דלג לתוכן הדף
קישור לדף הבית של מנורה
לאזור האישי

שאלות ותשובות

היקף הכיסוי הביטוחי קובע את גובה פנסיית הנכות ופנסיית השאירים שישולמו למבוטח או לשאיריו במקרה זכאות. היקף הכיסוי הביטוחי של כל מבוטח בקרן הפנסיה נקבע בהתאם למסלול הביטוח שבחר, המביא לידי ביטוי את תמהיל הביטוח הרצוי לו, וכן בהתאם למין המבוטח ולגילו במועד ההצטרפות. מבוטחים שהצטרפו למבטחים החדשה ובחרו במסלול הביטוח הכללי, יהיו מבוטחים לאבדן כושר עבודה בגובה הכיסוי הביטוחי המקסימאלי שניתן לרכוש, 75% מהשכר.

מי שמצטרף לקרן פנסיה זכאי לביטוח למקרה נכות או מוות החל מהיום הראשון לביטוחו בקרן. יחד עם זאת, מי שמצטרף לקרן פנסיה חדשה כשהוא חולה יידרש לצבור תקופת תשלום של 60 חודשים על מנת להיות זכאי לתשלום פנסיית נכות או שאירים כתוצאה מאירוע שנגרם מאותה מחלה.

כן, ניתן בכל שלב לבחור ולשנות מסלול ביטוח. כל קרן פנסיה מציעה כיום מספר מסלולי ביטוח, ובהם תמהילים שונים של שלושת הכיסויים הביטוחיים: זקנה, נכות ושאירים. מומלץ לבחון האם מסלול הביטוח שלך מתאים למצב החיים בו אתה נמצא. לדוג' לרווקים מומלץ לוותר על הכיסוי לשארים. לאחר החתונה כדאי לבדוק את היקף הכיסוי לשארים במסלול הביטוח בו אתה נמצא. אם זאת הקרן רשאית לדרוש מילוי הצהרת בריאות במעבר למסלולי ביטוח שמגדילים את היקף הכיסוי הביטוחי. המסלולים נועדו לכל מבוטח לבחור את תמהיל הכיסוי הביטוחי המתאים לו ביותר, לפי צרכיו והעדפותיו האישיות. ניתן לשים דגש על אחד הכיסויים הביטוחיים על חשבון האחרים, למשל להגדיל את פנסיית הזקנה על חשבון פנסיות הנכות והשאירים, או לבחור לתת דגש זהה לשלושתם, כך שהפנסיה שתשולם בכל אחת משלושת המקרים תהיה דומה.

כיסויים ביטוחים- האם בכל החלפה של מסלול ביטוח נדרשת צבירה של תקופת אכשרה חדשה?

לא. תקופת האכשרה שנצברה למבוטח נשמרת במקרה של החלפת מסלול ביטוח. עם זאת, אם החלפת המסלול מביאה להגדלת של סכום הפנסיה שישולם במקרה של נכות או במקרה פטירה המבוטח יידרש לצבור תקופת אכשרה חדשה בשל ההפרש שבין סכום הפנסיה שהיה משולם לפי מסלול הביטוח הקודם לבין סכום הפנסיה שתשולם לפי המסלול החדש.

קרן הפנסיה המקיפה, כוללת את כל הכיסויים הביטוחים ולא ניתן לוותר עליהם. אלא במקרים ספיציפים. עמית רווק, אלמן או גרוש שאין לו בת זוג וילדים רשאי לוותר על הכיסוי עמית שעבר את גיל שישים יכול לבחור לוותר על הכיסוי הביטוחי בקרן הן לנכות והן לשארים, כך שכל הסכום שמופקד לקרן הפנסיה ילך לטובת החיסכון הביטוחי לשארים. ועלות כיסוי זה תצטרף להגדלת החיסכון הפנסיוני שלו. עמית שאינו נשוי ויש לו ילדים יכול.

מבוטח שהפסיק לשלם עבור כיסויים ביטוחיים אינו זכאי לקבל פנסיית נכות במקרה של אובדן כושר עבודה. לכן, במקרה זה, הוא יוכל לבקש להתחיל לקבל פנסיית זקנה.

במקרה זה השאירים יהיו זכאים לפנסיה שתחושב מתוך סך החיסכון הצבור של המבוטח, בדומה לפנסיה לה זכאים שאיריו של מבוטח לא פעיל.

אם משך ההפסקה עולה על חמישה חודשים המבוטח יהפוך מבוטח לא פעיל בקרן, כלומר לא יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי למקרה של נכות או פטירה. הכספים שנצברו עד למועד הפסקת ההפקדות יישמרו לזכות המבוטח וישמשו לתשלום פנסיית זקנה בהגיעו לגיל הפרישה או לתשלום פנסיה לשאירים במקרה של פטירה.

גיל 60 הוא הגיל המוקדם ביותר בו מבוטח רשאי להתחיל לקבל פנסיית זקנה מקרן הפנסיה. בגיל זה רשאי כל מבוטח הממשיך להפקיד כספים לקרן הפנסיה לבחור אם לשלם עבור כיסויים ביטוחיים לנכות ולשאירים או לוותר על כיסויים אלה ולהפקיד כספים למטרת חיסכון בלבד.

בפני מי שמתכנן להפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה קצובה עומדת האפשרות לשמור על הכיסוי הביטוחי לנכות ולשאירים כפי שהיה טרם הפסקת ההפקדות למשך תקופה של עד 24 חודשים אך לא יותר מהתקופה הרצופה האחרונה בה היה מבוטח. ניתן לעשות זאת באמצעות העברת סכום חודשי בגובה עלות הכיסוי הביטוחי לקרן מדי חודש, או על ידי מתן הרשאה לקרן לגבות את התשלום עבור הכיסויים הביטוחיים מתוך החיסכון הצבור בחשבונו של המבוטח. תקופה זו אף נחשבת במניין החודשים לצורך תקופת אכשרה.

מבוטח שהפסיק להפקיד כספים לקרן ובחר שלא לשמור על הכיסוי הביטוחי הופך למבוטח לא פעיל בקרן. כלומר, מי שיש לזכותו כספי חיסכון בקרן אך אינו זכאי לכיסויים ביטוחיים. מבוטח לא פעיל שהפך נכה אינו זכאי לתשלום מקרן הפנסיה, ואילו במקרה מוות של מבוטח לא פעיל, שאיריו יקבלו פנסיה שתחושב מתוך כספי החיסכון שצבר.

כל עוד המבוטח שומר על הכיסוי הביטוחי בקרן תקופת האכשרה נשמרת, אך במקרה של הפסקת הפקדות ללא שמירה על כיסוי ביטוחי תקופת האכשרה מתאפסת, ובעת חידוש ההפקדות יש לצבור את תקופת האכשרה מחדש.

אם מבוטח הפסיק את הפקדותיו לקרן לתקופה העולה על שנה, במועד חידוש ההפקדות ייקבע לו היקף כיסוי ביטוחי חדש. בנוסף משיכת כספי תגמולים גוררת קביעת היקף כיסוי ביטוחי חדש.

בגלל שבמקרה של בחירה בהבטחת תשלומים כספי הקצבה ישולמו בוודאות לפנסיונר או למי שמינה לצורך כך, בחירה בהבטחת תשלומים מקטינה את סכום הקצבה החודשי שישולם לפנסיונר לעומת המרה רגילה.

קרנות הפנסיה מאפשרות למבוטח המעוניין לקבל סכום חד פעמי במועד הפרישה להוון חלק מתשלומי הקצבה. מבוטח רשאי לבחור להוון את עד 25% מתשלומי הקצבה שהוא זכאי לקבל בחמש השנים הראשונות לפרישתו.

עמית בקרן פנסיה רשאי להתחיל לקבל קצבת זקנה מהקרן בכל גיל שיבחר החל מגיל 60.

ככלל קצבה המשולמת מקרן פנסיה חייבת במס כהכנסה מיגיעה אישית, אך על חלק מתשלומי הקצבה ניתן לקבל פטור.

