דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

הודעה על אסיפה כללית - 02.07.2019

1. זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה
הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ג', 02 ביולי, 2019, בשעה 17:00 (להלן: "האסיפה"), במשרדי החברה ברחוב ז'בוטינסקי 23, רמת גן.

2. להלן הנושאים שעל סדר היום:
2.1 דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018;
2.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2019;
2.3 מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים;
2.4 אישור גמול דירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה;
2.5 אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה;
2.6 עדכון תנאי העסקה למנכ"ל החברה.

3. המועד הקובע
המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות"), החברות, הינו ביום ב', 3 ביוני, 2019 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטה שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, בהתאם לאמור בתקנון החברה.

4. מנין חוקי ואסיפה נדחית
בהתאם לאמור בתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. בעל מניות אחד או יותר הנוכח/ים בעצמו/ם, או באמצעות שלוח/ים, או שלח/ו לחברה כתב/י הצבעה המציין/נים את אופן הצבעתו/ם, והמחזיק/ים או המייצג/ים לפחות 33% (שלושים ושלושה אחוזים), מזכויות ההצבעה בחברה יהווה/ו מנין חוקי. בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 3 ביולי, 2019, לאותה שעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום א', 23 ביוני, 2019; המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: יום ה', 27 ביוני, 2019; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום ג', 02 ביולי, 2019, בשעה 13:00; המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה אלקטרוני הינו: יום ג', 02 ביולי, 2019, בשעה 11:00.

לפרטים נוספים ראו דוח מידיי אשר פרסמה החברה ביום 27 במאי, 2019,
(מס' אסמכתא:2019-01-044832), הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת http://maya.tase.co.il.

בברכה, מנורה מבטחים החזקות בע"מ.