דלג לתוכן הדף
דלג לתוכן הדף
|

איסוף מידע סטטיסטי

אגף חיים

ב-28.3.2011 פרסם אגף שוק ההון את חוזר "איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים". החוזר מחייב פרסום מדדים ביחס לאופן בו גופים מוסדיים מיישבים תביעות וביחס לאופן הטיפול של גוף מוסדי בבקשות למשיכת כספים, לקבלת קצבת זקנה ולהעברת כספים וזאת בהנחה כי, מדדים אלו יהוו כלי נוסף לבחירת הגוף המוסדי ע"י המבוטחים והעמיתים.

הגדרות:

"תביעה" - דרישה מגוף מוסדי למימוש זכויות לפי תנאי פוליסת ביטוח או לפי תקנון קרן פנסיה או לפי הוראות הדין הרלוונטיות למימוש זכויות כאמור.

"בקשה" - בקשה להעברת כספים, בקשה להעברת כספים בין מסלולים, בקשה למשיכת כספים בסכום חד פעמי, בקשה לקבלת קצבת זקנה אשר הוגשה לגוף המוסדי או למי מטעמו, בין אם הבקשה כללה את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים ובין אם לאו, למעט בקשה שביטל העמית/המבוטח או בקשה שדחה הגוף המוסדי כיוון שלא ניתן לבצעה לפי הוראות הדין.

הנתונים יוצגו באתר האינטרנט של הגוף המוסדי לפי הכללים הבאים: 

יוצגו נתוני התביעות או נתוני הבקשות לתקופה של לפחות ארבע השנים האחרונות לפי הלו"ז הבא: 

תביעות:

הצגת הנתונים באתר האינטרנט תבוצע לראשונה עד לתאריך 30/6/2014 בגין נתוני שנת 2012 ו-2013.

בכל 30/6 מתווספת שנה נוספת עד ל-4 שנים. הצגת 4 שנים מלאות תהיה לראשונה ב- 30/6/2016.

בקשות:

הצגה באתר האינטרנט תבוצע לראשונה עד לתאריך 30/6/2014.

כל 30/6 מתווספת שנה עד ל 4 שנים, הצגת 4 שנים מלאות לראשונה ב-30/06/2017.

 

 

 

 

 

 

 

לעמוד דוחות איסוף מידע סטטיסטי