דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

עקרונות החברה

ציות לחוק
ניקיון כפיים
שמירת פרטיות וחיסיון מידע
כבוד לזולת
שקיפות ונגישות מידע
מחויבות לחברה

1. ציות לחוק 

האם אנו פועלים בהתאם לדרישות כל דין ובהתאם להנחיות הרגולציה?


 • ציות לחוק - עובדי החברה נדרשים לציית לחוקי המדינה או לכל דין אחר אשר חל על החברה או על מי מעובדיה ולפעול בהתאם להנחיות הרגולציה תוך שיתוף פעולה עם נציגיה. בכל מקרה של סתירה בין הקוד האתי של החברה לבין הדרישות החוקיות החלות על החברה, יפעלו החברה ועובדיה בהתאם לדרישות החוק והרגולציה.
 • אי שימוש במידע - עובדי החברה לא יעשו שימוש במידע אליו נחשפו במסגרת עבודתם, לצרכים אישיים, עסקיים או אחרים שלא למטרה שבגינה התקבל המידע.
 • דיווח על מידע - עובדי החברה נדרשים לדווח לממונה עליהם על כל מידע אשר הגיע לידיהם ועשוי להשפיע על דיווחים בהם חבה החברה.
 • דיווח על פעילות המנוגדת לקוד האתי - בכל מקרה של חשד לפעילות לא חוקית, או סותרת את כללי הרגולציה או האכיפה הפנימית, או העלולה לפגוע בחברה בדרכים אחרות, נדרשים עובדי החברה לדווח למנהל הישיר או לממונה על יישום הקוד האתי על החשד שלהם ביחס לאירועים לעיל. אי דיווח על אירועים אילו יחשב כהפרה של הקוד האתי. 
 • הגנה על חושפי שחיתויות - החברה מתחייבת לשמור על אנונימיות של חושפי שחיתויות או חריגות מהקוד האתי, אם יבקשו זאת, ולא תאפשר פגיעה כלשהי בהעסקתם, כבודם וקידומם המקצועי בעקבות דיווח על שחיתות או על פעולה בניגוד לקוד האתי.

2. ניקיון כפיים

האם ההתנהלות עובדי החברה היא הוגנת ונטולת פניות?

 • התנהלות ביושר והוגנות - עובדי החברה נדרשים לשמור על יושרה והוגנות בפעילותם. הוגנות משמעה, בין היתר, קידום משא ומתן בתום לב, הגדרה ברורה של מחויבות הצדדים בהסכם וקיומו במלואו בתום לב. 
 • הימנעות ממתן ומקבלת טובות הנאה - עובדי החברה ימנעו ממתן או קבלת כספים, מתנות פיזיות ושאינן פיזיות ומניצול הזדמנויות עסקיות של החברה, לטובתו האישית של העובד או קרוביו. עובדים יכולים לתת ולקבל אך ורק מתנות סמליות. לעובדי החברה אסור לעבוד בשכר ושלא בשכר עבור לקוח, מתחרה או ספק של החברה. במידה והתקבלה פנייה או הצעה לקבלה או למתן טובת הנאה לעובד או מי מקרוביו, עליו לדווח על כך למנהלו הישיר או לממונה על יישום הקוד האתי. 
 • עמידה בהתחייבויות - עובדי החברה נדרשים להיזהר בהתחייבויות שהם נותנים בשם החברה ולא להתחייב לדברים מעבר לסמכותם או במידה וקיים חשש שהם או החברה לא יוכלו לעמוד בהתחייבות. 
 • הימנעות ממצב של ניגוד עניינים - עובד ימנע מפעולה בניגוד עניינים. היה ועובד נקלע למצב בו קיים חשש לניגוד עניינים במהלך פעילותו, מחויב העובד לדווח על כך למנהלו הישיר או לממונה על יישום הקוד האתי, ולפעול בהתאם להנחייתם.
 • ניצול מעמד לרעה - עובדים לא ינצלו את מעמדם לרעה כלפי כל מי שהם באים איתו במגע. ניצול מעמד לרעה הוא קידום אינטרס אישי של העובד או מקורביו, על חשבון החברה או מחזיקי העניין אחרים שלה.   
 • הימנעות ממצג שווא והוגנות בפרסום - פרסומי הקבוצה ישקפו את המצב לאשורו, ועובדי הקבוצה יציגו את עצמם, כישוריהם ואת תחומי אחריותם בצורה מדויקת.

3. שמירת פרטיות וחיסיון מידע

האם אנו נזהרים בשימוש במידע האישי והעסקי של מחזיקי העניין?

