דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

קצבה מוכרת

פטור על "קיצבה מוכרת"

בחוק ההסדרים שהתקבל בכנסת בסוף דצמבר 1999 נוסף מושג חדש – "קיצבה מוכרת".
"קיצבה מוכרת" רלוונטית:
לביטוחי מנהלים לקיצבה, לתוכניות פנסיה "חדשות" (שאושרו מינואר 1995)
"קיצבה מוכרת" – אינה רלוונטית לתוכניות פנסיה "וותיקות" או לפנסיה תקציבית (עפ"י עמדת האוצר גם לביטוחי מנהלים שאושרו לפני 1995).
"קיצבה מוכרת " – אותו חלק מהקיצבה שניצבר: מסכומים פטורים.
א. מתוך תשלומים ששילם המעסיק ומקבל הקיצבה חוייב בגינם במס (במקרה והמעסיק חורג מתקרת התשלומים. (סעיף 3 [ה ה3].
ב. מתוך התשלומים ששילם מקבל הקיצבה במידה ולא קיבל עבורם הטבות מס.
כשכיר – חלק העובד לתגמולים העולה על תקרת הזיכוי במס לפי 45.
כעצמאי – תשלומים שלא הקנו זיכוי לפי 45א', או ניכוי לפי 47.
עפ"י הכללים החדשים בתיקון 190 , קיצבה מוכרת פטורה ממס ואינה חלק מנוסחת השילוב.

תנאי הזכאות במס לקיצבה מוכרת:

1. קבלת קצבה בגיל 60 לפחות.
2. קבלת קיצבה עקב פרישה מהעבודה, מחמת נכות רפואית קבועה בשיעור 75% לפחות.

ישום קיצבה מוכרת לצורך פטור ממס:

אדם צבר קיצבה בקופ"ג לקיצבה ללא כל הטבות מס בעת ההפקדות:
הצבירה 1,000,000 ₪ והקיצבה 5,000 ₪.
קבלת הקיצבה החל מגיל 60, פטורה ממס ללא כל קשר לנוסחת השילוב, או קיצבאות נוספות.
כמובן שלא ניתן למשוך "קיצבה מוכרת" פטורה לפני גיל 60.

היוון "קיצבה מוכרת"

קיצבה מוכרת ניתנת להיוון לפי הכללים הבאים:
מקסימום היוון פטור – כיום 49% ×8,480 × 180 = 747,936 ₪
ב – 2025 - - 67% × 8,480 × 180 = 1,022,688 ₪

סה"כ הסכום המהוון הן של "קיצבה מזכה" והן של "קיצבה מוכרת" לא יעלה כאמור בסעיף הקודם.
אם היוון סכום מקיצבה מוכרת העולה על הסכום הפטור, ינוכה מההוון שמעבר לכך 15% מס על הרווח הנומינלי (דהיינו כל הפרשי הצמדה + ריבית).
אם התקבלו גם מענקי פרישה פטורים ממס, סכום ההיוון הפטור לא יעלה על יתרת ההון הפטורה.

להלן דוגמא:

גיל פרישה מקבל מענק פטור עבור 40 שנה, בסך 200,000 ₪ + קיצבה חודשית 9,000 ₪ ובנוסף צבר קיצבה מוכרת 1,000,000 ₪.
מתוך ה – 1,000,000 ₪ 600,000 סכומים פטורים נומינלית. 400,000 הפרשי הצמדה וריבית.

עפ"י נוסחת השילוב כיום:
49% × 8,480 × 180 = 747,936
200,000 × 40/ 32 × 1.35 = 216,000-
יתרת ההון הפטורה ממס 531,936 ₪
ולכן: אם יהוון מתוך ה – 1,000,000 ₪ רק 531,936 ₪ ההיוון פטור.
ואם ימשוך את השאר לקיצבה אזי הקיצבה המוכרת פטורה ממס.


אם יהוון את כל ה – 1,000,000 ₪
אזי 531,936 ₪ היוון פטור
לגבי השאר – 468,064 ₪ החלק היחסי של הרווח הנומינלי יהיה חייב ב 15% מס.
468,064 × ( 1,000,000 /400,000 ) = 187,226 ₪ × 15% = 28,084 מס.