דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

מנורה מבטחים חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

שנה נוכחית

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

הוצאות ישירות

לצפייה בדו"ח הוצאות ישירות - לחצו כאן

תשואה שנתית ממוצעת \ תשואה נומינלית ברוטו

תשואה שנתית ממוצעתתשואה נומינלית ברוטו

שימו לב

  • התשואות הממוצעות המוצגות לעיל הינן על בסיס שנים קלנדריות אחרונות.
  • אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. שיעורי התשואות בערכים נומינליים ברוטו.
  • המסלול החל את פעילותו בינואר 2017.

שיעור דמי ניהול לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שימו לב

(*) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), תשע"ב - 2012

(**) שיעור דמי הניהול מעל גיל 21 שנים יעמוד על 0.23%.

הוצאות לניהול השקעות לחודשים ינואר - דצמבר 2023

שנים קודמות

לצפייה בתשואות, הרכב נכסים, שיעור דמי ניהול ועמלות - לחצו כאן 

שימו לב

(*) התשואות השנתיות המוצגות הן בניכוי הוצאות ניהול השקעות.

(**) המסלול החל את פעילותו בינואר 2017.