דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

היוון קצבאות

בעיקבות שינוי החקיקה מינואר 2008, נקבעו ההסדרים למשיכת חלק מהקיצבה בסכום חד-פעמי בגיל פרישה.

1. בתוכניות פנסיה "ותיקות" ניתן יהיה להוון רק 25% מהקיצבה ולתקופה של עד 5 שנים. אם הפנסיה לאחר ההיוון גבוהה מפנסיית היעד יוכל להוון – 25% לכל החיים.

2. בפנסיה תקציבית – (כמובן שאין צבירה) 25% מהקיצבה ולתקופה של עד 6 שנים.

3. בתוכניות פנסיה "חדשות" ובקופות קיצבה בחברות ביטוח ניתן להוון: 

3.1. אם הקיצבה פחות מקיצבת היעד *4,512 ש"ח ניתן יהיה להוון רק 25% מהקיצבה ולתקופה של עד 5 שנים.

3.2. אם הקיצבה מעל ל * 4,512 ₪ ניתן יהיה להוון את כל יתרת הקיצבה שמעבר לכך.

* 4,512 הינה הקיצבה המשוערת ל-2018. גובה קיצבת "המטרה" מתעדכן כל שנה.

הכללים לגבי חבות המס בעת ההיוון

הערה מקדימה: בעת היוון קיצבה שלא עפ"י הכללים, ייגבה מהסכום המהוון 35% מס על משיכה שלא כדין.

פטור ממס לפי "הקיצבה המזכה"

  • גיל מינימלי 67 גבר, 62 אשה או פרישה מחמת נכות צמיתה מעל 75%.
  • תקרת ההיוון המכסימלי פטורה ממס תהיה:
    *8,480 × 49% × 180 = כיום 747,936 ₪.
    הסכומים מתעדכנים בינואר כל שנה.
    8,480 × 67% ×180 = 1,022,688 ₪ בשנת 2025. 
  • אם קיבל מענקים פטורים, יופחתו המענקים הפטורים (עפ"י נוסחת השילוב) כשהם מוכפלים ב-1.35 וצמודים למדד.


להלן מספר דוגמאות:

בגיל פרישה פיצויים 110,000 ₪ + קיצבה 6,000 ₪ (תוכנית חדשה)

עפ"י נוסחת השילוב:
49% × 8,480 × 180 = 747,936 ₪.
110,000 × 1,35 = 148,500 ₪.
ולכן יתרת ההון פטורה ממס 599,436 ₪

או לחילופין 180/599,436 = 3,330 פטור על הקיצבה.
למרות זאת לא יוכל להוון סכום של 599,436 ₪ כי אמור להשאיר קיצבת מינימום של כ-4,512 ₪. ולכן יוכל להוון רק סכום של 6,000 ₪ פחות 4,512 ₪ כפול × 180 = 276,840 ₪.
ולכן במקרה זה: הפיצויים 110,000 ₪ פטורים ממס.

היוון עד 267,840 ₪ פטור ממס.
כמובן שהקיצבה הנותרת פטורה ממס עקב נקודות זיכוי + שארית הפטור שלא נוצל במלואו.

 

פורש בגיל הפרישה כל השנים מבוטח על שכרו בקרן פנסיה וותיקה. (40 שנה).

הצבירה בגיל 67 : פנסיה 8,000 ₪.
פיצויים 2.33% + מענק שנים עודפות 200,000 ₪.

להלן חישוב חבות המס:
* 8,480 × 49% ×180 = 747,936 ₪.
(200,000 × 32/40) 160,000 × 1.35 = 216,000 ₪.
יתרת ההון הפטורה ממס 531,936 ₪.

או פטור על הקיצבה 180/ 531,936 = 2,955 ₪.
ולכן אם מהוון רק 25% ל – 5 שנים אזי:
8,000 פנסיה × 25% = 2,000 × 60 = 120,000 ₪.
והתוצאה הסופית: 200,000 – המענקים פטורים.
120,000 היוון ל–5 שנים פטור.

יתרת הפטור על הקיצבה:

531,936 ₪ - 120,000 ₪ = 411,936 ₪.
ולכן 180 / 411,936 = 2,289 ₪.


במהלך 5 שנים ראשונות: הקיצבה לאחר היוון 6,000 ₪.
פטור שנותר לקיצבה 2,289 ₪.
קיצבה חייבת 3,711 ₪.
פטורה ממס עקב נקודות זיכוי.
בתום 5 שנים - קיצבה עולה – 8,000 ₪.
פטור על הקיצבה *8,480 × ** 52% × 180 = 793,728 ₪.
-- 160,000 × 1.35 (צמוד) ------- 216,000 ₪.  

-- -------------
יתרת ההון הפטורה ----- 577,728 ₪.


או פטור על הקיצבה 180 / 577,728 =3,210 ₪.
ואז – קיצבה – 8,000 ₪.
פטור לקיצבה – 3,210 ₪.
קיצבה חייבת 4,790 ₪.
• פטורה ממס עקב נקודות זכות.
** (52% = בשנים 2020– 2024).

גיל פרישה – קיצבה / פנסיה חדשה.

סה"כ צבירה 2,460,000 (מקדם 205).
ולכן קיצבה 12,000 ₪.
בנוסף משך פיצויים 200,000 ₪.
פטורים (עד 32 שנים).

חישוב חבות המס:
8,480 × 49% × 180 = 747,936 ₪. 

200,000 × 1.35 = 270,000 ₪. 

-- ------------

יתרת ההון הפטורה 477,936 ₪. 

או לחילופין קיצבה פטורה (180 : 477,936 )= 2,655 ₪.

יוכל להוון עד סכום 477,936 ללא מס תוך ויתור על פטור 2,655 על הקיצבה.


אם יהוון יותר מאשר 477,936 ₪ למשל ישאיר סכום של 1,640,000 בתוכנית וימשוך קיצבה חודשית של 8,000 ₪ ויבקש להוון את שאר הסכום של 820,000 ₪, הרי שמתוך ה-820,000 ₪, 477,936 ₪ יהיו פטורים ממס ועל הסכום העודף 350,881 ישלם מס באותו שיעור שהיה מוטל על סכום זה אילו נתקבל כקיצבה.