דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

פטירה

פטירה

אנו משתתפים בצערכם עם מות יקירכם בטרם עת. על מנת לאפשר לנו לטפל בתביעתכם ביעילות, נבקשכם למלא את השאלון המצ"ב ולצרף את המסמכים הרלבנטיים המפורטים בלשונית "הנחיות להגשת תביעה". באפשרותכם לצפות בסטטוס התביעות שהגשתם בחברתנו באזור המידע האישי. רשומים למידע האישי? לחצו כאן לכניסה.

לצפייה בקבצים דרושה תוכנת Acrobat Reader. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשבכם ניתן להוריד אותה - לחץ כאן.

הנחיות להגשת תביעה

מה עליי לעשות?

1. עליך לפנות לחברה ולהודיע על האירוע בכתב באמצעות טופס התביעה. באפשרותך להיעזר בסוכן הביטוח שלך.

2. באפשרותך להגיש תביעה באופן דיגיטלי מהמחשב או מהטלפון הנייד שלך. לחץ כאן.

3. בטופס התביעה, הנך מתבקש לבחור את אופן משלוח ההודעות בדבר מהלך הבירור בתביעתך. האפשרויות הקיימות הן דואר ישראל או דואר אלקטרוני (מייל מאובטח). אם לא תבחר את אופן הדיוור, ההודעות יישלחו בדואר ישראל. ככל שהנך מיוצג על ידי עורך דין, ההודעות יישלחו אליו. אם הנך מבקש לשלוח הודעות אלו באמצעות דואר אלקטרוני, אנא הקפד על מילוי כתובת הדואר האלקטרוני של עורך הדין.

4. את המסמכים הנדרשים עליך לשלוח באמצעות סוכן הביטוח שלך או לחילופין דרך אמצעי התקשורת הבאים:

 • ניתן לשלוח מסמכי תביעה במסרון על ידי שליחת הספרה 5 לטלפון 050-8085700.
 • באמצעות שירות מייל ייעודי - מהו שירות מייל ייעודי? לכתובת המייל tviotlif e@menora.co.il​.
 • באמצעות הדואר לכתובת:
  מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
  מחלקת תביעות חיים
  ת.ד 927
  ת"א 6100802
 • באמצעות פקס מספר 03-7608032


5. עם קבלת פנייתך בחברה, יישלח אליך מכתב המציין את מספר התביעה ומספר הפוליסה הרלוונטית. מכתב זה יכלול את המידע אודות המסמכים החסרים והנחיות להמשך הבירור.

אילו מסמכים לצרף?

להלן הנחיות בכל הנוגע למסמכים ולמידע שיש להגיש לחברת הביטוח, על מנת שנוכל לטפל בתביעתכם במהירות האפשרית ולשביעות רצונכם.

1. טופס ההודעה על תביעה במקרה של פטירה, כולל את החלקים הבאים:

 • חלק א' - כולל את פרטיו האישיים של המנוח, ימולא על ידי מוסר ההודעה.
 • חלק ב' - "שאלון לרופא מטפל״, ימולא על ידי רופא המשפחה של המנוח ובו התייחסות למידע הרפואי על מקרה הביטוח.
 • חלק ג' - “טופס הצהרת המוטב״ בשני עותקים, בו המוטבים מתבקשים למלא את פרטיהם ולחתום. במידה ויש מוטבים נוספים,יש לצלם חלק זה ולמלא הפרטים.
 • חלק ד' - "תצהיר שארים״, ימולא על ידי עורך דין, אם מדובר בפוליסת מנהלים בלבד.
 • חלק ה' - פרטי חשבון הבנק של המוטבים לצורך העברת תשלום תגמולי הביטוח. יש לצרף העתק שיק מבוטל או אישור על חשבון בנק לשם מניעת טעויות.
  לחץ כאן לפתיחת טופס תביעת פטירה.


2. תעודת פטירה

תעודת פטירה בציון סיבת המוות. ניתן לקבל את התעודה במשרד הפנים במקום מגוריו של המנוח. בטופס הבקשה להוצאת תעודת פטירה, יש לבקש במפורש שבתעודת הפטירה תצויין סיבת המוות.

3. סיכום מחלה

אם המנוח נפטר בבית חולים, יש להמציא לחברה את סיכום המחלה.

4. מוות מתאונה
במקרה שהמוות אירע כתוצאה מתאונה, יש להמציא לחברה, בנוסף למבוקש בסעיפים 2 ו-3 לעיל, אישור ממוסד ממשלתי כגון: משטרת ישראל, המכון לרפואה משפטית, משרד הביטחון וכדומה, המעיד על נסיבות התאונה.

