דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מדיניות הצבעה באסיפות כלליות - מנורה מבטחים פנסיה וגמל

"בהתאם להוראות הדין ובפרט תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009 (להלן: "התקנות"), קודקס הרגולציה חלק 2 בשער 5 פרק 4 לעניין ניהול נכסי השקעה (להלן: "החוזר"), להלן תפורט מדיניות ההצבעה הכללית שאושרה על ידי ועדת ההשקעות של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "מנורה") בנוגע להצבעה באסיפות הכלליות בתאגידים שהמשקיעים המוסדיים במנורה הינם בעלי זכות הצבעה בהם.

 

בתאריך 29.11.2023 אישרה וועדת ההשקעות את מדיניות ההצבעה החדשה לשנת 2024 כמחויב על פי התקנות והחוזר. מובהר, כי ועדת ההשקעות תהיה רשאית לשנות את המדיניות מעת לעת.

 

מבלי לגרוע מהאמור, מנורה יכולה להצביע בניגוד למדיניות ההצבעה לאחר קבלת אישור ספציפי של ועדת ההשקעות.

 

בהצבעות באסיפות כלליות של הסדרי חוב, מנורה פועלת לפי מדיניות הדירקטוריון ומדרג הסמכויות בנוהל חובות בעיתיים, מדיניות ההצבעה תילקח בחשבון ובנוסף יינתן שיקול דעת לאגף השקעות לפעול תוך מקסום הרווחים מהחוב וטובת העמיתים והכל בהתאם לנוהל חובות בעייתיים.
לצפייה בהצבעות במנורה מבטחים פנסיה וגמל - לחצו כאן