דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

עקרונות העברת זכויות עמיתים שלא במזומן

כללי

בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד 1964 ולתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח 2008, חל איסור על העברת זכויות עמיתים שלא במזומן בין קופות קשורות (קופות גמל הנשלטות/ מנוהלות בידי אותו אדם או צדדים קשורים), או בין מסלולי השקעה בקופת גמל מסלולית, אלא אם העברת הזכויות נעשתה לפי הוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן – הממונה).

הממונה פרסם הנחיות להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן (חוזר גופים מוסדיים 2009-9-8). בהתאם להוראות החוזר נקבע נוהל עבודה אשר מטרתו הינה להסדיר את האופן בו יועברו זכויות עמיתים בין הקופות השונות שבניהולן של חברות בשליטת מנורה מבטחים החזקות בע"מ (להלן – "קבוצת מנורה מבטחים") או בין מסלולים שונים בקופת גמל שבניהולה של חברה מקבוצת מנורה מבטחים.

העברת זכויות העמיתים בין הקופות השונות יעשה באופן שיחתור ככל שניתן לכך שזכויות כלל העמיתים, בקופת הגמל הקולטת (או במסלול הקולט) ובקופת הגמל המעבירה (או במסלול המעביר) גם יחד, לא יפגעו.

בהתאם להוראות החוזר מבקר הפנים יבדוק במסגרת תוכנית הביקורת השנתית את ההעברות של זכויות העמיתים שבוצעו שלא במזומן.

עקרונות הנוהל

  • בדרך שגרה, העברת זכויות עמיתים תעשה במזומן. 
  • היה וסכום ההעברה במועד מסוים יעלה על סכום או שיעור מנכסי הקופה המעבירה, כפי שנקבע על-ידי ועדת ההשקעות של הקופה המעבירה, באפשרות מנהל השקעות הקופה המעבירה להגיש בקשה לועדות ההשקעה של הקופות: המקבלת והמעבירה, להעברת חלק מזכויות העמיתים שלא במזומן. הבקשה תכלול פירוט של הנכסים שמבקשת הקופה המעבירה להעביר במקום מזומן. 
  • על ועדת ההשקעות של הקופה המקבלת להודיע לקופה המעבירה מהו תמהיל הנכסים שלא במזומן שהיא יכולה לקבל במקום מזומן, אם בכלל, והכל בהתאם למדיניות הקופה המקבלת.
  • העברת נכסים, ככל שתהיה, תבוצע פרו-ראטה מאחזקות הקופה המעבירה הניתנות להעברה לקופה המקבלת. 
  • לא הסכימה הקופה המקבלת, לפי החלטת ועדת ההשקעות שלה שניתנה לאחר הגשת הצעה בכתב לקבל נכס מסוים האמור להיות מועבר, יועבר שווי הנכס כאמור במזומן.
    ועדת ההשקעות של החברה קבעה מסגרת זמנים לביצוע ההעברות כאמור.


אחת לרבעון יפורסם באתר האינטרנט דיווח על סכומי ההעברות שלא במזומן שבוצעו על פי נוהל העבודה.