קצבת הזקנה מחושבת על ידי חלוקת סכום החיסכון שצבר העמית עד לגיל הפרישה במקדם המרה. למשל, אם סכום החיסכון שנצבר עבור עמית מסוים הוא מיליון ש"ח ומקדם ההמרה המתאים הוא 200, אז על ידי חלוקת סכום החיסכון ב- 200 מתקבלת קצבה חודשית בגובה 5,000 ש"ח.

לא. אופן חישוב קצבת הזקנה זהה עבור כל המבוטחים בקרן, כל אחד בהתאם לסכום החיסכון שנצבר לזכותו ומקדם ההמרה המתאים.

אם הקצבה החודשית נמוכה מ- 5% משכר המינימום (כ- 513.65 ש"ח), תוכל לקבל את הכסף בסכום חד פעמי אך כדי לחסוך במס עליך לפנות לרשות המיסים ולבקש פטור בגין משיכה שכזו. אם לא, משיכה של הכסף בסכום חד פעמי תגרור תשלום מס בגובה 35% או המס השולי, לפי הגבוה, בדומה לכל משיכת כספים אחרת מקרן פנסיה.

מקדם ההמרה לקצבה עבור מי שנשוי מגלם בתוכו גם את ההתחייבות לתשלומי קצבה לבת זוגו של הפנסיונר לאחר מותו, ולכן הוא שונה ממקדם המתאים למי שלאחר מותו לא תשולם קצבה לשאיריו.

במידה ופרשת לפנסיה לפני 01/01/2018, הקצבה המשולמת מתעדכנת בכל חודש בהתאם לשינוי במדד. אחת לרבעון בהתאם לתוצאות המאזן הדמוגרפי של הקרן, ואחת לשנה, הקצבה מתעדכנת גם בהתאם לתוצאות המאזן האקטוארי של הקרן.

במידה בפרשת לאחר 01/01/2018, הקצבה המשולמת מתעדכנת פעם ברבעון בהתאם למאזן הדמוגרפי של הקרן, ופעם בשנה בהתאם לשינוי במדד ובהתאם לתוצאות המאזן האקטוארי של הקרן.

כן. הקצבה המשולמת מתעדכנת בהתאם למאזן האקטוארי של הקרן ולרווחי ההשקעות. במידה וקרן הפנסיה לא עמדה ביעדי ההשקעה שלפיהם חושבה הקצבה החודשית, תקטן הקצבה בהתאמה.

בטופס הבקשה לתשלום קצבת זקנה בוחרים את מסלול הפרישה הרצוי, את שיעור הקצבה אותה תקבל האלמנה לכל חייה בשיעור שלא יפחת מ 30% ולא יותר מ 100% ובמידה ומעוניינים בוחרים תקופת הבטחת תשלומים. מי שפרש לאחר 01/06/2018 רשאי לבחור שקצבת השאירים תשולם גם לילדו שטרם מלאו לו 21 שנים, וזאת עד הגיע הילד לגיל 21.

לאחר מות הפנסיונר תנהג הקרן לפי מה שנקבע בטופס הבקשה כאמור. 

אלמנה של פנסיונר שנפטר זכאית לקצבת אלמנת פנסיונר, ממועד פטירת הפנסיונר לכל חייה, וזאת בהתאם למסלול הפרישה אותו בחר העמית.

לא. עמית שיש לו בת זוג במועד פרישתו, מחויב לבחור את שיעור הקצבה שתשולם לבת הזוג לאחר מותו. שיעור הקצבה לא יפחת מ-30% מקצבת הזקנה לה זכאי העמית.

עמית שאין לו שאירים יכול לבחור במועד הפרישה באפשרות של הבטחת תשלומים, ועל ידי כך להבטיח שמספר קבוע של תשלומי קצבה (60/120/180/240 לפי בחירת העמית) ישולמו החל ממועד פרישתו. במידה והעמית עצמו לא יזכה לקבל את מלוא מספר התשלומים שבחר, התשלומים ימשיכו להיות משולמים למוטב שמינה (ככל שמינה בהודעת מינוי מוטבים) או ליורשיו (על פי דין או צוואה) בתשלום חד פעמי.

מבוטח שבחר בהיוון קצבה יקבל קצבה מופחתת, בהתאם לשיעור ההיוון אותו בחר, למשך תקופת ההיוון. כך למשל, פנסיונר שבחר בהיוון 10% מהקצבה שתשולם לו בחמש השנים הראשונות, יקבל במהלך חמש שנים אלה סכום השווה ל- 90% מהקצבה המלאה שלו, ובסיום התקופה יתחיל לקבל את סכום הקצבה המלא.

שאירי פנסיונר יהיו זכאים לקצבה מלאה (המחושבת לפי שיעור הקצבה שבחר עבורם מתוך הקצבה המלאה שלו) גם אם הפנסיונר נפטר במהלך תקופת ההיוון.

מבוטח שחתם על טופס בקשה לתשלום קצבת זקנה והתחיל לקבל כספים לא יכול לשנות את  מסלול הפרישה שבחר או את אופן קבלת הכספים. במידה ורק נחתם טופס הבקשה ועדיין לא שולמה הקצבה ניתן לבצע שינויים באופן הפרישה.

לא. מועד הפרישה בקרן הפנסיה נתון לבחירתו של כל מבוטח.

חישוב סכום הקצבה החודשית לה זכאי הפנסיונר לוקח בחשבון את הגיל בו הוא מתחיל המבוטח לקבל פנסיה. לכן סכום הקצבה החודשית של פנסיונר שפרש מאוחר יהיה גבוה יותר מאשר סכום הקצבה החודשי שלו אם היה פורש בגיל צעיר יותר, בשל השוני במשך התקופה הצפויה לקבלת הקצבה.

מי שמעוניין להתחיל לקבל קצבה מקרן הפנסיה לא חייב להמיר במועד אחד את כל החיסכון הרשום על שמו. הוא רשאי להמיר סכום מסוים בהתאם להכנסה החודשית לה הוא זקוק, ולהמיר את יתר החיסכון במועד מאוחר יותר.

אם במסגרת הפרידה החלטתם על חלוקת הנכסים בהתאם לחוק חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג, הרי שבת הזוג לשעבר תהיה זכאית לחלק יחסי מקצבת הזקנה שלך ולאחר פטירתך תהיה בת הזוג לשעבר זכאית לקבל את קצבת שאירי הפנסיונר.

מי שזכאי לקצבת נכות מקרן הפנסיה הוא עמית מבוטח שעונה על הגדרת "נכה" בתקנון הקרן. ההגדרה קובעת כי נכה הוא מי שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע בשל מצב בריאותו, וכתוצאה מכך הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו, או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו. מי שעונה על התנאים האלה במשך תקופה רצופה של 91 יום ומעלה יהיה זכאי לפנסיית נכות מהקרן.

כן. במידה והיא עומדת בכללים שקבע תקנון הקרן. למידע נוסף על הזכויות הפנסיוניות בשמירת הריון לחצי על הקישור המצורף: שמירת הריון

 • במקרה של נכות סיעודית תגדל קצבת הנכות אותה מקבלים מקרן הפנסיה ב-33%.
 • נכון לתביעות נכות עם מועד אירוע מזכה מ-01/06/2018 ואילך.

בקשתו של מבוטח לקבל קצבת נכות מהקרן נבדקת על ידי רופא קרן, שתפקידו לקבוע מס' דברים: האם המבוטח עונה על הגדרת "נכה" בהתאם לתקנון הקרן, מהו מועד האירוע המזכה, מהי דרגת הנכות ומשך הזמן שלה, האם הנכות נגרמה כתוצאה מאירוע או מחלה קודמת להצטרפות העמית לקרן או למועד הרחבת הכיסוי הביטוחי, אם הנכות נגרמה מאירוע או מחלה אשר בגינם נקבעה החרגה רפואית בקרן.

כן. ניתן להביא רופא מטעמך לוועדה הרפואית וקרן הפנסיה תשלם לו את הסכום שנקבע על ידה ומפורט בתקנון (450 ₪) או את עלות העסקת הרופא מטעם העמית, הנמוך מבניהם.

דרגת הנכות הנמוכה ביותר היא 25%, שכן על מנת לענות על הגדרת "נכה", הפגיעה בכושר עבודתו של המבוטח צריכה להיות בדרגה של 25% לפחות. דרגת הנכות הגבוהה ביותר היא 133% לעמית שמוגדר כנכה סיעודי.

