דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה

תנאים לפדיון כספי תגמולים ו/או פיצויים

עם פטור מניכוי מס לבעלי הכנסות נמוכות

תנאים למשיכת כספי פיצויים עם פטור מניכוי מס במקור

 • הנך תושב/ת ישראל
 • סכום הצבירה - סך כספי הפיצויים בחברת הביטוח אינו עולה על 10,000 ש"ח.
 • תקופת עבודה - כספי הפיצויים הן מהפקדות מעסיק שנעשו בגין תקופות עבודה שהסתיימו עד שנת המס שקדמה למועד הגשת הבקשה. לדוגמא, עד לתאריך 31.12.2021 ניתן למשוך כספי פיצויים שהופקדו עד לתאריך 31.12.2020.
 • הכנסות המבוטח - סך ההכנסות של המבוטח בשנת המס כולל כספי הפיצויים שבכוונתך למשוך לא עולה על 59,000 ש"ח לגבר ו-72,000 ש"ח לאישה.
 • לא הוגשה בשנת מס זו בקשה למשיכת כספי תגמולים לקצבה ו/או כספי פיצויים מקופת גמל ו/או חברת ביטוח ו/או קרן פנסיה כלשהי הרשומה על שמך.
 • יש שים לב! בכל שנת מס תותר רק משיכה אחת של כספי תגמולים בקצבה ו/או תגמולים הוניים לא נזילים ו/או כספי פיצויים בפטור מניכוי מס במקור.
 • בשנת מס זו לא קיבלת מפקיד שומה אישור לניכוי מס במקור למשיכת כספי פיצויים ו/או תגמולים בקצבה ו/או תגמולים הוניים לא נזילים.
 • סכום משיכה בפועל – סכום המשיכה יהיה הפער בין תקרת ההכנסות כאמור לעיל לבין הכנסותיך החייבות במס באותה שנת מס, אך לא יותר מ-10,000 ש"ח.

  לדוגמא: גבר שהכנסותיו החייבות במס בשנת 2021 עומדות על 54,000 ש"ח יוכל למשוך פיצויים בסך של עד 5,000 ש"ח.
 • מועד הגשת בקשה – הגשת בקשה למשיכה במהלך כל השנה.

באם הנך עומד/ת בכללי המשיכה:

 1. יש למלא טופס בקשה לפדיון מנהלים/מנהלים במקור 
 2. יש למלא טופס "הצהרת מבוטח - משיכת כספי פיצויים בלבד עם פטור מניכוי מס במקור עקב הכנסות נמוכות" (נספח א')
 3. יש לרשום בטופס מספר פוליסה וסכום נדרש לפדיון
 4. יש לפרט בטופס את מקורות ההכנסה בשנת המס בה מבוקשת משיכת כספי הפיצויים
 5. יש למלא את פרטייך ולחתום בסוף הטופס

תנאים למשיכת כספי תגמולים בקצבה ו/או תגמולים הוניים לא נזילים בפטור מניכוי מס במקור

 • הנך תושב/ת ישראל.
 • סכום הצבירה - סכום כספי התגמולים לקצבה ו/או תגמולים הוניים לא נזילים הצבורים בחברת הביטוח אינו עולה על 15,000 ש"ח.
 • הכנסות המבוטח - אין לך ולא צפויות לך הכנסות חייבות במס בשנת המס בה בוצעה המשיכה. לא הוגשה בשנת מס זו בקשה למשיכת כספי תגמולים לקצבה ו/או תגמולים הוניים לא נזילים ו/או כספי פיצויים מקופת גמל ו/או חברת ביטוח ו/או קרן פנסיה כלשהי, הרשומה על שמך.
 • יש לשים לב! בכל שנת מס תותר לך רק משיכה אחת של כספי תגמולים בקצבה ו/או תגמולים הוניים לא נזילים ו/או כספי פיצויים בפטור מניכוי מס במקור.
 • בשנת מס זו לא קיבלת מפקיד שומה אישור לניכוי מס במקור למשיכת כספי פיצויים ו/או תגמולים בקצבה ו/או תגמולים הוניים לא נזילים.
 • אין הפקדות שוטפות (לתגמולים או לפיצויים) במהלך שנת המס.
 • מועד הגשת בקשה - פדיון תגמולים בקצבה בפטור מניכוי מס במקור תתאפשר רק ברבעון האחרון של שנת המס - החל מיום 01.10 ועד 31.12 בשנת המס.

