דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

הנחיות למשיכת כספים על ידי מוטב יורש

משיכת כספי נפטר

לצורך משיכה ע"י מוטב/יורש יש לפנות למוקד קשרי הלקוחות בטלפון 2000*. במשיכת כספי נפטר יש לצרף את המסמכים הבאים:

מוטב שמונה באמצעות כתב מינוי מוטבים שנמסר ע"י העמית המנוח לקופה, רשאי למשוך את הכספים הצבורים לזכותו באופן הבא:

  • צילום תעודת זהות.
  • העתק אסמכתא בנקאית - המחאה או אישור ניהול חשבון בנק.
  • העתק תעודת פטירה.
  • במידה וקיימים כספי פיצויים יש לצרף - טופס 161 או אישור פקיד שומה- בעת עזיבת עבודה המעסיק ממלא ט.161 של מס הכנסה ("הודעת המעביד על תשלום מענק עקב פרישה או מוות") המפרט את תקופת העבודה, השכר והפיצויים שקיבל העובד והפיצויים המגיעים לו. ניתן להציג גם אישור מפקיד שומה.​
  • כל מסמך נוסף שיידרש ע"י הקופה בנסיבות העניין להוכחת זכאות המוטב לקבלת כספים.

משיכת כספי עמית נפטר ע"י יורש (עפ"י צו קיום צוואה או צו ירושה או ע"י מנהל עיזבון)

במידה ויורש עפ"י צו ירושה או צוואה מקויימת מעוניין למשוך את הכספים הצבורים לזכותו, עליו להציג בנוסף למסמכים הרשומים לעיל גם:

1. טופס משיכה שלא בידי העמית

2. העתק ירושה או צוואה וצו קיום צוואה -חתום דיגיטלי מרשם הירושות

3. צו מינוי מנהל עיזבון (במידה ומונה מנהל).

4. כל מסמך נוסף שיידרש ע"י הקופה בנסיבות העניין להוכחת זכאות היורש לקבלת כספים.