דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל

כיסוי הוצאות ביצוע השתלה

כיסוי רחב למגוון סוגי השתלות (ריאה, לב, כליה, כבד, לבלב, שחלה, מעי, רחם, מח עצם, תאי גזע/אב)

 • ספק בהסדר - כיסוי מלא
 • ספק שאינו בהסדר (בכפוף לגבולות האחריות המפורטים בכיסויים השונים)
  • השתלת איבר שאינה מן החי - עד תקרה של 5,000,000 ₪.
  • השתלה מן החי – עד 3,000,000 ₪
  • השתלת מח עצם / תאי גזע מהמבוטח - עד 150,000 ₪ 

כיסוי הוצאות ביצוע טיפול מיוחד בחו"ל

 • טיפול רפואי מחוץ לישראל שהתקיימו בו לפחות שניים מהתנאים הבאים
  • אין טיפול חלופי בישראל/ לא מבוצע בישראל
  • הניתוח חיוני להצלת חיים/ מניעת פגיעה קשה באיכות חייו
  • זמן המתנה ארוך בישראל לניתוח העלול לגרום להחמרה במצב מסכנת חיים
  • סיכויי הצלחה בחול גבוהים משמעותית לפי אמות מידה מקובלות
 • ספק בהסדר - כיסוי מלא
 • ספק שאינו בהסדר (בכפוף לגבולות האחריות המפורטים בכיסויים השונים) - עד תקרה של 1,000,000 ₪

פירוט הוצאות נלוות לביצוע השתלה / טיפולים מיוחדים בחו"ל (בכפוף לתקרה הכללית)

 • הוצאות אשפוז בחו"ל - עד 180 יום לפני ביצוע ההשתלה ועד 365 ימים לאחר ביצוע ההשתלה / טיפול מיוחד
 • הוצאות טיסה - עד גובה עלות טיסה מסחרית רגילה
 • שהייה של המבוטח ומלווה אחד - 1,000 ₪ ליום במקרה של קטין עד לסך של 1,500 ₪ ליום לשני מלווים
 • הטסה רפואי -  כיסוי מלא כאשר ההטסה מתואמת עם החברה או  עד תקרה של 100,000
 • בדיקות הערכה - עד תקרה של 200,000 ₪.
 • הוצאות טיפולים רפואיים הקשורים בהשתלה / טיפול מיוחד - עד 250,000 ₪ למקרה ביטוח.
 • טיפול המשך - עד 200,000 ₪. בעבור השתלה ועד 150,000 בעבור טיפול מיוחד
 • תשלום עבור העברת גופת המבוטח לישראל - אם נפטר בעת שהותו בחו"ל לצורך ביצוע ההשתלה/ טיפול מיוחד
 • הבאת מומחה מחו"ל לביצוע ההשתלה / טיפול מיוחד בישראל - עד 200,000 ₪.
 • איתור תרומת מח עצם / תאי גזע - עד 300,000 ₪.

פיצוי כספי בגין השתלה

 • גמלת החלמה לפני ביצוע השתלה:
  • גמלה חודשית למועמד להשתלה שאינו מאושפז בבית חולים – 4,500 ₪ לחודש
  • גמלה חודשית למועמד להשתלה המאושפז בבית חולים – 2,000 ₪
 • גמלה חודשית לאחר ביצוע השתלה לתקופה של עד 24 חודשים – 5,500 ₪
 • פיצוי חד פעמי בגין השתלה שבוצעה ללא מעורבות החברה - 350,000 ₪

מאפיינים כלליים

 1. גיל כניסה מינימלי - 15 ימים. 
 2. גיל כניסה מקסימלי - 69 שנים.
 3. תקופת הביטוח - מתחדשת אחת לשנתיים בהתאם למפורט בתנאים הכלליים לתכניות ביטוח בריאות.
 4. תקופות אכשרה - 90 יום, לכיסויים הקשורים בהריון ולידה ו/או פריון ו/או עקרות ו/או טיפולים בעובר - 270 יום. 
 5. תקופת המתנה - אין.
 6. מבנה הפרמיה - פרמיה משתנה בכל 5 שנים לפי גיל המבוטח ומתקבעת בגיל 66. 
 7. ילדים יכולים להצטרף לפוליסה המשפחתית עד גיל 20.

כיצד רוכשים את התוכנית?

מנורה מבטחים מציעה מגוון מוצרי ביטוח דרך סוכני הביטוח העובדים עם החברה. אם הנכם מבוטחים שלנו, אנו ממליצים כי תפנו לסוכן הביטוח שלכם לקבלת פרטים נוספים ולרכישה. באפשרותכם לאתר סוכן באיתורן הסוכנים או לפנות למוקד המכירות שלנו ב-9699*.

 • לתנאי הפוליסה, נספח מס' 704 - לחצו כאן 
 • גילוי נאות - השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל - לחצו כאן 
 • טופס הצעה לביטוח בריאות ומחלות קשות - להורדה


  ---------------
  כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב. 

 

 

לחצו לכל מוצרי ביטוח בריאות