לא. המקרים בהם משולמת קצבה למבוטחים בקרן פנסיה אחידים בכל הקרנות: כל קרנות הפנסיה משלמות קצבה כשהמבוטח מגיע לגיל הפרישה, במקרה נכות או במקרה מוות, אז משולמת קצבה לשאירים. בהתאם לכך, ועל מנת לשמור על אחידות בין הקרנות, בכל קרנות הפנסיה ישנה הגדרה אחידה למקרה נכות. כמו כן, בכל הקרנות הזכאות לקצבת נכות כוללת גם שחרור מפרמיה.

הזכאות לקצבת נכות מקרן הפנסיה כוללת למעשה שני סכומים להם זכאי הנכה מדי חודש. הראשון הוא הקצבה המשולמת לו מדי חודש, ונועדה להחליף את משכורתו החודשית, השני הוא סכום המשולם לחשבונו בקרן הפנסיה, ונועד להחליף את ההפקדות החודשיות בגין הנכה לקרן. בדומה לקצבת הנכות, גם השחרור מפרמיה מחליף את ההפקדות לקרן באופן יחסי, בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה. סכום השחרור מורכב מרכיבי התגמולים (עובד ומעסיק) וכן ממה שהיה אמור להיות מופקד לרכיב הפיצויים, והוא מוגדר כרכיב תגמולים לכל דבר ועניין.

קצבת נכות כפולה ב-60 ימי התשלום הראשונים של קצבת הנכות. פרנצ'יזה מגדילה את הפיצוי המתקבל אך לא מקצרת את זמן ההמתנה עד לקבלת הפיצוי.

ניתן לבחור באפשרות להעלאה קבועה של קצבת הנכות בשיעור של 2% בשנה. האפשרות הזאת מתאימה לכל מי שצופה גידול בהכנסתו העתידית. נכון לתביעות נכות עם מועד אירוע מזכה מ-01/06/2018 ואילך.

מי שהוא מבוטח פעיל בקרן הפנסיה במועד בו איבד את כושר עבודתו יהיה זכאי לקצבת נכות מהקרן. מבוטחים שיש לזכותם יתרת חיסכון בקרן, אך אינם מפקידים כספים בשוטף או אינם רוכשים כיסוי ביטוחי, אינם זכאים לקצבת נכות.

כאמור, זכאותם של מבוטחים בקרן הפנסיה לקבלת קצבת נכות מהקרן נקבעת על ידי רופא הקרן, בהתאם להגדרת הנכות בקרן. הכרה במבוטח כנכה על ידי גוף אחר אינה מקנה זכאות לקבלת קצבה מהקרן.

מבוטח פעיל שאיבד את כושרו לעבוד זכאי להגיש בקשה לקבלת קצבת נכות כל עוד לא הגיע לגיל הפרישה במסלול הביטוח החל עליו במועד האירוע המזכה. גיל הפרישה המקסימאלי בכל קרנות הפנסיה הוא 67, ומכאן שמבוטח יכול לרכוש כיסוי ביטוחי לנכות עד גיל 67 לכל המאוחר. לאחר גיל זה, גם אם המבוטח ממשיך להפקיד כספים לקרן, הוא כבר אינו יכול לרכוש כיסויים ביטוחיים, ומלוא ההפקדה מיועדת לחיסכון.

תשלום קצבת הנכות יופסק באופן אוטומטי בהגיע הנכה לגיל הפרישה במסלול הביטוח החל עליו במועד האירוע המזכה, והעמית יוכל לבקש להמיר את היתרה שנצברה לו עד לאותו המועד לקצבת זקנה.

קצבת הנכות נגזרת משלושה פרמטרים: השכר הקובע בקרן, היקף הכיסוי הביטוחי לנכות במסלול הביטוח בו בחר ודרגת הנכות שקבע לו רופא הקרן.

היקף הכיסוי הביטוחי המרבי לנכות אותו ניתן לרכוש בקרן פנסיה הוא 75%. לכן מי שבחר במסלול ביטוח המקנה לו את היקף הכיסוי המרבי לנכות, ודרגת הנכות שלו מלאה, יהיה זכאי לקצבת נכות בגובה 75% מהשכר ממנו הפקיד לקרן.

מי שהוכר כנכה זכאי לקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה, ואינו יכול לבחור למשוך את הכסף בסכום חד פעמי.

מי שמצטרף לקרן פנסיה זכאי לכיסוי ביטוחי מלא החל מהיום הראשון, ללא קשר לסכום החיסכון הצבור על שמו בקרן (מלבד בשל מחלה קודמת). סכום הקצבה שתשולם לו במקרה נכות יחושב לפי השכר הקובע שלו בקרן והיקף הכיסוי הביטוחי שלו בקרן, ללא קשר למשך תקופת הביטוח. יחד עם זאת, על עמית שהצטרף לקרן תחול תקופת אכשרה למשך 60 חודשי ביטוח רצופים החל מחודש ההצטרפות ועד למועד האירוע המזכה. תקופת האכשרה תחול בשל אירוע מזכה הנובע מתאונה, מחלה, מום או כל מצב רפואי שאירעו או החלו לפני מועד הצטרפות העמית לקרן.

מקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה נחשב למבוטח פעיל בקרן, ולכן במקרה פטירה יקבלו שאיריו קצבת שאירי עמית מבוטח (שכונה בעבר עמית פעיל). עם זאת, יש לשים לב כי מי שזכאי לקבל קצבת נכות מהקרן נחשב למבוטח פעיל באופן יחסי לדרגת נכותו. כך שמי שזכאי לקצבת נכות מלאה, שאיריו יהיו זכאים לקצבת שאירים מלאה, ומי שזכאי לקצבת נכות חלקית, נדרש להמשיך להפקיד דמי גמולים לקרן בשל החלק בגינו אינו מקבל קצבת נכות, על מנת ששאיריו יהיו זכאים לקצבה מלאה.

על מי שהיה זכאי לקבל קצבת נכות מהקרן במהלך 24 החודשים שקדמו למועד הפרישה חלה מגבלה לעניין בחירה בהבטחת תשלומים.

נכון לתביעות נכות עם מועד אירוע מזכה מ- 01/06/2018 ואילך.

נכה, ובוודאי נכה חלקי, רשאי לעבוד ולקבל במקביל קצבת נכות מקרן הפנסיה. במקרה שהמשכורת יחד עם קצבת הנכות עולה על הכנסתו של המבוטח קודם הפיכתו לנכה, יקוזז חלק מקצבת הנכות שלו בהתאם לחישוב המפורט בתקנון הקרן.

בנושאים רפואיים ניתן לערער לועדה הרפואית תוך 90 יום ממועד הודעת החברה על החלטת רופא הקרן.

על החלטת הועדה הרפואית ניתן לערער לועדה הרפואית לערעורים תוך 90 יום ממועד הודעת החברה על החלטת הועדה הרפואית.

החלטת הוועדה הרפואית לערעורים בסוגיות רפואיות היא סופית ותחייב את הצדדים לכל דבר ועניין, ולא תהיה ניתנת לערעור או לתקיפה בכל דרך שהיא.

נכון לתביעות נכות עם מועד אירוע מזכה מ- 01/06/2018 ואילך.

כל קרנות הפנסיה מקזזות מתשלומי קצבת הנכות קצבה המשולמת לזכאים מהמוסד לביטוח לאומי בגין תאונות עבודה או מחלות מקצוע, ממשרד הביטחון, ממשטרת ישראל או משירות בתי הסוהר.

ניתן להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות במשך 3 שנים ממועד קרות האירוע.

במקרה של פטירת מבוטח, קרן הפנסיה תשלם קצבה לשאיריו על פי הגדרתם בתקנון. השאירים הם בת זוג, בן עם מוגבלות, ילדים עד גיל 21, ובמקרים מסוימים גם הוריו.

אלמנה של מבוטח, בן עם מוגבלות והורה זכאים לקצבה חודשית לכל ימי חייהם. ילדים זכאים לקצבה חודשית עד הגיעם לגיל 21.

