דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

האם אפשר לתבוע את קרן הפנסיה בגין נכות שנובעת ממלחמה וטרור?

תקופות של הסלמה ביטחונית הופכות את כולנו לחרדים ופגיעים יותר. בכל פעם שהגזרה מתחממת, אנחנו מקווים לצאת מכך בשלום. למקרה של תרחישים פחות טובים, הנה כמה דברים שחשוב לדעת למקרה של פגיעה שמקורה באירוע מלחמתי או אירוע טרור. 

מה נכלל בכיסוי מפני אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה

קרן פנסיה מקיפה כוללת, באופן מובנה, כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מנכות או פציעה. אלה הם התנאים המצטברים להפעלת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה:  

  1. החוסך או החוסכת הם "עמיתים מבוטחים" כהגדרתם בתקנון, כלומר עמיתים שנגבות מהם פרמיות ביטוח עבור הכיסוי.
  2. החוסך או החוסכת איבדו לפחות 25% מכושר העבודה שלהם, במקצוע הנוכחי שבו הם עוסקים או בעבודה מתאימה אחרת.
  3. אי הכושר כתוצאה מהפגיעה או המחלה הוא לתקופה רציפה של לפחות 90 ימים. 

במה שונה תביעה לקצבת נכות כתוצאה ממחלה או תאונה לעומת קצבת נכות כתוצאה מאירוע מלחמתי או אירוע טרור? 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מחייבת את קרנות הפנסיה לקזז מקצבת הנכות את הקצבאות שמשלמת המדינה, וזאת אם הקצבה שמשלמת המדינה נובעת מאחד מחמשת המקרים הבאים:

  1. קצבאות כתוצאה מתאונות עבודה.
  2. קצבאות של אגף תגמולים ושיקום (חיילי צה"ל שנפגעו תוך כדי שירותם הצבאי או במהלך שירות מילואים).
  3. קצבאות מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.
  4. קצבאות מכוח חוק המשטרה.
  5. קצבאות מכוח חוק שירות בתי הסוהר.


חשוב לציין כי קצבת הנכות שתשולם על ידי קרן הפנסיה (לאחר הקיזוז) תהיה לפחות 25% מהשכר הקובע בקרן הפנסיה (כפול שיעור הנכות שנקבע בקרן הפנסיה).

מי שנפגע כתוצאה מירי טילים, רסס או אפילו הוגדר כנפגע חרדה במסגרת מבצע "שומר חומות" (או כל אירוע דומה אחר), יהיה זכאי ככל הנראה לקצבה מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, וככל הנראה ייכנס תחת הסעיף השלישי. לכן, בכל מקרה שתוגיש תביעת נכות לקרן הפנסיה והעמית יימצא זכאי לקצבת נכות, הקרן תקזז מהקצבה את התשלומים או הקצבה שיקבל מהמדינה בעקבות אותה פגיעה. 

איך אוכל לדעת מה סטטוס התביעה שהגשתי למנורה מבטחים?

ניתן להתעדכן במצב התביעה ולבצע מגוון פעולות נוספות, ללא צורך בנציג, באזור האישי שבאתר מנורה מבטחים. 

ומה אם לא הגשתי תביעה למוסד ביטוח לאומי? 

בהתאם להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, מי שלא מגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ומסתפק בהגשת תביעה לקרן הפנסיה, יקבל רק רבע מהקצבה שמגיעה לו מקרן הפנסיה (הוא נחשב כמקבל קצבה מלאה מהמוסד לביטוח לאומי, גם אם בפועל לא הגיש תביעה ואינו מקבל קצבה). כלומר, אם קצבת הנכות שנקבעה עבורו היא 4,000 לחודש, הוא יקבל 25% ממנה, שהם 1,000 ש"ח בלבד.

לכן, רצוי להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, כדי להגדיל את סה"כ הקצבאות שישולמו לך.

האם ניתן להימנע מהקיזוז של קצבה ממקור אחר? 

חברות הביטוח מאפשרות למבוטחים לשמור על קצבת הנכות מקרן הפנסיה, ללא הקיזוז, באמצעות פתרון שנקרא "מטריה ביטוחית". מדובר בפוליסת ביטוח שנרכשת מחברת ביטוח בנפרד מקרן הפנסיה ונותנת כיסוי משלים לכיסוי הנכות בקרן הפנסיה – והיא מאפשרת לבטל את הקיזוז מקצבת הנכות במקרה של תשלום קצבה מגורם ממשלתי אחר (אותם חמשת המקרים שצוינו לעיל).

במסגרת המטריה הביטוחית, חברת הביטוח תשלים למבוטח או למבוטחת את מה שקרן הפנסיה נדרשה לקזז בהתאם להוראות הנ"ל, והכול בהתאם לתנאי הפוליסה. כתוצאה מכך, המבוטחים זוכים לתשלום הן מהגורם הממשלתי, הן מקרן הפנסיה, והן מחברת הביטוח שמשלימה את מה שקרן הפנסיה נדרשה לקזז, באופן שסכום הקצבאות שמשולם ביחד מכל הגורמים יהיה גבוה יותר.

לפוליסת "מטריה ביטוחית" קיימות עוד שתי הרחבות אפשריות וחשובות, שראוי להכיר (למרות שהן לא כשורות לנזקי המלחמה והטרור):

  1. הרחבת ההגדרה עיסוקית – הכיסוי המשלים מכסה גם מקרה שבו מדובר באובדן כושר עבודה במקצוע ספציפי. למשל, במקרה שבו נגן מאבד את יכולתו לנגן (אך עדיין יכול לעבוד כמורה למוסיקה).
  2. ביטול תקופת אכשרה - "תקופת אכשרה" היא תקופה בת 60 חודשים שנמנית מיום ההצטרפות לראשונה לקרן הפנסיה (או ממועד חידוש הכיסוי הביטוחי). אם בגין תקופת האכשרה תוגש תביעת נכות (אובדן כושר עבודה), או במקרה של פטירה במהלך תקופת האכשרה, תבדוק קרן הפנסיה מה מקור האירוע. אם מקור האירוע שבגינו הוגשה התביעה נובע ממחלה/מום שהחלו לפני ההצטרפות/חידוש הכיסוי הביטוחי בקרן - התביעה תידחה. אם מדובר באירוע חדש - קרן הפנסיה תשלם את התביעה.