דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

תביעה לטיפול שיניים

מה עליי לעשות??

פירוט מהלך הגשת תביעה בטיפול משמר

בטיפול משמר אין צורך בהגשת אישור מראש, לאחר ביצוע הטיפול יש להגיש טופס הודעה על תביעה בצירוף צילומים במידה ויש צורך וחשבונית מקורית.

אילו מסמכים לצרף?

  • צילומים אבחנתיים.
  • טופס הודעה על תביעה.
  • חשבונית. 


ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700. 

באפשרותכם להגיש בקשה לתביעת שיניים באופן מקוון בקישור הבא.

מה יקרה בהמשך?

התביעה תועבר לרופאת החברה תבדק עפ"י צורך רפואי ובכפוף לתנאי הפוליסה. במקרה ומדובר במרפאת הסכם התשובה תועבר למרפאה. במקרה ומדובר במרפאה פרטית התשובה תועבר למבוטח.


---------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע.המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים.בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.