השאירים חייבים לקבל קצבה ואינם רשאים לבחור במשיכה של הכספים בסכום חד פעמי, למעט אם מדובר בקצבאות נמוכות מאד (ראה בהמשך) ולמעט במקרה של יתום שבעת פטירת המנוח היה מעל לגיל 18, והמנוח לא הותיר אחריו אלמנה, שיהיה רשאי להוון את קצבאות השאירים שהיה זכאי לקבל עד הגיעו לגיל 21, ולקבל את הסכום המהוון כתשלום חד פעמי.

נכון לתביעות שארים עם מועד אירוע מזכה מ-01/06/2018 ואילך.

השאירים יקבלו קצבה חודשית, בהתאם לתקנון הקרן. במידה והסכום שבחיסכון גדול מסכום הקיצבאות שנקבע לשארים, יוגדלו הקצבות המשולמות.

במידה וסכום הקצבאות המשולם לכל השאירים נמוך מ- 5% משכר המינימום (כ-513.65 ש"ח), רשאי כל שאיר לבחור בין קבלת קצבה בניכוי דמי ניהול בשיעור של 6% לבין משיכת חלקו ביתרה הצבורה של העמית שנפטר.

נכון לתביעות שארים עם מועד אירוע מזכה מ-01/06/2018 ואילך.

כן. בהתאם לתקנוני קרנות הפנסיה, אין הבדל בין ידועה בציבור לבין מי שנשואה למבוטח לצורך קבלת קצבת שאירים.

כן. במידה והוכרו כידועים בציבור של העמית.

בהתאם לתקנוני קרנות הפנסיה, במקרה וקיימים שאירים, הם הזכאים לכספים במקרה פטירת מבוטח, ואין אפשרות להוריש כספים לאנשים נוספים. הקרן תשלם את קצבת השאירים לשאירים, שזכאותם לקצבת השאירים היא עצמאית ואינה תלויה בבחירתו של המבוטח למי יורש את כספו.

חישוב הקצבה נעשה בצורה שונה עבור עמית מבוטח ועמית שאינו מבוטח. עבור עמית מבוטח (מי שמפקיד כספים באופן שוטף לקרן או שיש לו כיסוי ביטוחי), קצבת השאירים נגזרת משני פרמטרים: השכר הקובע של המבוטח בקרן והיקף הכיסוי הביטוחי לשאירים במסלול הביטוח בו בחר.

הקצבה לשאירי עמית לא מבוטח מחושבת על ידי חלוקת סך החיסכון הצבור על שם העמית בקרן במקדם המרה המתאים למינה, גילה ושנת לידתה שת בת הזוג ולגילאי הילדים.

הפנסיה לשאירי מבוטח לא מבוטח מחושבת על ידי חלוקת סך החיסכון הצבור על שם המבוטח בקרן במקדם המרה המתאים למינה, גילה ושנת לידתה שת בת הזוג ולגילאי הילדים.

מי שמצטרף לקרן פנסיה זכאי לכיסוי ביטוחי מלא החל מהיום הראשון, ללא קשר לסכום החיסכון הצבור על שמו בקרן (מלבד בשל מחלה קודמת). סכום הקצבה שישולם לשאירים יחושב לפי השכר הקובע של המבוטח בקרן והיקף הכיסוי הביטוחי שלו בקרן, ללא קשר למשך תקופת הביטוח.

במקרה זה כספי החיסכון ישולמו בסכום חד פעמי למי שמינה כמוטבים בקרן, ואם לא מינה מוטבים הם ישולמו ליורשים על פי דין.

כן. הזכאות של אלמנה לתשלומי קצבת שאירים ניתנת לה לכל חייה, בין אם נישאה לאחר ובין אם לאו.

יש להגיש תביעה לקבלת קצבת שאירים בגין מנוח שנפטר בהיותו עמית מבוטח (עמית פעיל) עד לתום 7 שנים ממועד הפטירה. ככל שתביעת שאירים תוגש לאחר מכן, לא יהיו השאירים זכאים לקבל קצבת שאירי עמית מבוטח (שהיא נגזרת של השכר שבוטח בקרן), אלא יהיו זכאים לקבל קצבת שאירי עמית לא מבוטח (שמחושבת בהתאם ליתרה הצבורה ועשויה להיות נמוכה משמעותית מהסכום שהיה משולם לשאירים, אילו היתה מוגשת תביעת השאירים בזמן).

צו ההרחבה לפנסיית חובה, קובע כי יש להתחיל לבצע הפקדות עבור העובדים לפנסיה חצי שנה מתחילת העבודה במידה ולעובד לא היה הסדר פנסיוני קודם. במקרה ולעובד לא רטרואקטיבית מתחילת העבודה. צו ההרחבה אינו מתייחס לשאלה האם החיסכון הפנסיוני הקודם היה פעיל או לא. היה הסדר קודם, אין צורך לבצע את ההפקדות רטרואקטיבית.

כן, קיימת חובה להפקיד לפנסיה היא חובה עבור כל שכיר במשק. עלייך לשלם לפנסיה לעוזרת הבית כפי שאת משלמת עבורה לביטוח לאומי. כמו לעוזרת בית צריך לשלם פנסיית חובה גם למנקה חדר מדרגות בבניין משותף או למטפלת לילדים. לחץ לביצוע הפקדות במסגרת ביטוח פנסיוני לעובדי משק בית.

כן, בתיקון לצו ההרחבה שנחתם בשנת 2011 נקבע כי עובד שמקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי ואינו מקבל קצבה מגורם אחר יהיה זכאי להמשך הפקדות לפנסיה.

כן, צו ההרחבה חל גם על מי שעובד לפי שעות ובמידה ואתה עובד יותר משישה חודשים אצל אותו המעסיק.

אמנם צו ההרחבה קובע כי על המעסיק לחסוך בקרן פנסיה מקיפה או בקופת גמל לקצבה הכוללת כיסויים למקרה מוות ונכות. אך אין בסמכותו של צו זה לפגוע באפשרותו של העובד להחליט בעצמו (על פי סעיף 20 לחוק קופות הגמל) באיזה מוצר פנסיוני הוא מעוניין לבצע את החיסכון. על העובד להודיע למעסיקו במידה והוא מעוניין בבחירה אחרת השונה מבררת המחדל.

עובדים אשר עד למועד חתימת הסכם היו מבוטחים בקרן פנסיה עבור רכיבי תגמולים בלבד, יהנו כעת גם מהפקדות הפיצויים לקרן הפנסיה וזאת מבלי לפגוע בזכותם להפקדות  התגמולים באחוז שקדם להסכם. לדוגמא:  עובדים שבשנת 2013 הפקידו עבורם לקרן פנסיה 5% תגמולי עובד ו-5% תגמולי מעסיק. חייב מעסיקם להפקיד עבורם כעת גם 5% עבור פיצויים ובשנת 2014, 6% עבור פיצויים.

קבע המחוקק כי פיצויים שהופקדו במסגרת צו ההרחבה לפנסיה חובה יהיו שייכים לעובד גם בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים. כלומר גם העובד סיים את עבודתו מרצונו עדיין יהיו שייכים לו כספי הפיצויים שהופקדו בקרן הפנסיה. זאת במידה והכספים ישמרו על לגיל פרישה. במידה ויבוא העובד למשוך את הכספים לפני גיל פרישה המעסיק יהיה רשאי יחד עם זאת, במידה והעובד סיים את עבודתו בנסיבות שמזכות אותו בפיצויי פיטורים, הוא יהיה זכאי לפיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, משכורת עבור כל שנת עבודה. המעסיק יצטרך לבצע השלמה של כספי הפיצויים מעבר לאלה שהופקדו בקרן הפנסיה  לבקש חזרה את החזר הכספים מקרן הפנסיה.

מסלולי יעד לפרישה הם סדרה של מסלולי השקעה שמתאימים את תמהיל ההשקעה שלהם לטווח ההשקעה שמצוין בשם המסלול. לדוגמא מסלול יעד לפרישה 2040 יתאים למי שמתכנן לפרוש בשנת 2040. הרכב הנכסים התנודתיים במסלול ילך ויקטן ככל ויתקרב מועד הפרישה.

נכסים תנודתיים הם נכסים המושפעים יותר משינויים בשוק ההון, מדובר במניות ובאגרות חוב בעלות מח"מ (מחזור חיים ממוצע) ארוך. תיק בעל יותר נכסים תנודתיים יהיה חשוף יותר לשינויים בשוק ההון.

