש לבין התקרה שבס"ק 3 לעיל, אבל לא יותר מ-10,000 ש"ח


להורדת טופס הבקשה לקבלת הפטור מניכוי המס במקור לחץ כאן 

התנאים לפטור מניכוי מס במקור במשיכה מכספי רכיב התגמולים בלבד:

1. סכום כספי התגמולים אצל הגוף המוסדי – 15 אלף ש"ח

2. המבקש הצהיר שאין לו, ולא צפויות להיות לו, הכנסות בשנת המס שבה הוא מגיש את הבקשה

3. לא בוצעו אצל הגוף המוסדי הפקדות לפיצויים/תגמולים בגין העמית באותה שנת מס

4. בהתקיים תנאים אלו ניתן לפדות את כל כספי התגמולים (כאמור, עד ל-15 אלף ש"ח) בפטור ממס


יש שים לב! את הבקשה לפי סעיף זה ניתן יהיה להגיש רק בחודשים אוקטובר עד דצמבר של כל שנה קלנדרית. לא ניתן להגיש את הבקשה לפני תחילת חודש אוקטובר.


להורדת טופס הבקשה לקבלת הפטור מניכוי המס במקור לחץ כאן

התנאים לפטור מניכוי מס במקור במשיכה הן מרכיב הפיצויים והן מרכיב התגמולים:

1. סכום כספי הפיצויים אצל הגוף המוסדי הוא עד 5 אלפי ₪ וסכום כספי רכיב התגמולים אצל הגוף המוסדי הוא עד 4 אלפי ₪

2. המשיכה היא בגין כספי פיצויים שהופקדו עד לתום שנת המס הקודמת (וכמובן שהסתיימו כבר יחסי העבודה ביחס לאותו המעסיק)

3. סך ההכנסות של המבקש (כולל הסכום שהוא מבקש למשוך) בשנת המס הינו עד 45 אלף ש"ח (גבר) או 58 אלף ש"ח (אשה) – בהתאם להצהרה שעליה יחתום המבקש

הסכום המירבי שניתן למשוך הוא עד 4,000 ש"ח (תגמולים) ו-5,000 ש"ח (פיצויים)


להורדת טופס הבקשה לקבלת הפטור מניכוי המס במקור לחץ כאן