 • פרטיות וחסיון מידע - במסגרת העבודה השוטפת עובדי החברה נחשפים למידע רב של מחזיקי העניין בחברה, בין אם עסקי ובין אם אישי. עובדי החברה מחויבים לשמירה על פרטיות וחשאיות המידע. כחלק מההקפדה על שמירת פרטיות וחסיון מידע, נדרשים העובדים להימנע מלדבר בסביבה פתוחה על מידע אישי ועסקי הנוגע לגורמים אלו.  
 • העברת מידע - אין להעביר מידע לגורמים שונים בתוך ומחוץ לחברה אלא לצורכי העבודה השוטפת בהתאם לנהלי החברה או על פי הנחייה מפורשת של גורם מוסמך.

4. כבוד לזולת

האם אנו נזהרים בכבודתם של אחרים?

 • איסור על אפליה מכל סוג - מנורה מבטחים אוסרת על אפליה מכל סוג שהוא כלפי כל מחזיקי העניין. דגש מיוחד מושם על מניעת אפליה על בסיס מגדר, מוצא, אמונה דתית, גיל ונטייה מינית. 
 • תחרות הוגנת - החברה פועלת בשוק תחרותי. עובדי החברה יתחרו בהגינות תוך הבלטת יתרונות החברה, מוצריה ופועלה וימנעו מהכפשת אחרים.
 • ייצוגיות ודוגמה אישית - עובדי החברה יתייחסו בצורה מכובדת, אישית ואדיבה לכל מי שבא עימם במגע במסגרת עבודתם. עובדי החברה יתנהלו באופן שיכבד אותם עצמם ויהווה דוגמה לעמיתיהם, בין בדיבור ובין בהופעה חיצונית.
 • מניעת הטרדה - החברה דוגלת בקיום סביבת עבודה מכבדת ונקייה מכל סוג של הטרדה. עובדי החברה ימנעו מכל סוג של התנהגות מפלה, מאיימת או פוגענית כלפי הכפופים להם, עמיתיהם וכל מי שהם באים עימם במגע.

5. שקיפות ונגישות מידע

האם מועבר למחזיקי העניין מידע רלוונטי ונגיש לצרכיהם?

 • גילוי נאות - עובדי החברה נדרשים להעביר למחזיקי העניין את המידע הרלוונטי להם, תוך שקיפות וגילוי נאות, תוך הקפדה על פרטיותם, ומבלי לפגוע באינטרסים של החברה. 
 • זמינות - עובדי החברה נדרשים לתת מענה מהיר, יעיל ואיכותי לפניות מחזיקי העניין.
 • דיווח על תלונות - החברה רואה בתלונות ובפניות ציבור הזדמנות ללמידה ולשיפור הפעילות העסקית. על כן, כל עובד נדרש לדווח לגורם המוסמך על פניות כאמור שהגיעו אליו ולתאר את הצעדים שנקט (אם נקט) בעקבות הפנייה. 
 • חובת הנמקה - בעת קבלת החלטות הנוגעות לזכויות מחזיקי עניין, נדרשים עובדי החברה לנמק ולתעד את שיקוליהם להחלטות שהתקבלו בהתאם לדרישות הדין והנסיבות לפי העניין.
 • דיווח על טעויות - בעת עשייה, עלולות לעיתים להתרחש טעויות. מצופה מהעובדים לדווח למנהליהם על הטעויות ולתקנן על מנת להפיק לקחים ולהימנע מטעויות דומות בעתיד.

6. מחויבות לחברה

האם ההתנהלות מקדמת את טובת החברה וחיזוק מעמדה בשוק?

 • מחויבות להצלחתה העסקית של החברה – עובדי החברה ומנהליה יפעלו להשגת יעדי החברה ולקידום עסקיה, בהוגנות וביושרה.
 • מחויבות להחלטות ולנוהלי החברה - עובדי החברה נדרשים לקיים את נוהלי החברה והחלטות הדרג הניהולי, במסגרת תפקידם. דיווח לכלי התקשורת יעשה אך ורק על ידי גורמים מורשים בחברה.
 • שמירה על נכסי החברה - עובדי החברה מחויבים לשמור על המשאבים ועל הנכסים אשר החברה מעמידה לרשותם ולעשות בהם שימוש יעיל ומושכל, לצרכי החברה ומטרותיה. מצופה מהעובדים לקדם בתחומי אחריותם מהלכים להתייעלות השימוש במשאבים אלו.  
 • אבטחת מידע - עובדי החברה נדרשים להקפיד על שמירת המידע האגור במאגרי החברה בהתאם לנהלי אבטחת המידע. יש להקפיד על שמירת סיסמאות, אבטחת ונעילת מחשבים, שמירת מסמכים ורשומות.


להדפסה