בעולם המערבי קרנות היעד, Target Fund, משווקות כבר שנים והם צוברות הצלחה רבה. בישראל מנורה מבטחים היא הראשונה שמציעה לחוסכים שלה את האפשרות לראש שקט וחיסכון במסלולי היעד.

הרכב ההשקעות במסלול היעד משתנה באופן אוטומטי כך שהלקוח לא צריך לבצע פעולות בחשבון בכדי להתאים את המסלול לשינויים בגילו. לדוגמא, מסלול יעד לפרישה 2045 מורכב כיום מ-35% השקעה במניות. ככל ומועד הפרישה מתקרב, אחוז המניות בתיק הולך ופוחת. ואחוז אגרות החוב לטווח קצר הולך וגדל.

במסלול הכללי מנוהלים נכסים של עמיתים מסוגים שונים, כאלה שהתחילו את החיסכון לפנסיה וכאלה שעומדים ערב לפני פרישה, דבר המקשה על מנהל ההשקעות לבנות מדיניות השקעה המתאימה לכל העמיתים. במסלולי היעד מנוהלים כספים של עמיתים בעלי מאפיינים דומים (שנת לידה, תפיסת סיכון). מנהל ההשקעות יכול לבנות מדיניות השקעה שמתאימה לאותם העמיתים. בעוד שבמסלול הכללי הרכב ההשקעות ואחוז המניות בתיק נשאר דומה לאורך השנים ואילו גיל העמית הולך ועולה. במסלולי היעד לפרישה אחוז המניות בתיק (ואחוז הנכסים התנודתיים) הולך ופוחת ככל ומתקרב המועד לפרישה. מסלול יעד מסיר ממך את האחריות לדאוג לתמהיל ההשקעות שלך בפנסיה לאורך השנים באמצעות שינוי מסלול התמהיל בכל שנה.

בשנים האחרונות נפתחו קופות שונות המאפשרות לבחור תיק המושקע במניות או תיק המושקע באגרות חוב. ניהול קופות מסוג זה מחייב את החוסך מצד אחד להישאר עם אצבע על הדופק בהתאם למגמות הצפויות בשוק ההון ומצד שני החוסך חייב לפתח מיומנות של מנהל תיקים מקצועי. מחקרים רבים מראים כי מרבית העליות בשוק ההון מושגות בימים בודדים. חוסכים שנמצאו מחוץ לשוק ההון באותם ימים ישיגו תשואה הנמוכה משמעותית מתשואת השוק. מסלולי היעד משקיעים ברכיב מנייתי בהתאם לגיל החוסך. המסלולים מקטינים את רכיבי הסיכון בתיק ההשקעות באופן רציף ובמועדים קבועים כך שחוסך שמתקרב לגיל פרישה ימצא את עצמו ללא נכסים תנודתיים בתכנית הפנסיה וזה מבלי לעקוב ולהעביר הוראות לקרן הפנסיה.

כיום ישנם תשעה מסלולי יעד עם מועדי פרישה שונים. ניתן לבחור את מסלול היעד הקרוב ביותר למועד הפרישה המתוכנן שלך. ניתן לבצע שינוי במסלול ההשקעה במהירות ובקלות באמצעות מרכז קשרי הלקוחות או באמצעות מנהלי התיקים והחטיבות ברחבי הארץ.

כן, ניתן לבחור מסלול יעד אחד לרכיב התגמולים ומסלול יעד שונה לרכיב הפיצויים. לשינוי מסלול ההשקעה ברכיב הפיצויים נדרש אישור המעסיק או אישור שחרור כספי פיצויים במידה ומדובר בכספי פיצויים של מעסיקים קודמים.

כאשר מגיע היעד לפרישה הנקוב בראש המסלול, רמת הסיכון הקיימת בתיק היא מינימאלית. מטרתו של מנהל ההשקעות היא לשמור על ערכו של הכסף שנצבר עד שתחליט למשוך אותו כפנסיה.

כן, ניתן לבחור מסלול יעד נמוך ממועד הפרישה. חשוב לזכור כי החל משנת היעד המסלול לא יכיל כמעט נכסים תנודתיים ועשוי לצבור תשואה הנמוכה מהתשואה אותה יכולת להשיג במסלולים אחרים המתאימים לגילך.

כן, ניתן לבחור במסלול יעד לפרישה הגבוה ממועד הפרישה המתכנן שלך. חשוב לזכור כי רמת הסיכון שלך בתיק תהייה יותר גבוהה ומושפעת משינויים בשוק ההון.

מיזוג קופות מצמצם מסלולים מקבילים מצד אחד, ושומר על ההיצע של מגוון מסלולי השקעה עבור העמיתים מצד שני.המיזוגים המתבצעים במנורה מבטחים מאושרים ומפוקחים על ידי משרד האוצר ולאורך כל שלב ושלב מלווה מנורה מבטחים גמל בשירותי התפעול של בנק הפועלים ובנק לאומי, הבנקים הגדולים בישראל המפוקחים על ידי המפקח על הבנקים.

רצוי לבדוק מעת לעת את ההתאמה בין מדיניות ההשקעה לצרכיך, בכל עת קיימת בפניך האפשרות לעבור לכל מסלול/ קופה אחר/ת במנורה מבטחים.

לא.  

לא. מערכות ניהול קופות העמיתים מבצעות עדכון אוטומטי בגין כל שינוי שחל בקופה או במסלול.

בחלק מן המקרים משתנים מספרי החשבון. במידה ושונה מספר חשבונך יש באפשרותך להכנס למחשבון המרה על מנת לאתר את מספר חשבונך החדש, לצפייה במחשבון ההמרה.

טפסי בקשות הצטרפות והעברה לקופות או למסלולים הנקלטים (המתמזגים) יתקבלו במנורה מבטחים גמל ויכובדו עד יום טרם המיזוג. טפסי בקשות שיתקבלו ביום המיזוג ולאחריו לא יכובדו, גם אם נחתמו טרם המיזוג.

טפסים ישנים שהבקשה בהם מתייחסת להצטרפות ו/או העברה לקופה שלא התמזגה ו/או שינתה מדיניות השקעה, יתקבלו ויכובדו גם לאחר המיזוג.

בסמוך למיזוג ישונו טפסי ההצטרפות וההעברה.

על פי תקנות משרד האוצר, במידה וישנה בקשה הממתינה לביצוע, חל איסור על הקופה המעבירה לדחות את הבקשה. יחד עם זאת, במקרה של העברה לקופה לא קיימת (קופה שהתמזגה), תהיה עילה לגוף המעביר לדחות את הבקשה, עד לעדכון העמית בנוגע למיזוג, שמשמעותו עבור העמית הינה ביצוע ההעברה לקופה הקולטת.

על פי תקנות משרד האוצר חל איסור לדחות העברות יוצאות.

בתקופה הסמוכה למיזוג, מערכת מס"ב והמערכת הבנקאית יזהו מספרי מ"ה של קופות אשר מוזגו, וההפקדות יופנו אוטומטית אל מספר מ"ה החדש של הקופה ואל מספר העמית.

פוליסת הביטוח שברשותך מבטיחה לך ביטחון כלכלי ותסייע לך ולקרובייך בעת קרות מקרה הביטוח. לפיכך, בטרם תעביר בקשה להוספה או להגדלה של הכיסויים שבפוליסה, מומלץ שתפנה לסוכן הביטוח לקבלת הסבר בנוגע למשמעות הגשת הבקשה ולקבלת סיוע בהתאמת הכיסויים לצרכיך וליכולתך. כחלק מהתהליך תתבקש למלא טופס בקשה להגדלה של הכיסויים וכן למלא הצהרת בריאות ולהעבירם אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך.

שים לב: במידה ובעל הפוליסה אינו המבוטח הראשי, יש להחתים את בעל הפוליסה.

לטופס בקשה לחץ כאן.  

באפשרותך להגדיל בכל עת את סכום הביטוח אשר ישולם למוטביך או יורשיך במקרה של פטירה. בטרם תעביר בקשה להגדלה של הכיסויים שבפוליסה, מומלץ שתפנה לסוכן הביטוח לקבלת הסבר בנוגע למשמעות הגשת הבקשה ולקבלת סיוע בהתאמת הכיסויים לצרכיך וליכולתך. 

