דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

מיסוי קצבאות פרישה

חישוב חבות מס בגיל פרישה 

(לאחר תיקון 190 לפורשים מינואר 2012 ואילך). 

משיכת כל הכספים במזומן

במידה והזכויות הנצברות בתוכנית לביטוח פנסיוני נמשכות בגיל פרישה במזומן, דינם כדין פיצויים ותגמולים.

1. כל כספי התגמולים מקופ"ג לתגמולים (הונית), פטורים ממס בסיום עבודה בגיל פרישה.
2. לגבי כספי הפיצויים נערך החישוב הבא:

צבירת פיצויים עד לסכום השווה ל"מענק הפטור" × שנות עבודה פטורים ממס, והיתרה חייבת במס.
נכון לשנת המס 2019 "המענק הפטור" = 12,380 ₪.

לדוגמא – פיצויי פיטורין עבור 35 שנות עבודה עד לסך 443,300 ש"ח פטורים ממס.במידה וסכום הפיצויים מעבר לכך קיימת חבות מס. ניתן למשוך את הפיצויים במקרה זה כקצבה, או לעשות פריסת מס. 

משיכת כל הכספים כקיצבה

במידה והזכויות הנצברות בתוכניות לביטוח פנסיוני נמשכות כקיצבה,הרי שמבחינת התקנות כל קיצבה שאינה פטורה ממס עפ"י חוק (לדוגמא חלק מהקצבאות הביטוח הלאומי) חייבת במס כעל הכנסה מיגיעה אישית. ניתן בגיל פרישה לקבל פטור ממס בגובה * 49% מהקיצבה המזכה", (כיום 8,480 ₪) ויתר הקיצבה חייבת במס.

* (עולה בהדרגה עד ל–67% מינואר 2025).

הגדרת גיל פרישה לצורך פטור על הקיצבה המזכה.

מי שעונה על אחד משני הקריטריונים הבאים:

 • מי שפרש מעבודתו והגיע לגיל פרישה עפ"י חוק גבר 67 אשה 62 (אמור להתעדכן בעתיד ). 
 • פרישה מוקדמת בשל נכות רפואית צמיתה בשעור של 75% או יותר.


חישובי מיסוי קיצבאות

לדוגמא –

פנסיה (או גמלא) בסך 4,000 ₪ אם אין הכנסות נוספות מעבודה פטורה ממס.
אין צורך בפטור. (זאת בגלל נקודות זיכוי במס).
 

דוגמא נוספת –

 • קיצבה בגובה - 6,000 ₪ 
 • 49% כפול 8,480 ₪ - 4,155 ₪- 
 •  קיצבה חייבת - 1,845 ₪ פטורה ממס.


מכיוון שניתנות לגבר 2.25 נקודות זיכוי, הרי שההכנסה חייבת בגובה 1,845 ₪ הינה פחות מ-"סף המס", ולכן כל הקיצבה פטורה.
סף המס: גבר 4,905 ₪. אשה 5,995 ₪.


דוגמא נוספת –

 • קיצבה בגובה 10,000 ₪. 
 • 49% מ – 8,480 ₪ - 4,155 ₪ -.
 • קיצבה חייבת - 5,845 ₪.  


המס שיגבה – מקיצבה בסך 5,845 ₪:
5,845 ₪ × 10% = 584.50 ₪.

(2.25 × 216 ) (נקודות זיכוי) 490.50 ₪.
סה"כ מס 94 ₪.
ולכן הקיצבה נטו = 9,906 ₪ (94 – 10,000 )

משיכת זכויות כקיצבה + כספי פיצויים במזומן

במידה והזכויות נמשכות הן במזומן והן כקיצבה, למשל עמית בקרן פנסיה המקבל פנסיה + פיצויי פיטורין 2.33%, או מקבל גמלא מביטוח מנהלים +פיצויים במזומן: נעשה חישוב מאוחד. בחישוב זה נילקחים בחשבון הן גובה הקיצבה, והן גובה הפיצויים שהתקבלו פטורין ממס עבור תקופה של עד ל – 32 שנים שקדמו לקיצבה. החישוב נעשה עפ"י נוסחה הנקראת "נוסחת שילוב".

להלן נוסחת השילוב

יתרת ההון הפטורה ממס = A בניכוי B כאשר:

A - * 49% × ** 8,480 ₪ × *** 180 = 747,936.

