דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

ביטוחי שיניים - הסבר

לצורך טיפולים משמרים, אינך נדרש להגיש בקשה לאישור מוקדם.

ניתן לבצע את הטיפולים ולהגיש טופס תביעה - לחצו כאן 


במידה והנך נדרש לבצע טיפולים משקמים / טיפולי חניכיים / טיפולי אורתודנטיה - נדרש להגיש בקשה לאישור מוקדם בחתימת רופא מומחה, כפי שמצוין בהמשך דף זה.

כל האמור כפוף לתנאי הפוליסות, לסייגיהן, ולנהלי קבוצת מנורה מבטחים כפי שיקבעו מעת לעת. האמור לא ישמש ככלי לפרשנות הפוליסות, והתנאים המחייבים את קבוצת מנורה מבטחים הינם תנאי הפוליסות בלבד. קבוצת מנורה מבטחים לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהי ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מכל סוג שהוא שיגרמו, למאן דהוא, כתוצאה מההסתמכות על המידע. המידע כפוף להוראות כל דין, ולהסדרים התחיקתיים הרלוונטיים. בכל מקרה של סתירה בין המידע שאקבל במסגרת השירות באתר לבין המידע המצוי במשרדי ובספרי קבוצת מנורה מבטחים, יהיה המידע המצוי בידי מנורה מבטחים המידע המחייב.