כחלק מהתהליך תתבקש למלא טופס בקשה להגדלה של הכיסויים וכן הצהרת בריאות ולהעבירם אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך.

לטופס בקשה לחץ כאן.   

באפשרותך לצפות בהעתק מהדיווחים שלך באזור המידע אישי באתר האינטרנט של החברה (לכניסה/הרשמה למידע האישי לחץ כאן). 

כמו כן, באפשרותך לקבל את הדיווח השנתי או הרבעוני ישירות למייל ללא כניסה למידע האישי על ידי הזדהות לפי ת"ז ותאריך הנפקה (שימו לב! בכדי שתוכלו לקבל את הדו"ח למייל, כתובת הדואר האלקטרוני והטלפון הנייד צריכים להיות מעודכנים במערכות החברה). למעבר לעמוד דוחות בקליק לחץ כאן.  

ניתן גם לפנות לסוכן הביטוח שלך או למוקד שירות לקוחות או באמצעות פנה אלינו

הדיווח השנתי מכיל בין היתר גם מידע על סכומי הביטוח, תשואה, דמי ניהול וסכומים שהפקדת בפוליסה.

באפשרותך לבדוק את פוליסות הביטוח ואת התכניות הפנסיוניות באמצעות סוכן הביטוח שלך או באתר האינטרנט של החברה. לכניסה/הרשמה למידע האישי לחץ כאן. תוכל גם ליצור קשר באמצעות פנה אלינו באתר.

באפשרותך לעדכן את פרטייך האישיים (מס' טלפון, דואר אלקטרוני, כתובת מגורים) באמצעות אתר האינטרנט של החברה. לעדכון פרטים אישיים דרך המידע האישי, לחץ כאן.   

באפשרותך לשנות את אמצעי התשלום (כרטיס אשראי והוראת קבע) עבור הפוליסה שרכשת. כחלק מהתהליך הבקשה לעדכון אמצעי תשלום, תתבקש למלא טופס עדכון פרטי תשלום. את טופס עדכון אמצעי התשלום עלייך להעביר אלינו באחת מן הדרכים הבאות:

 • ישירות למשרדי החברה בדרכים הבאות: בפקס 03-7602746, כתובת מייל life-t@menora.co.il, דואר ישראל: אלנבי 115 תל אביב.
 • באמצעות סוכן הביטוח שלך.
 • באמצעות פנה אלינו.  

לטופס בקשה לעדכון אמצעי תשלום, לחץ כאן.  

באפשרותך להגדיר מוטבים אליהם יועברו כספי הפוליסה לאחר פטירתך, חלילה.  

בנוסף, תוכל להגדיר את אחוזי החלוקה בין המוטבים ולשנות את המוטבים בהתאם לרצונותייך בכל עת. את הבקשה יש להגיש על טופס "בקשה לשינויים כלליים" בפרק "עדכון מוטבים".

 • בטופס זה תתבקש למלא פרטים אודות כל מוטב: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, קרבה, וחלק יחסי של כל מוטב בכספים.
 • יש לצרף צילום תעודת זהות שלך כולל ספח. 

את טופס ההודעה עלייך להעביר אלינו באחת מן הדרכים הבאות:

 • ישירות למשרדי החברה בדרכים הבאות: בפקס 03-7602746, כתובת מייל life-t@menora.co.il, דואר ישראל: אלנבי 115 תל אביב. 
 • באמצעות סוכן הביטוח שלך. 
 • באמצעות פנה אלינו.  

לטופס בקשה לחץ כאן.  

אם הפוליסה שלך הגיעה לתום ביטוח, תוכל לפדות את הפוליסה על פי התנאים הבאים: הכספים יושלמו לבעל הפוליסה או למוטב בחיי הפוליסה.   

מסמכים הנדרשים לפירעון הפוליסה: 

 • בקשת בעל הפוליסה או המוטב בפוליסה.
 • צילום ת"ז של בעל הפוליסה או המוטב. 
 • צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק.

לטופס פדיון לחץ כאן.   

תשלום סכום ביטוח במקרה מות המבוטח, אשר משולם למוטבים, כפי שקבע המבוטח בהצעה לביטוח ובהעדר מוטבים אזי ליורשים על פי חוק. תשלום כספי הפיצויים ישולמו לשאירים על-פי חוק.

תשלום פיצוי חודשי למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה או מתאונה על פי הגדרתם בפוליסה. תשלום הפיצוי החודשי הינו עיתי וישולם החל מתום תקופת ההמתנה המפורטת בפוליסה. סכום הפיצוי אינו יכול לעלות על 75 אחוזים משכרו של המבוטח 12 חודשים טרם קרות האירוע הביטוחי.

תשלום סכום ביטוח חד פעמי במקרה של נכות צמיתה, בעטיו של אירוע תאונתי כהגדרתו בפוליסה.

עד 30 יום מיום קבלת כל המסמכים הדרושים לצורך בירור התביעה.

יתכנו מקרים בהם נפנה להזמנת תיק רפואי מקופת החולים או ממוסד רפואי אחר או שנפנה אותך להיבדק על ידי רופאים מטעמנו ועל חשבוננו. הודעה מתאימה תישלח על כך.

במקרים בהם אנו פועלים לאיסוף תיקו הרפואי של המבוטח, אנו מחויבים להציג בפני המוסד הרפואי טופס ויתור סודיות חתום על ידי המבוטח. טופס זה מהווה חלק בלתי נפרד מטופס התביעה.

עד 30 יום מקבלת כל המסמכים הדרושים לצורך בירור התביעה. ישנם מקרים לא רבים, בהם נפנה להזמנת תיק רפואי מקופת החולים ואז נודיעך על כך. הזמנת תיק רפואי עשויה להאריך את זמן הטיפול בתביעה.

תקופת זמן רצופה, המתחילה לגבי כל מבוטח מתאריך תחילת תקופת הביטוח ומסתיימת בתום 90 יום לגבי כיסויי הפוליסה, אלא אם צוין במפורש אחרת בתנאי הפוליסה. תקופת האכשרה תחול לגבי כל מבוטח פעם אחת בלבד בתקופות ביטוח רצופות ותחול מחדש בכל פעם בה צורף המבוטח לביטוח מחדש, בתקופות ביטוח בלתי רצופות. 

מקרה ביטוח שאירע בתקופת האכשרה דינו כמקרה ביטוח שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח.

פירוט התוכניות לרבות הנספחים מופיע באתר האינטרנט של החברה. לחץ כאן למעבר לפירוט תכניות הבריאות של מנורה מבטחים. 

אי מתן כיסוי ביטוחי למקרי ביטוח הקשורים לאיבר או איברים בגוף, או למחלות מסוימות.

תוספת פרמיה בשיעור מסוים , המביא בחשבון את מצבו הרפואי של המבוטח. תוספת הפרמיה נדרשת עקב מצב בריאות של מבוטח שהינו מתחת לנורמה, וחושף את חברת הביטוח לסיכון גבוה יותר מהרגיל.

מאחר ומדובר ברכישת כיסוי נוסף , רק סוכן ביטוח בעל רישיון מתאים רשאי לשווק כיסויים ביטוחיים נוספים.

טופס ויתור סודיות נדרש על מנת שנוכל לקבל מידע ומסמכים אודות מצבך הרפואי לצורך בירור זכאותך על פי תנאי הפוליסה. טופס ויתור סודיות הנו חלק מטופס התביעה וחובה למלאו לצורך הטיפול בתביעה.

פיצוי - תגמולי הביטוח המשולמים בעת קרות מקרה הביטוח, אשר סכומיהם נקבעו מראש בפוליסה, ללא קשר להוצאות שהוציא המבוטח בפועל.

שיפוי - תגמולי הביטוח המשולמים בעת קרות מקרה הביטוח, כגובה ההוצאות שהוציא המבוטח בפועל, ובלבד שלא יעלו על תקרת תגמולי הביטוח הנקובה בפוליסה.

