דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

תביעה לטיפול שיניים

מה עליי לעשות?

פירוט מהלך הגשת תביעה

לאחר ביצוע הטיפול יש להגיש טופס הודעה על תביעה בצירוף צילומים במידה ויש צורך וחשבונית מקורית.


אילו מסמכים לצרף?

  1. צילומים אבחנתיים
  2. טופס הודעה על תביעה 
  3. חשבונית  • באפשרותכם להגיש בקשה לתביעת שיניים באופן מקוון, פשוט ומהיר - בקישור הבא
  • באפשרותכם להגיש תביעה ידנית - באמצעות הטופס המצורף.
    שליחה באמצעות דואר ישראל: ז'בוטינסקי 23 רמת גן, ת.ד 1927, מיקוד 5211801
    או בכתובת מייל: teviotshinaim@menora.co.il


מה יקרה בהמשך?

התביעה תועבר לרופאת החברה ותיבדק על-פי צורך רפואי ובכפוף לתנאי הפוליסה. במקרה שמדובר במרפאת הסכם, התשובה תועבר למרפאה. אם מדובר במרפאה פרטית, התשובה תועבר למבוטח.


---------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע.המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.