באם הנך עומד בכללי המשיכה:

 1. יש למלא טופס בקשה לפדיון עצמאים /בקשה לפדיון מנהלים – לפי מקור הכסף
 2. יש למלא טופס "הצהרת מבוטח - משיכת כספי תגמולים לקצבה בלבד עם פטור מניכוי מס במקור לבעלי הכנסות נמוכות" (נספח ב')
 3. יש לרשום בטופס מספר פוליסה וסכום נדרש לפדיון
 4. יש למלא את פרטייך ולחתום בסוף הטופס

תנאים למשיכת כספי פיצויים ו/או כספי תגמולים לקצבה ו/או תגמולים הוניים לא נזילים בפטור מניכוי מס במקור

 • הנך תושב/ת ישראל
 • סכום הצבירה - סך כספי הפיצויים הצבורים בחברת הביטוח אינו עולה על 5,000 ש"ח.
 • סך כספי התגמולים לקצבה ו/או תגמולים הוניים לא נזילים בחברת הביטוח אינו עולה על 4,000 ש"ח.
 • תקופת עבודה - מקור כספי הפיצויים והתגמולים מהפקדות שנעשו בגין תקופות עבודה שהסתיימו עד תום שנת המס שקדמה למועד הגשת הבקשה למשיכת כספים .
  לדוגמא: בשנת 2021 יהיה ניתן למשוך כספי פיצויים ותגמולים רק בגין תקופות עבודה שהסתיימו עד לסוף שנת 2020.
 • הכנסות המבוטח - סך ההכנסות שלך בשנת המס כולל כספי הפיצויים שבכוונתו למשוך לא עולה על 45,000 ש"ח לגבר ו-58,000 ש"ח לאישה.
 • לא הוגשה בשנת מס זו בקשה למשיכת כספי תגמולים לקצבה ו/או תגמולים הוניים לא נזילים ו/או כספי פיצויים מקופת גמל ו/או חברת ביטוח ו/או קרן פנסיה כלשהי הרשומה על שמך.
 • יש שים לב! בכל שנת מס תותר לי רק משיכה אחת של כספי תגמולים בקצבה ו/או תגמולים הוניים לא נזילים ו/או כספי פיצויים בפטור מניכוי מס במקור.
 • בשנת מס זו לא קיבלת מפקיד שומה אישור לניכוי מס במקור למשיכת כספי פיצויים ו/או תגמולים בקצבה ו/או תגמולים הוניים לא נזילים.
 • סכום משיכה בפועל – סכום המשיכה יהיה הפער בין תקרת ההכנסות כאמור לעיל לבין הכנסותיך החייבות במס באותה שנת מס, אך לא יותר מ-5,000 ש"ח לפיצויים ו-4,000 ש"ח לתגמולים.
  לדוגמא: גבר שהכנסותיו החייבות במס בשנת 2021 עומדות על 42,000 ש"ח יוכל למשוך פיצויים ותגמולים בסך כולל של עד 3,000 ₪.
 • מועד הגשת בקשה – הגשת בקשה למשיכה במהלך כל השנה.

באם הנך עומד/ת בכללי המשיכה:

 1. יש למלא טופס בקשה לפדיון מנהלים 
 2. יש למלא טופס "הצהרת מבוטח - משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה עם פטור מניכוי מס במקור לבעלי משכורות נמוכות" (נספח ג')
 3. יש לרשום בטופס מספר פוליסה וסכום נדרש לפדיון
 4. יש לפרט בטופס את מקורות ההכנסה בשנת המס בה מבוקשת משיכת כספי הפיצויים
 5. יש למלא את פרטייך ולחתום בסוף הטופס