דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

השתלות בחו"ל

 • השתלות בארץ ובחו"ל - כיסוי רחב למגוון סוגי השתלות (ריאה, לב, כליה, כבד, שחלה, מעי, מח עצם, תאי גזע/אב). 
 • ספק בהסכם - כיסוי ללא תקרה. 
 • ספק שאינו בהסכם - עד תקרה של 5,000,000 ₪. 
 • השתלת איבר מלאכותי - עד תקרה של 2,500,000 ₪ (בין אם אצל ספק שבהסכם או שלא בהסכם). 
 • הכיסוי כולל את כל ההוצאות הרפואיות וההוצאות הנלוות כגון:
  - הוצאות טיסה - עד גובה עלות טיסה מסחרית רגילה.
  - שהייה של המבוטח ומלווה אחד - 1,000 ₪ ליום ועד 50,000 ₪ למקרה ביטוח.
  - הטסה רפואית - עד תקרה של 75,000 ₪.
  - בדיקות הערכה - עד תקרה של 75,000 ₪.
  - הוצאות טיפולים רפואיים הקשורים בהשתלה - 1,500 ₪ ליום ועד 250,000 ₪ למקרה
  ביטוח.
  - טיפול המשך - עד 250,000 ₪.
  - הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה בישראל - עד 100,000 ₪.
  - איתור תרומת מח עצם/תאי גזע - עד 170,000 ₪.
  - גמלת החלמה גבוהה במיוחד לתקופה ממושכת:
  - מרותק למיטתו לפני השתלה - 7,500 ₪ למשך 12 חודשים.
  - באשפוז לפני השתלה - 3,750 ₪ למשך 12 חודשים.
  - לאחר השתלה - 7,500 ₪ למשך 24 חודשים. 
 • מוות כתוצאה מהשתלה - 120,000 ₪ למבוטח מגיל 21 ומעלה. 
 • פיצוי חד פעמי בגין השתלה שבוצעה ללא מעורבות החברה - 350,000 ₪. 

טיפולים מיוחדים בחו"ל

 • טיפולים מיוחדים בחו"ל - כיסוי עד לתקרה של 1,000,000 ₪. 
 • הכיסוי כולל את כל ההוצאות הרפואיות וההוצאות הנלוות כגון: טיסה, שהייה, הטסה רפואית, בדיקות הערכה, אשפוז הוצאות נלוות - כפי התקרות המצוינות בהשתלה. 
 • מוות כתוצאה מטיפול מיוחד - 120,000 ₪ למבוטח מגיל 21 ומעלה. 

מאפיינים כלליים

 • גיל כניסה מקסימלי - 69 שנים.
 • תקופת הביטוח - מתחדשת אחת לשנתיים בהתאם למפורט בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות.
 • תקופות אכשרה - 90 יום, לכיסויים הקשורים בהריון ולידה ו/או פריון ו/או עקרות ו/או טיפולים בעובר - 270 יום. 
 • תקופת המתנה - אין
 • מבנה הפרמיה - פרמיה משתנה בכל 5 שנים לפי גיל המבוטח ומתקבעת בגיל 75. 
 • ילדים יכולים להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 20.

כיצד רוכשים את התכנית?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות אלינו ואנו נחזור אליכם בהקדם.


---------------
כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.