פירוט הכיסויים והתקרות בפוליסה מציינים בדף פרטי ביטוח וכן נשלחים אחת לשנה במסגרת הדיווח השנתי. בנוסף ניתן לפנות למוקד קשרי הלקוחות לקבלת מידע נוסף. 

למעבר לעמוד מוקדי שירות לקוחות לחץ כאן.  

כן , ניתן להוסיף ילדים לפוליסות הבריאות השונות באמצעות סוכן הביטוח.

רשימת הרופאים הנמצאים בהסכם עם מנורה מבטחים מפורטים באתר האינטרנט. 

למעבר לעמוד איתור רופאים לחץ כאן

עד 30 ימים מהמועד שיהיו בידנו מלוא המידע והמסמכים הנדרשים לבירור התביעה.

יש לבדוק בדף הרשימה המצורף לפוליסת הביטוח של חברתנו את סוג הכיסוי אשר נרכש לדירה המבוטחת. אם  נרכש כיסוי לנזק מים ע״י חברת שחר נזקי צנרת (טלפון: 5420*) או חברת פמי (טלפון: 03-5688182), או חברת ש.כ.ל (טלפון: 8888*), התיקון יבוצע אך ורק באמצעות החברות הנ"ל ויש לפנות באופן מיידי אל המוקד שלהם ולדווח להם אודות האירוע.

מדובר בשיעור הנזק האמיתי שנגרם על פי שווי שוק, כאשר הרעיון הוא להשיב את המבוטח או צד ג' למצבו ערב קרות מקרה הביטוח, תוך התחשבות בבלאי החל על הנכס הניזוק.

חברת מנורה עובדת עם ספק השרות של שגריר, לפני פניה למוקד שגריר יש לבדוק האם נרכשה ההרחבה בפוליסת הביטוח שלך. מספר הטלפון של מוקד שגריר 8888* או 03-5578888.

ניתן לקבל הצעת מחיר באמצעות סוכן ביטוח או בפנייה באמצעות פנה אלינו.

לפרטי הביטוח לחץ כאן

על גבי תעודת החובה מופיע שם סוכן הביטוח, יש לפנות לסוכן הביטוח לצורך חידוש ביטוח התעודה. לתשומת לבכם, בניגוד לענפים אחרים, ביטוח החובה לא נכנס לתוקף לפני מועד התשלום.

לפרטי הביטוח לחץ כאן

לפרטי הביטוח לחץ כאן

אם נפצעת בזמן שנהגת ברכב, עליך לפנות אל חברת הביטוח אשר ביטחה בביטוח חובה את הרכב בו נהגת. אם נפצעת בזמן שנסעת ברכב בו מישהו אחר נהג, עליך לפנות אל חברת הביטוח אשר ביטחה בביטוח חובה את הרכב בו נסעת. אם נפצעת כהולך רגל עליך לפנות אל חברת הביטוח אשר ביטחה בביטוח חובה את הרכב אשר פגע בך.

אתה יכול לפנות אל סוכן הביטוח ולהעביר אלינו באמצעותו את הטפסים הנדרשים לפתיחת תביעה, או לחילופין לשלוח אותם ישירות אלינו לכתובת: מנורה מבטחים, אלנבי 115 תל אביב 6581708 לידי מחלקת תביעות גוף חובה או לפקס 03-7604059. כמו כן, לרשותך מוקד טלפוני פעיל בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00 בטלפון: 03-7107116.

תאונות שהתרחשו עד 31.12.2009, חברת הביטוח שביטחה את הרכב המעורב בתאונה תשלם את החשבון (קרן בלבד).

תאונות שהתרחשו אחרי 1.1.2010 - כמפורט להלן:

אם פונית על ידי אמבולנס רגיל (לא טיפול נמרץ) ולא אושפזת ביום האירוע - חברת הביטוח תשלם. שלמו החשבון במועדו והעבירו אלינו הקבלה.

אם פונית באמבולנס טיפול נמרץ ו/או אושפזת - קופת החולים תשלם. אם התאונה מוגדרת כתאונת עבודה, עליכם להפנות את הדרישה לביטוח לאומי.

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, נועד להבטיח שכל נפגע בתאונת דרכים יהיה זכאי לפיצוי כספי (בהתאם למקרה), ללא קשר למידת אשמתו בתאונה.

עם קבלת מסמכי התביעה או קבלת הודעה על הנזק בחברתנו, אנו נשלח אליכם מכתב המאשר את פתיחת התביעה, נציין את שם המטפל בתביעה וכן אילו עוד מסמכים נדרשים לנו לצורך המשך טיפול. כמו כן, תוכלו לעקוב אחר מהלך הטיפול בתביעתכם באתר האינטרנט של החברה.

לכניסה למידע האישי לחץ כאן.  

יש לפנות למרכז דיווח בטלפון 03-7107107 או לשלוח טופס הודעה לפקס מספר 03-7608026.

יש לבדוק בדף הרשימה המצורף לפוליסת הביטוח של חברתנו האם נרכש כיסוי לגרירה. אם כן, יש לפנות ישירות למוקד של חברת שגריר (טלפון: 8888*). אם לא, יש לפנות לסוכן הביטוח.

מוסכי ההסדר הינם מוסכים מורשים (חלקם אף מוסכים מורשים מטעם היבואן) ועצמאיים שנבחרו על ידנו בקפידה. כאשר בנוסף לכך, התיקון בהם מקנה שורה של הטבות, בין היתר: אנו נשלם ישירות למוסך ולשמאי עבור עבודתם, מבלי שתצטרך לממן הנזק כמימון ביניים, יסופק לך רכב חלופי מיידי: “מפתח תמורת מפתח״, החל מהיום הראשון (אם יש חוסר בחלק המצריך החלפה – תוגבל התקופה לקבלת רכב חילופי ל־7 ימים ממועד הגעת  החלק עד לגמר התיקון).

למעבר לרשימת מוסכי ההסדר לחץ כאן. 

הרשימות נמצאת באתר האינטרנט. למעבר לעמודי מוסכי הסדר לחץ כאן, למעבר לעמוד שמאי חוץ לחץ כאן. 

במידת הצורך, ניתן לבקש מסוכן הביטוח או מהמוקד הטלפוני של מנורה לפקסס אליך את הרשימות.

לפניך שתי אפשרויות (מלבד האפשרות לפנות לחברת הביטוח שלך):

 • לתקן את רכבך במוסך הסדר של חברתנו, בכפוף לקבלת אישור.
 • לתקן את רכבך במוסך לפי בחירתך ולתבוע מאיתנו את החזר נזקיך.

 • מכתב דרישה ראשוני, המפרט את מספר הרכב המבוטח בחברתנו, תאריך התאונה ופירוט נסיבות האירוע ו/או טופס הודעה על תאונה מלא וחתום.
 • אישור משטרה (יש לגשת לתחנת המשטרה שבתחומה אירעה התאונה (או אדם מטעמכם עם יפוי כוח) עם תעודת זהות ולדווח על התאונה: תאריך, שעה, מיקום ופרטי כלי הרכב והנפגעים המעורבים בתאונה.
 • צילום תעודת חובה וצילום רישיון הנהיגה (לנהג בלבד). דוח שמאי באשר לנזקי רכוש, כאינדיקציה לקרות התאונה. מכלול התיעוד הרפואי שברשותך, הרלוונטי לתאונה. אסמכתאות לעזרת צד ג', באם נטען לעזרה כזו.
 • טופס פרטי חשבון בנק מלא וחתום. 
 • כאשר מדובר בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה יש להעביר מסמכי המוסד לביטוח לאומי הרלוונטיים, לרבות אישור הכרה בתאונה כתאונת עבודה, אסמכתאות בדבר התגמולים ששולמו (דמי פגיעה, נכות זמנית מענק חד פעמי, נכות צמיתה) ופרוטוקולים של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי, באם יש. אסמכתאות להפסד השכר, באם נטענו: שכיר - 3 תלושים מהחודשים שקדמו לתאונה וכן מהחודשים שלאחריה וכן אישור מעביד, המפרט את תקופת ההיעדרות בפועל מהעבודה, וכי השכר לא שולם כלל  או שולם חלקית או שולם על חשבון מצבור ימי מחלה או חופשה ופירוט שווי יום מחלה/חופשה. עצמאי - דוחות מע"מ מ-6 החודשים שקדמו לתאונה וכן דוחות ל-6 החודשים לאחר התאונה ו/או דוח שומה לשנת התאונה ושנה לפניה ו/או מסמך חתום בידי רואה חשבון, הנותן ביטוי להפסד הכנסה שנגרם עקב התאונה (העסקת עובד נוסף תחתיו של הנפגע, סגירת העסק וכיוצא בזה).
 • היה והייתם מעורבים בתאונת דרכים שאינה תאונת עבודה ופוניתם באמצעות אמבולנס, לקבלת טיפול רפואי, אנא דאגו לשלם את חשבון מד"א במועד ולהעביר לחברתנו את הקבלה בגין התשלום. נהג שנפגע בתאונה מתבקש בנוסף להמציא לנו אישור משרד רישוי, בדבר תוקף רישיון הנהיגה ממשרד התחבורה, מחלקת בקרה ועדכון, ת.ד. 270, חולון 58102 את המסמכים יש לשלוח למנורה מבטחים, אלנבי 115 תל אביב 6581708 לידי מחלקת תביעות גוף חובה או לפקס: 03-7604059. (הערה: לאחר הגשת המסמכים שצוינו לעיל, עשויה החברה לדרוש פרטים ומסמכים נוספים לפי הצורך).

