דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

הודעה על אסיפה כללית - 17.10.2017

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ג', 17 באוקטובר, 2017, בשעה 14:00 (להלן: "האסיפה"), במשרדי החברה ברחוב אלנבי 115, תל-אביב (קומה 12).

להלן הנושאים שעל סדר היום
1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016;
2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו;
3. מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים;
4. אישור גמול דירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה;
5. מינוי מחדש של דירקטור חיצוני המכהן בחברה;
6. אישור הארכת תוקף תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה.

המועד הקובע
המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ובתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות"), החברות, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 17 בספטמבר, 2017 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטה שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, בהתאם לאמור בתקנון החברה.

מנין חוקי ואסיפה נדחית
בהתאם לאמור בתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. בעל מניות אחד או יותר הנוכח/ים בעצמו/ם, או באמצעות שלוח/ים, או שלח/ו לחברה כתב/י הצבעה המציין/נים את אופן הצבעתו/ם, והמחזיק/ים או המייצג/ים לפחות 33% (שלושים ושלושה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה יהווה/ו מנין חוקי. בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום ד', 18 באוקטובר, 2017, לאותה שעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה והודעות עמדה
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום שבת, 7 באוקטובר, 2017; המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו: יום ה', 12 באוקטובר, 2017; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום ג', 17 באוקטובר, 2017, בשעה 10:00; המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה אלקטרוני הינו: יום ג', 17 באוקטובר, 2017, בשעה 8:00.

לפרטים נוספים ראו דוח מידיי אשר פרסמה החברה ביום 31 באוגוסט, 2017 (מס' אסמכתא:2017-01-088668), הניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת https://www.magna.isa.gov.il/default.aspx ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת http://maya.tase.co.il.

בברכה, מנורה מבטחים החזקות בע"מ.