דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

הודעה על אסיפה כללית - 03.05.2017

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ד', 3 במאי, 2017, בשעה 14:00 (להלן: "האסיפה"), במשרדי החברה ברחוב אלנבי 115, תל-אביב (קומה 12).

להלן הנושא שעל סדר היום
חידוש כהונת דח"צית - ה"ה ד"ר אביטל שטיין.

המועד הקובע
המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 2 באפריל, 2017 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטה שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, בהתאם לאמור בתקנון החברה.

מנין חוקי ואסיפה נדחית
מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיה נוכח בעצמו או על ידי שלוח או ששלח לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתו, בעל מניות אחד או יותר המחזיק או מייצג לפחות 33% (שלושים ושלושה אחוז) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום ה', 4 במאי, 2017, לאותה שעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום א', 23 באפריל, 2017; המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: יום ו', 28 באפריל, 2017; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום ד', 3 במאי, 2017, בשעה 10:00; המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה אלקטרוני הינו: יום ד', 3 במאי, 2017, בשעה 8:00.

לפרטים נוספים ראו דוח מידיי אשר פרסמה החברה ביום 27 מרס, 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-025273), הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

בברכה, מנורה מבטחים החזקות בע"מ.