עד 30 ימים מהמועד שיהיו בידנו מלוא המידע והמסמכים הנדרשים לבירור התביעה. 

פוליסת ביטוח פרטית, המכסה מקרים בהם  נגרם נזק לרכוש, מבנה ו/או תכולה, והכל בהתאם לכיסוי ולתנאי הפוליסה אשר נרכשה על ידי המבוטח מבעוד מועד.

אנא התקשרו מיידית לסוכן הביטוח שבאמצעותו רכשתם הפוליסה ו/או למוקד ההטלפוני של מנורה שמספרו 03-7101707, כדי להודיע על הנזק וכדי לקבל הנחיות, ייעוץ והסברים.

במקרה של נזק לרכוש שנגרם על ידי צד שלישי, למבנה ו/או לתכולה המבוטחים בפוליסה עיסקית, הנכם יכולים לפעול באחת משתי האפשרויות הבאות:

לתבוע את הנזקים שנגרמו לכם ישירות מהצד השלישי אשר גרם לנזק ולבקש מחברתנו אישור אי הגשה. במקרה זה לא תירשם לחובתך תביעה תחת הפוליסה ולא תשלם השתתפות עצמית בגין תיקון הנזק.  

להפעיל את הפוליסה ולתבוע מחברתנו את הנזקים שנגרמו לכם. במקרה זה יהיה עלייך לשאת בתשלום השתתפות עצמית ו/או קימום בהתאם לתנאי הפוליסה.

טופס הודעה על תביעה מפורט ומלא על כל סעיפיו, לרבות דרישה בכתב, קבלות תיקון, אסמכתאות בדבר תיקון הנזק, אישור משטרה מפורט (במקרה של פריצה או גניבה או אובדן או שוד או נזקי זדון), אישור מכבי אש (במקרה של שריפה או הצתה), אישור אי הגשה אם המבנה הניזוק מבוטח בפוליסה נוספת, טופס “פרטי חשבון בנק״ מלא וחתום לצורך העברת תגמולי הביטוח ישירות לחשבונך, אם יגיע  לך פיצוי כספי,  אם המבוטח הינו חברה בע"מ יש להעביר צילום שיק מבוטל כדוגמה, אם אינך זכאי להתקזז במע"מ - אישורים מתאימים.

הסכום שנקוב בפוליסה כתקרת הכיסוי הביטוחי שנקנתה, שאותו תשלם המבטחת, כתקרה הנזק, בגין מקרה ביטוח ובגין כל מקרי הביטוח בתקופת הביטוח, כמפורט ברשימה ובכפוף לגובה הנזק  שיוכח.

הסכום הראשוני מהנזק וההוצאות שתשלמו חל על המבוטח, בשיעור המפורט בפוליסה בצירוף הפרשי הצמדה ממועד תחילת הפוליסה ועד התשלום בפועל.

ערכו הממשי של הרכוש בעת קרות מקרה הביטוח תוך התחשבות בבלאי ופחת, בכפוף לתנאי הפוליסה.

כאשר משולם פיצוי למבוטח, קטן סכום הביטוח בסכום ששולם על ידי המבטח למבוטח עבור הנזק. כדי להחזיר את סכום הביטוח לקדמותו, יש  להחזיר את סכום הביטוח לקדמותו ולשלם פרמיה יחסית לנזק ולתקופת הביטוח שנותרה.

הקמה מחדש, תיקון או החלפה של הרכוש שניזוק ברכוש חדש מסוג ואיכות דומים ככל שאפשר לרכוש שאבד או ניזוק, בכפוף לתנאי הפוליסה. 

פוליסת ביטוח, המכסה מקרים של נכות ו/או אובדן כושר עבודה כתוצאה ממקרה של תאונה או אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה בהתאם להיקף הכיסוי שנרכש, על פי צרכיו ונתוניו האישיים של המבוטח.

תאונה מוגדרת כאירוע חיצוני, פתאומי, אלים ובלתי צפוי שאירע במשך תקופת הביטוח ושגרם במישרין וללא תלות בגורמים אחרים לפגיעה פיזית בגוף המבוטח.

התקשרו מיידית לסוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת הפוליסה ו/או למוקד  הטלפוני של מנורה שמספרו 2000*, כדי להודיע על הנזק וכדי לקבל הנחיות, ייעוץ והסברים.

טופס הודעה על תביעה מפורט ומלא על כל סעיפיו, לרבות דרישה בכתב, מסמכים רפואיים המתעדים את הפגיעה ואת אי הכושר, חוות דעת רפואית מטעמכם אם קיימת, באם מדובר בתאונת עבודה יש להעביר העתק מתיק המוסד לביטוח לאומי המציין את הנכות הקבועה (אם קיימת), אישור היעדרות מהעבודה, חתום על ידי המעסיק (אם מדובר בשכיר), תצהיר מאומת בנוגע להיעדרות מעבודה (אם מדובר בעצמאי), מסמכי השתכרות לשלושת החודשים האחרונים טרם האירוע, טופס “פרטי חשבון בנק״ מלא וחתום לצורך העברת תגמולי הביטוח ישירות לחשבונך, אם תהיו זכאים לפיצוי כספי.

תקופה רצופה וקצובה, הנקובה בפוליסה,  המתחילה במועד תחילת הביטוח, כאשר מקרה ביטוח שאירע בתקופת האכשרה דינו כמקרה ביטוח שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח.

תקופה רצופה וקצובה המתחילה במועד קרות מקרה הביטוח, ורק לאחריה יהיה המבוטח זכאי לתגמול הביטוחי.

אובדן מוחלט של איבר בשל הפרדתו הפיזית מן הגוף, או אובדן מוחלט או חלקי של כושר פעולתו הפונקציונאלית של איבר מאברי הגוף, והכל בהתאם לטבלת מבחני הנכות של המוסד לביטוח לאומי.

ניסיון להתאבדות, חבלה עצמית במתכוון, השתתפות פעילה בפעולות מלחמתיות או בשירות צבאי, השתתפות פעילה בכל יחידה של כוחות ההגנה או הביטחון, קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, חומר גרעיני, ספורט אתגרי, פעילות ספורטיבית במסגרת אגודת ספורט וספורט מקצועי. הפירוט המלא  נמצא בתנאי הפוליסה.

כאשר מדובר במחלה אשר חלה בה המבוטח לראשונה, בתקופת הביטוח, והגורמת לו לאי כושר עבודה מלא, לתקופה זמנית,לעבוד ואשר כתוצאה ישירה ובלעדית מהתאונה המבוטח מרותק לתקופה העולה על 14 יום לביתו, לבית חולים או למוסד שיקומי, אלא אם צוין אחרת ברשימה.

תגמולי הביטוח לפי הרחבה זו מוגבלים לתקופה רצופה של 104 שבועות בלבד מיום תחילת המחלה בכפוף לניכוי תקופת אכשרה ותקופת המתנה, אלא אם צוין אחרת ברשימה.