דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

משיכת כספים בפטור ממס מחשבון בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל לחסכון שהיתרה בו נמוכה (עד 8,000 שקלים)

חשוב להדגיש – המפורט להלן אינו רלוונטי לבעלי חשבונות עם יתרה נמוכה בקרנות הפנסיה ובקרנות ההשתלמות 

בעלי חשבונות עם יתרה נמוכה (תנאי הזכאות מפורטים בהמשך) בקופות הגמל "מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים", "רשף קופת גמל לתגמולים", "הילה קופת גמל לתגמולים ופיצויים", "מור מנורה מבטחים", יותר מנורה מבטחים" ו-"אמיר מנורה מבטחים" רשאים למשוך את כספם בפטור מלא ממס. משיכה של כספי הפיצויים תתאפשר בהתאם לתאני הזכאות הקבועים בדין (ראה בהמשך).


להלן תנאי הסף המצטברים לזכאות לביצוע משיכה כאמור:

1. בחשבון בקופה לא הופקדו כספים מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ואילך .

2. לא הועברו לחשבון בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת לפי העניין, מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) ואילך;

3. היתרה הצבורה הכוללת של העמית (כולל כספי רכיב הפיצויים, ככל שישנם), בכל חשבונותיו בקופה, לא עלתה על 8,000 ₪ במועד הרלוונטי לבקשת המשיכה- בקשה שתוגש בין יום 1 בינואר ליום 31 במרס של שנת 2018 או בכל שנה לאחר מכן – יום 31 בדצמבר לשנה שקדמה בשנתיים לשנה שבה הוגשה הבקשה למשיכת הכספים;


דוגמאות להמחשה: היתרה הצבורה ביחס לבקשה שהוגשה ביום 5 בינואר 2018 תהיה היתרה נכון ליום 31 בדצמבר 2016 היתרה הצבורה ביחס לבקשה שהוגשה ביום 5 באפריל 2018 תהיה היתרה נכון ליום 31 בדצמבר 2017. לצורך מימוש זכותך למשיכת כספים שעומדים בקריטריונים שלמעלה מקופות הגמל שבניהול החברה, יש לגשת עם המסמכים המפורטים מטה לאחד מסניפי בנק לאומי. ניתן לפנות גם למוקד קשרי הלקוחות בטלפון 2000*


אפשרות פדיון חדשה וקלה! 

באפשרותך להתקשר למספר טלפון 03-7552408 ולהקיש במערכת המענה האוטומטי את פרטי חשבון הבנק שלך, ללא צורך בהמתנה למענה אנושי, ואנו נבצע פדיון של כספי החשבון ללא צורך בפניה נוספת.


לצורך מימוש זכותך למשיכת כספים שעומדים בקריטריונים שלמעלה מקופות הגמל שבניהול החברה, יש לגשת עם המסמכים המפורטים מטה לאחד מסניפי בנק לאומי. ניתן לפנות גם למוקד קשרי הלקוחות בטלפון 2000* במשיכה של כספי רכיב הפיצויים או במשיכה שמבוצעת באמצעות אחד מסניפי בנק לאומי יש להגיש את המסמכים הבאים:

1. העתק אסמכתא בנקאית - המחאה או אישור ניהול חשבון בנק.

2. צילום תעודת זהות. 

3. טופס בקשה למשיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל לחסכון  

4. במידה וחלפו 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה בינך לבין מעסיקך וככל שמעסיקך לא דיווח לחברה על סיום יחסי עובד-מעביד, נהיה זקוקים למידע על סיום יחסי עובד-מעביד, כדלקמן:

אם ברשותך מצוי כבר אישור מהמעסיק על סיום העבודה - תידרש להעביר אותו.

אם אין ברשותך אישור שכזה (לא נורא, אין צורך שתפנה למעסיק לצורך קבלתו) – תידרש להעביר אישור על תקופות עבודה מהמוסד לביטוח לאומי, שאותו ניתן להזמין באתר של המוסד לביטוח לאומי.

לצורך בדיקת הזכאות למשיכת הכספים ניתן לפנות למוקד קשרי לקוחות בטלפון 2000*.

יש להצטייד במספר תעודת זהות ותאריך הנפקת תעודת הזהות.