5. מוטבים (נהנים) במקרה מוות:

 • ​אם מצויין בפוליסה כי המוטבים (נהנים) הם יורשיו של המנוח, יש להמציא לחברה צו ירושה או צו קיום צוואה, בצרוף הצוואה עצמה, שניתן על-ידי בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני.
 • אם קיימת צוואה המורה על תשלום סכום הביטוח שבפוליסות, למוטבים שאינם נמנים עם המוטבים בפוליסות, יש להודיע על כך לחברה ולהמציא צו קיום צוואה, בצרוף הצוואה עצמה, מאושרים כאמור לעיל. מובהר בזאת כי אין בהמצאת הצוואה כדי לחייב את החברה בתשלום תגמולי ביטוח על פי הכתוב בצוואה.
 • ​​באותם מקרים בהם המוטבים בפוליסה הינם קטינים, אך אין להם “אפוטרופוס טבעי״ (כלומר אחד ההורים עודו בחיים), יש להמציא לחברה צו מבית משפט, הממנה אפוטרופוס לקטינים.


6.
צילום תעודת זהות של המוטבים

7. ביטוח מנהלים:

 • טופס 161 - “הודעת מעביד על תשלום מענק עקב פרישה או מוות״. טופס זה ימולא ב-2 עותקים על-ידי המעביד של המנוח (בעל הפוליסה) בתאום עם החברה.
 • הואיל וכספי הפיצויים בפוליסה משולמים לשאיריו החוקיים של המנוח, כאמור בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים,תשכ״ג 1963, יש להמציא לחברה תצהיר חתום על ידי שאיריו של המנוח, מאומת על ידי עורך-דין (חלק ד' בטופס התביעה).


8. פוליסת משכנתא המשועבדת לבנק

אישור מקורי מהבנק, המופנה לחברה ומפרט את יתרת ההלוואה נכון למועד הפטירה.

ברצוננו להדגיש, כי לאחר הגשת המסמכים שצויינו לעיל, עשויה החברה לדרוש פרטים נוספים, מסמכים רפואיים ומסמכים אחרים, לפי הצורך. אנו מודים מראש על שיתוף הפעולה להשגת המידע והמסמכים האמורים לעיל, לשם קידום הטיפול בתביעה.

מה יקרה בהמשך?

תוך 30 יום מהרגע שיהיה בידנו את כל הדרוש לבירור התביעה נודיע לך את החלטנו בתביעה. בכל מקרה של בעיה או שאלה, הנכם מוזמנים לפנות למוקד תביעות ביטוח חיים בטלפון 03-7107680.

להגשת ​בקשת ערעור על תביעה: לחץ כאן.

שלא תד עו עוד צער!

משיכת כספי נפטר עם יתרה נמוכה

לפי הנחיות משרד האוצר, בפוליסות שבהן סכומים נמוכים (עד 8,000 ש"ח) כאשר המבוטח נפטר ולא מינה מוטבים, רשאים בן זוגו, הוריו או ילדיו של הנפטר, לפנות לחברת הביטוח בבקשה למשוך את הכספים, מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה.

כללי הזכאות להגשת הבקשה:

1. בפוליסת המבוטח שנפטר לא מונו מוטבים.

2. יתרת הכספים בפוליסת המבוטח שנפטר הינה עד 8,000 ש"ח, במועד שבו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהפוליסה (הסכום יעודכן מדי שנה בחודש ינואר בהתאם למדד).

3. המבוטח נפטר לפני 3 שנים ומעלה.

4. המבקשים למשוך את הכספים הם: בן זוג, הורה או ילדו של המבוטח שנפטר.

5. המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי למשיכת הכספים.

6. לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עיזבון המבוטח שנפטר.

מסמכי חובה לצורך הגשת הבקשה:

1. טופס תביעה (לחץ כאן להורדת הטופס).

2. כתב שיפוי (לחץ כאן להורדת הטופס). 

3. תעודת פטירה.

4. צילום תעודות זהות כולל ספח של הזכאי.

5. צילום המחאה או אישור מהבנק על ניהול חשבון, כולל מס' תעודת זהות, חתימה וחותמת הבנק.

6. אם קיימים כספי פיצויים יש להוסיף את המסמכים הבאים:

 • שחרור מהמעסיק.
 • טופס 161 או אישור פקיד שומה.
 • תצהיר שארים. (במסגרת נספח ד' לטופס התביעה).

הליך בירור ויישוב תביעות

לדפי הסבר - הליך בירור ויישוב תביעות ביטוח חיים - לחצו כאן. 

מערכת הכללים ליישוב תביעות

 • למערכת הכללים ליישוב תביעות החל מתאריך 01.05.2018 - לחצו כאן. 
 • מערכת הכללים ליישוב תביעות החל מתאריך 01.08.2014 - לחצו כאן. 
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.01.2013 עד תאריך 31.07.2014 - לחצו כאן. 
 • למערכת הכללים ליישוב תביעות בתוקף מתאריך 01.06.2011 עד תאריך 31.12.2012 - לחצו כאן.