B – המענקים הפטורים ממס בגין עד 32 שנים שקדמו לגיל הפרישה (כשהם צמודים למדד אם נתקבלו בעבר) × המקדם – 1.35.

התוצאה היא יתרת ההון הפטורה ממס להיוון, או מחולק ב- 180 והתוצאה היא הפטור ממס על הקיצבה.

הבהרות:

 • 43.5% - ה-% בשנים 2012–2015. 
 • 49% - ה-% בשנים 2016–2019. 
 • 52% - ה - % בשנים 2020–2024. 
 • 67% - ה - % החל משנת 2025. ** 8,480 – תקרת הקיצבה המזכה מעודכנת בינואר כל שנה.

*** 180 – המקדם לתרגום היחס בין קיצבה לסכום חד פעמי

**** המקדם (קבוע) 35% × 8,480 × 180 =1.35.

                                        12,380 × 32

ומכאן למספר דוגמאות:

גבר הגיע לגיל 67 ופרש מעבודתו, לאחר 40 שנות עבודה. (לא משך פיצויים ב-32 שנים אחרונות). צבר קיצבה חודשית בגובה 11,000 ש"ח. מקבל פיצויים מקופ"ג מעסיק 240,000 ₪.

מושך את הפיצויים בפטור ממס.
להלן התחשיב עפ"י נוסחת השילוב החדשה:

A = 49% × 8,380 × 180 = 747,936
בניכויB = * 192,000 ×1.35 = 259,200

    יתרת ההון הפטורה למס 488,736

*192,000 = 240,000 × 40 /32 (נלקחו בחשבון פיצויים עבור תקופה של 32 שנה בלבד). 

הפטור ממס לקיצבה מזכה 180/ 488,736 = 2,715 ₪ ולכן 240,000 ₪ פיצויים פטורים. נותר סכום של 479,916 – לניצול פטור ממס על היוון, או לחילופין פטור ממס על הקיצבה 2,715 ₪.

חישוב המס שיעשה

 • הקיצבה – 11,000 ₪. 
 • פטור על הקיצבה – 2,715 ₪. 
 • קיצבה חייבת במס - 8,285 ₪. 

המס שייגבה 6,240 × 10% = 631 ₪. 

            2,094× 14% = 276.50 ₪.  

              907.50 ₪. 

נקודות זיכוי 2.25 × 218 = 490.50 ₪ -

        סה"כ מס 417 ₪.

חלק הקיצבה נטו = 10,583 ₪.

דוגמא נוספת:

גבר הגיע לגיל פרישה, 20 שנה לפני גיל פרישה משך כספי פיצויים פטורים ממס עבור 10 שנות עבודה 65,000 ₪. בגיל פרישה מושך עוד 200,000 ₪ פיצויים פטורים + מקבל קיצבה 10,000 ₪.

חישוב המס:
פיצויים 200,000 ₪ בגין 20 שנות עבודה פטורים ממס.

עפ"י נוסחת השילוב:
פיצויי פיטורין שנתקבלו לפני 20 שנה עבור 10 שנות עבודה: ימודדו לינואר שנת הפרישה ויצטרפו לפיצויים המשולמים בגיל פרישה בפטור ממס.
סה"כ פיצויים שנמשכים בפטור 30 שנה (ולכן כולם נספרים).

אם עליית המדד הייתה לדוגמא 60% אזי, 65,000 ₪ פיצויים שנמשכו בפטור לפני 20 שנה יכללו בנוסחת השילוב לפי שווי 104,000 ₪ (65,000 × 1.6), בנוסף ל – 200,000 ₪ שהתקבלו בפרישה. (סה"כ 304,000 ₪).

ומכאן לחישוב המס:

נחשב את יתרת ההון הפטורה ממס:

A – 49% × 8,480 × 180 = 747,936 ₪
B - 304,000 × 1.35 = 410,400 ₪ 

                         337,536 ₪

או פטור על הקיצבה 180/ 337,536 = 1,875 ₪.

ולהלן חישוב המס.

200,000 ₪ פיצויים פטורים ממס 

 • הקיצבה - 10,000 ₪.
 • פטור - 1,875 ₪.
 • קיצבה חייבת - 8,125 ₪.


חישוב המס

6,310 ₪ × 10% = 631 ₪
1,815 ₪ × 14% = 254 ₪
885 ₪
נקודות זיכוי 490.50 ₪
395.50 ₪.

ולכן קיצבה לאחר מס (494.50 – 10,000) = 9,605.50 ₪.